Index: Greek New Testament

 

John 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

19:1 tote oun elaben o pilatos ton iÍsoun kai emastigŰsen

19:2 kai oi stratiŰtai plexantes stephanon ex akanthŰn epethÍkan autou tÍ kephalÍ kai imation porphuroun periebalon auton

19:3 kai a=Írchonto a=pros a=auton a=kai elegon chaire o basileus tŰn ioudaiŰn kai a=edidosan tsb=edidoun autŰ rapismata

19:4 a=kai exÍlthen tsb=oun palin exŰ o pilatos kai legei autois ide agŰ umin auton exŰ ina gnŰte oti tsb=en tsb=autŰ oudemian aitian euriskŰ a=en a=autŰ

19:5 exÍlthen oun o iÍsous exŰ phorŰn ton akanthinon stephanon kai to porphuroun imation kai legei autois a=idou tsb=ide o anthrŰpos

19:6 ote oun eidon auton oi archiereis kai oi upÍretai ekraugasan legontes staurŰson staurŰson b=auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurŰsate egŰ gar ouch euriskŰ en autŰ aitian

19:7 apekrithÍsan autŰ oi ioudaioi Ímeis nomon echomen kai kata ton nomon tsb=ÍmŰn opheilei apothanein oti tsb=eauton uion s=tou theou a=eauton epoiÍsen

19:8 ote oun Íkousen o pilatos touton ton logon mallon ephobÍthÍ

19:9 kai eisÍlthen eis to praitŰrion palin kai legei tŰ iÍsou pothen ei su o de iÍsous apokrisin ouk edŰken autŰ

19:10 legei oun autŰ o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian echŰ a=apolusai tsb=staurŰsai se kai exousian echŰ a=staurŰsai tsb=apolusai se

19:11 apekrithÍ a=[autŰ] ts=o iÍsous ouk eiches exousian tsb=oudemian kat emou a=oudemian ei mÍ Ín tsb=soi dedomenon a=soi anŰthen dia touto o a=paradous tsb=paradidous me soi meizona amartian echei

19:12 ek toutou tsb=ezÍtei o pilatos a=ezÍtei apolusai auton oi de ioudaioi a=ekraugasan tsb=ekrazon legontes ean touton apolusÍs ouk ei philos tou kaisaros pas o basilea ab=eauton ts=auton poiŰn antilegei tŰ kaisari

19:13 o oun pilatos akousas a=tŰn tsb=touton a=logŰn tsb=ton a=toutŰn tsb=logon Ígagen exŰ ton iÍsoun kai ekathisen epi tsb=tou bÍmatos eis topon legomenon lithostrŰton ebraisti de gabbatha

19:14 Ín de paraskeuÍ tou pascha Űra a=Ín tsb=de a=Űs tsb=Űsei ektÍ kai legei tois ioudaiois ide o basileus umŰn

19:15 tsb=oi tsb=de ekraugasan a=oun a=ekeinoi aron aron staurŰson auton legei autois o pilatos ton basilea umŰn staurŰsŰ apekrithÍsan oi archiereis ouk echomen basilea ei mÍ kaisara

19:16 tote oun paredŰken auton autois ina staurŰthÍ parelabon a=oun tsb=de ton iÍsoun tsb=kai b=Ígagon ts=apÍgagon

19:17 kai bastazŰn a=eautŰ ton stauron tsb=autou exÍlthen eis b=topon ats=ton legomenon kraniou topon a=o tsb=os legetai ebraisti golgotha

19:18 opou auton estaurŰsan kai met autou allous duo enteuthen kai enteuthen meson de ton iÍsoun

19:19 egrapsen de kai titlon o pilatos kai ethÍken epi tou staurou Ín de gegrammenon iÍsous o nazŰraios o basileus tŰn ioudaiŰn

19:20 touton oun ton titlon polloi anegnŰsan tŰn ioudaiŰn oti eggus Ín ts=tÍs ts=poleŰs o topos ab=tÍs ab=poleŰs opou estaurŰthÍ o iÍsous kai Ín gegrammenon ebraisti tsb=ellÍnisti rŰmaisti a=ellÍnisti

19:21 elegon oun tŰ pilatŰ oi archiereis tŰn ioudaiŰn mÍ graphe o basileus tŰn ioudaiŰn all oti ekeinos eipen basileus eimi tŰn ioudaiŰn

19:22 apekrithÍ o pilatos o gegrapha gegrapha

19:23 oi oun stratiŰtai ote estaurŰsan ton iÍsoun elabon ta imatia autou kai epoiÍsan tessara merÍ ekastŰ stratiŰtÍ meros kai ton chitŰna Ín de o chitŰn ab=araphos ts=arraphos ek tŰn anŰthen uphantos di olou

19:24 a=eipan tsb=eipon oun pros allÍlous mÍ schisŰmen auton alla lachŰmen peri autou tinos estai ina Í graphÍ plÍrŰthÍ a=[Í tsb=Í a=legousa] tsb=legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klÍron oi men oun stratiŰtai tauta epoi

19:25 eistÍkeisan de para tŰ staurŰ tou iÍsou Í mÍtÍr autou kai Í adelphÍ tÍs mÍtros autou maria Í tou klŰpa kai maria Í magdalÍnÍ

19:26 iÍsous oun idŰn tÍn mÍtera kai ton mathÍtÍn parestŰta on Ígapa legei tÍ mÍtri tsb=autou gunai a=ide tsb=idou o uios sou

19:27 eita legei tŰ mathÍtÍ a=ide tsb=idou Í mÍtÍr sou kai ap ekeinÍs tÍs Űras elaben ts=autÍn o mathÍtÍs ab=autÍn eis ta idia

19:28 meta touto b=idŰn ats=eidŰs o iÍsous oti tsb=panta ÍdÍ a=panta tetelestai ina teleiŰthÍ Í graphÍ legei dipsŰ

19:29 skeuos tsb=oun ekeito oxous meston tsb=oi tsb=de tsb=plÍsantes spoggon a=oun a=meston a=tou oxous tsb=kai ussŰpŰ perithentes prosÍnegkan autou tŰ stomati

19:30 ote oun elaben to oxos a=[o] tsb=o iÍsous eipen tetelestai kai klinas tÍn kephalÍn paredŰken to pneuma

19:31 oi oun ioudaioi as=epei as=paraskeuÍ as=Ín ina mÍ meinÍ epi tou staurou ta sŰmata en tŰ sabbatŰ bt=epei bt=paraskeuÍ bt=Ín Ín gar megalÍ Í Ímera ekeinou tou sabbatou ÍrŰtÍsan ton pilaton ina kateagŰsin autŰn ta skelÍ kai arthŰsin

19:32 Ílthon oun oi stratiŰtai kai tou men prŰtou kateaxan ta skelÍ kai tou allou tou sustaurŰthentos autŰ

19:33 epi de ton iÍsoun elthontes Űs eidon tsb=auton ÍdÍ a=auton tethnÍkota ou kateaxan autou ta skelÍ

19:34 all eis tŰn stratiŰtŰn logchÍ autou tÍn pleuran enuxen kai b=eutheŰs ts=euthus exÍlthen a=euthus aima kai udŰr

19:35 kai o eŰrakŰs memarturÍken kai alÍthinÍ ats=autou estin b=autou Í marturia a=kai a=ekeinos tsb=kakeinos oiden oti alÍthÍ legei ina a=kai umeis a= tsb=pisteusÍte

19:36 egeneto gar tauta ina Í graphÍ plÍrŰthÍ ostoun ou suntribÍsetai b=ap autou

19:37 kai palin etera graphÍ legei opsontai eis on exekentÍsan

19:38 meta ats=de tauta ÍrŰtÍsen ton pilaton b=[o] ts=o iŰsÍph a=[o] tsb=o apo arimathaias Űn mathÍtÍs tou iÍsou kekrummenos de dia ton phobon tŰn ioudaiŰn ina arÍ to sŰma tou iÍsou kai epetrepsen o pilatos Ílthen oun kai Íren to sŰma a=autou tsb=tou tsb=iÍsou

19:39 Ílthen de kai nikodÍmos o elthŰn pros a=auton tsb=ton tsb=iÍsoun nuktos to prŰton pherŰn migma smurnÍs kai aloÍs ab=Űs ts=Űsei litras ekaton

19:40 elabon oun to sŰma tou iÍsou kai edÍsan auto b=en othoniois meta tŰn arŰmatŰn kathŰs ethos estin tois ioudaiois entaphiazein

19:41 Ín de en tŰ topŰ opou estaurŰthÍ kÍpos kai en tŰ kÍpŰ mnÍmeion kainon en Ű oudepŰ oudeis a=Ín a=tetheimenos tsb=etethÍ

19:42 ekei oun dia tÍn paraskeuÍn tŰn ioudaiŰn oti eggus Ín to mnÍmeion ethÍkan ton iÍsoun

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase