Index: Greek New Testament

 

John 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

18:1 tauta eipŰn tsb=o iÍsous exÍlthen sun tois mathÍtais autou peran tou cheimarrou a=tou tsb=tŰn kedrŰn opou Ín kÍpos eis on eisÍlthen autos kai oi mathÍtai autou

18:2 Ídei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunÍchthÍ b=[kai] tsb=o iÍsous ekei meta tŰn mathÍtŰn autou

18:3 o oun ioudas labŰn tÍn speiran kai ek tŰn archiereŰn kai a=ek a=tŰn pharisaiŰn upÍretas erchetai ekei meta phanŰn kai lampadŰn kai oplŰn

18:4 iÍsous oun eidŰs panta ta erchomena ep auton a=exÍlthen a=kai a=legei tsb=exelthŰn tsb=eipen autois tina zÍteite

18:5 apekrithÍsan autŰ iÍsoun ton nazŰraion legei autois tsb=o tsb=iÍsous egŰ eimi eistÍkei de kai ioudas o paradidous auton met autŰn

18:6 Űs oun eipen autois tsb=oti egŰ eimi apÍlthon eis ta opisŰ kai a=epesan tsb=epeson chamai

18:7 palin oun tsb=autous epÍrŰtÍsen a=autous tina zÍteite oi de a=eipan tsb=eipon iÍsoun ton nazŰraion

18:8 apekrithÍ ts=o iÍsous eipon umin oti egŰ eimi ei oun eme zÍteite aphete toutous upagein

18:9 ina plÍrŰthÍ o logos on eipen oti ous dedŰkas moi ouk apŰlesa ex autŰn oudena

18:10 simŰn oun petros echŰn machairan eilkusen autÍn kai epaisen ton tou archiereŰs doulon kai apekopsen autou to a=Űtarion tsb=Űtion to dexion Ín de onoma tŰ doulŰ malchos

18:11 eipen oun o iÍsous tŰ petrŰ bale tÍn machairan tsb=sou eis tÍn thÍkÍn to potÍrion o dedŰken moi o patÍr ou mÍ piŰ auto

18:12 Í oun speira kai o chiliarchos kai oi upÍretai tŰn ioudaiŰn sunelabon ton iÍsoun kai edÍsan auton

18:13 kai a=Ígagon tsb=apÍgagon tsb=auton pros annan prŰton Ín gar pentheros tou kaiapha os Ín archiereus tou eniautou ekeinou

18:14 Ín de kaiaphas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumpherei ena anthrŰpon a=apothanein tsb=apolesthai uper tou laou

18:15 Íkolouthei de tŰ iÍsou simŰn petros kai bt=o allos mathÍtÍs o de mathÍtÍs ekeinos Ín gnŰstos tŰ archierei kai suneisÍlthen tŰ iÍsou eis tÍn aulÍn tou archiereŰs

18:16 o de petros eistÍkei pros tÍ thura exŰ exÍlthen oun o mathÍtÍs o allos a=o tsb=os tsb=Ín gnŰstos a=tou tsb=tŰ a=archiereŰs tsb=archierei kai eipen tÍ thurŰrŰ kai eisÍgagen ton petron

18:17 legei oun a=tŰ a=petrŰ Í paidiskÍ Í thurŰros tsb=tŰ tsb=petrŰ mÍ kai su ek tŰn mathÍtŰn ei tou anthrŰpou toutou legei ekeinos ouk eimi

18:18 eistÍkeisan de oi douloi kai oi upÍretai anthrakian pepoiÍkotes oti psuchos Ín kai ethermainonto Ín de a=kai tsb=met tsb=autŰn o petros a=met a=autŰn estŰs kai thermainomenos

18:19 o oun archiereus ÍrŰtÍsen ton iÍsoun peri tŰn mathÍtŰn autou kai peri tÍs didachÍs autou

18:20 apekrithÍ autŰ tsb=o iÍsous egŰ parrÍsia a=lelalÍka tsb=elalÍsa tŰ kosmŰ egŰ pantote edidaxa en ts=tÍ sunagŰgÍ kai en tŰ ierŰ opou a=pantes tsb=pantote oi ioudaioi sunerchontai kai en kruptŰ elalÍsa ouden

18:21 ti me a=erŰtas tsb=eperŰtas a=erŰtÍson tsb=eperŰtÍson tous akÍkootas ti elalÍsa autois ide outoi oidasin a eipon egŰ

18:22 tauta de autou eipontos eis a=parestÍkŰs tŰn upÍretŰn tsb=parestÍkŰs edŰken rapisma tŰ iÍsou eipŰn outŰs apokrinÍ tŰ archierei

18:23 apekrithÍ autŰ tsb=o iÍsous ei kakŰs elalÍsa marturÍson peri tou kakou ei de kalŰs ti me dereis

18:24 apesteilen as=oun auton o annas dedemenon pros kaiaphan ton archierea

18:25 Ín de simŰn petros estŰs kai thermainomenos eipon oun autŰ mÍ kai su ek tŰn mathÍtŰn autou ei ÍrnÍsato b=oun ekeinos kai eipen ouk eimi

18:26 legei eis ek tŰn doulŰn tou archiereŰs suggenÍs Űn ou apekopsen petros to Űtion ouk egŰ se eidon en tŰ kÍpŰ met autou

18:27 palin oun ÍrnÍsato tsb=o petros kai eutheŰs alektŰr ephŰnÍsen

18:28 agousin oun ton iÍsoun apo tou kaiapha eis to praitŰrion Ín de ab=prŰi ts=prŰia kai autoi ouk eisÍlthon eis to praitŰrion ina mÍ mianthŰsin a=alla tsb=all tsb=ina phagŰsin to pascha

18:29 exÍlthen oun o pilatos a=exŰ pros autous kai a=phÍsin tsb=eipen tina katÍgorian pherete a=[kata] tsb=kata tou anthrŰpou toutou

18:30 apekrithÍsan kai a=eipan tsb=eipon autŰ ei mÍ Ín outos a=kakon a=poiŰn tsb=kakopoios ouk an soi paredŰkamen auton

18:31 eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umŰn krinate auton eipon tsb=oun autŰ oi ioudaioi Ímin ouk exestin apokteinai oudena

18:32 ina o logos tou iÍsou plÍrŰthÍ on eipen sÍmainŰn poiŰ thanatŰ Ímellen apothnÍskein

18:33 eisÍlthen oun a=palin eis to praitŰrion tsb=palin o pilatos kai ephŰnÍsen ton iÍsoun kai eipen autŰ su ei o basileus tŰn ioudaiŰn

18:34 apekrithÍ tsb=autŰ tsb=o iÍsous a=apo tsb=aph a=seautou tsb=eautou su touto legeis Í alloi tsb=soi eipon a=soi peri emou

18:35 apekrithÍ o pilatos mÍti egŰ ioudaios eimi to ethnos to son kai oi archiereis paredŰkan se emoi ti epoiÍsas

18:36 apekrithÍ ts=o iÍsous Í basileia Í emÍ ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou Ín Í basileia Í emÍ oi upÍretai tsb=an oi emoi ÍgŰnizonto a=[an] ina mÍ paradothŰ tois ioudaiois nun de Í basileia Í emÍ ouk estin enteuthen

18:37 eipen oun autŰ o pilatos oukoun basileus ei su apekrithÍ b=[o] ats=o iÍsous su legeis oti basileus eimi egŰ tsb=egŰ eis touto gegennÍmai kai eis touto elÍlutha eis ton kosmon ina marturÍsŰ tÍ alÍtheia pas o Űn ek tÍs alÍtheias akouei mou tÍs phŰnÍs

18:38 legei autŰ o pilatos ti estin alÍtheia kai touto eipŰn palin exÍlthen pros tous ioudaious kai legei autois egŰ oudemian tsb=aitian euriskŰ en autŰ a=aitian

18:39 estin de sunÍtheia umin ina ena tsb=umin apolusŰ a=umin en tŰ pascha boulesthe oun tsb=umin apolusŰ a=umin ton basilea tŰn ioudaiŰn

18:40 ekraugasan oun palin tsb=pantes legontes mÍ touton alla ton barabban Ín de o barabbas lÍstÍs

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase