Index: Greek New Testament

 

John 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

16:1 tauta lelalÍka umin ina mÍ skandalisthÍte

16:2 aposunagŰgous poiÍsousin umas all erchetai Űra ina pas o apokteinas umas doxÍ latreian prospherein tŰ theŰ

16:3 kai tauta poiÍsousin ts=umin oti ouk egnŰsan ton patera oude eme

16:4 alla tauta lelalÍka umin ina otan elthÍ Í Űra a=autŰn mnÍmoneuÍte autŰn oti egŰ eipon umin tauta de umin ex archÍs ouk eipon oti meth umŰn ÍmÍn

16:5 nun de upagŰ pros ton pempsanta me kai oudeis ex umŰn erŰta me pou upageis

16:6 all oti tauta lelalÍka umin Í lupÍ peplÍrŰken umŰn tÍn kardian

16:7 all egŰ tÍn alÍtheian legŰ umin sumpherei umin ina egŰ apelthŰ ean gar b=egŰ mÍ apelthŰ o paraklÍtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuthŰ pempsŰ auton pros umas

16:8 kai elthŰn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunÍs kai peri kriseŰs

16:9 peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme

16:10 peri dikaiosunÍs de oti pros ton patera tsb=mou upagŰ kai ab=ouketi ts=ouk ts=eti theŰreite me

16:11 peri de kriseŰs oti o archŰn tou kosmou toutou kekritai

16:12 eti polla echŰ tsb=legein umin a=legein all ou dunasthe bastazein arti

16:13 otan de elthÍ ekeinos to pneuma tÍs alÍtheias odÍgÍsei umas a=en tsb=eis a=tÍ tsb=pasan a=alÍtheia tsb=tÍn a=pasÍ tsb=alÍtheian ou gar lalÍsei aph eautou all osa a=akousei tsb=an tsb=akousÍ lalÍsei kai ta erchomena anaggelei umin

16:14 ekeinos eme doxasei oti ek tou emou a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai kai anaggelei umin

16:15 panta osa echei o patÍr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou ab=lambanei ts=lÍpsetai kai anaggelei umin

16:16 mikron kai a=ouketi tsb=ou theŰreite me kai palin mikron kai opsesthe me tsb=oti ts=egŰ tsb=upagŰ tsb=pros tsb=ton tsb=patera

16:17 a=eipan tsb=eipon oun ek tŰn mathÍtŰn autou pros allÍlous ti estin touto o legei Ímin mikron kai ou theŰreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti tsb=egŰ upagŰ pros ton patera

16:18 elegon oun tsb=touto ti estin a=touto a=[o a=legei] tsb=o tsb=legei to mikron ouk oidamen ti lalei

16:19 egnŰ a=[o] tsb=oun tsb=o iÍsous oti Íthelon auton erŰtan kai eipen autois peri toutou zÍteite met allÍlŰn oti eipon mikron kai ou theŰreite me kai palin mikron kai opsesthe me

16:20 amÍn amÍn legŰ umin oti klausete kai thrÍnÍsete umeis o de kosmos charÍsetai umeis tsb=de lupÍthÍsesthe all Í lupÍ umŰn eis charan genÍsetai

16:21 Í gunÍ otan tiktÍ lupÍn echei oti Ílthen Í Űra autÍs otan de gennÍsÍ to paidion ab=ouketi ts=ouk ts=eti mnÍmoneuei tÍs thlipseŰs dia tÍn charan oti egennÍthÍ anthrŰpos eis ton kosmon

16:22 kai umeis oun tsb=lupÍn tsb=men nun a=men a=lupÍn echete palin de opsomai umas kai charÍsetai umŰn Í kardia kai tÍn charan umŰn oudeis airei aph umŰn

16:23 kai en ekeinÍ tÍ Ímera eme ouk erŰtÍsete ouden amÍn amÍn legŰ umin tsb=oti tsb=osa an a=ti aitÍsÍte ton patera en tŰ onomati mou dŰsei umin

16:24 eŰs arti ouk ÍtÍsate ouden en tŰ onomati mou aiteite kai a=lÍmpsesthe tsb=lÍpsesthe ina Í chara umŰn Í peplÍrŰmenÍ

16:25 tauta en paroimiais lelalÍka umin bt=all erchetai Űra ote ab=ouketi ts=ouk ts=eti en paroimiais lalÍsŰ umin alla parrÍsia peri tou patros a=apaggelŰ tsb=anaggelŰ umin

16:26 en ekeinÍ tÍ Ímera en tŰ onomati mou aitÍsesthe kai ou legŰ umin oti egŰ erŰtÍsŰ ton patera peri umŰn

16:27 autos gar o patÍr philei umas oti umeis eme pephilÍkate kai pepisteukate oti egŰ para a=[tou] tsb=tou theou exÍlthon

16:28 exÍlthon para tou patros kai elÍlutha eis ton kosmon palin aphiÍmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera

16:29 legousin tsb=autŰ oi mathÍtai autou ide nun a=en parrÍsia laleis kai paroimian oudemian legeis

16:30 nun oidamen oti oidas panta kai ou chreian echeis ina tis se erŰta en toutŰ pisteuomen oti apo theou exÍlthes

16:31 apekrithÍ autois tsb=o iÍsous arti pisteuete

16:32 idou erchetai Űra kai tsb=nun elÍluthen ina skorpisthÍte ekastos eis ta idia a=kame tsb=kai tsb=eme monon aphÍte kai ouk eimi monos oti o patÍr met emou estin

16:33 tauta lelalÍka umin ina en emoi eirÍnÍn echÍte en tŰ kosmŰ thlipsin s=exete abt=echete alla tharseite egŰ nenikÍka ton kosmon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase