Index: Greek New Testament

 

John 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

20:1 tÍ de mia tŰn sabbatŰn maria Í magdalÍnÍ erchetai prŰi skotias eti ousÍs eis to mnÍmeion kai blepei ton lithon Írmenon ek tou mnÍmeiou

20:2 trechei oun kai erchetai pros simŰna petron kai pros ton allon mathÍtÍn on ephilei o iÍsous kai legei autois Íran ton kurion ek tou mnÍmeiou kai ouk oidamen pou ethÍkan auton

20:3 exÍlthen oun o petros kai o allos mathÍtÍs kai Írchonto eis to mnÍmeion

20:4 etrechon de oi duo omou kai o allos mathÍtÍs proedramen tachion tou petrou kai Ílthen prŰtos eis to mnÍmeion

20:5 kai parakupsas blepei keimena ta othonia ou mentoi eisÍlthen

20:6 erchetai oun a=kai simŰn petros akolouthŰn autŰ kai eisÍlthen eis to mnÍmeion kai theŰrei ta othonia keimena

20:7 kai to soudarion o Ín epi tÍs kephalÍs autou ou meta tŰn othoniŰn keimenon alla chŰris entetuligmenon eis ena topon

20:8 tote oun eisÍlthen kai o allos mathÍtÍs o elthŰn prŰtos eis to mnÍmeion kai eiden kai episteusen

20:9 oudepŰ gar Ídeisan tÍn graphÍn oti dei auton ek nekrŰn anastÍnai

20:10 apÍlthon oun palin pros a=autous tsb=eautous oi mathÍtai

20:11 maria de eistÍkei pros a=tŰ a=mnÍmeiŰ tsb=to tsb=mnÍmeion tsb=klaiousa exŰ a=klaiousa Űs oun eklaien parekupsen eis to mnÍmeion

20:12 kai theŰrei duo aggelous en leukois kathezomenous ena pros tÍ kephalÍ kai ena pros tois posin opou ekeito to sŰma tou iÍsou

20:13 kai legousin autÍ ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti Íran ton kurion mou kai ouk oida pou ethÍkan auton

20:14 tsb=kai tauta eipousa estraphÍ eis ta opisŰ kai theŰrei ton iÍsoun estŰta kai ouk Ídei oti ts=o iÍsous estin

20:15 legei autÍ tsb=o iÍsous gunai ti klaieis tina zÍteis ekeinÍ dokousa oti o kÍpouros estin legei autŰ kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou ts=auton ethÍkas ab=auton kagŰ auton arŰ

20:16 legei autÍ tsb=o iÍsous a=mariam tsb=maria strapheisa ekeinÍ legei autŰ a=ebraisti rabbouni o legetai didaskale

20:17 legei autÍ tsb=o iÍsous mÍ mou aptou oupŰ gar anabebÍka pros ton patera tsb=mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainŰ pros ton patera mou kai patera umŰn kai theon mou kai theon umŰn

20:18 erchetai a=mariam tsb=maria Í magdalÍnÍ a=aggellousa tsb=apaggellousa tois mathÍtais oti a=eŰraka tsb=eŰraken ton kurion kai tauta eipen autÍ

20:19 ousÍs oun opsias tÍ Ímera ekeinÍ tÍ mia tsb=tŰn sabbatŰn kai tŰn thurŰn kekleismenŰn opou Ísan oi mathÍtai tsb=sunÍgmenoi dia ton phobon tŰn ioudaiŰn Ílthen o iÍsous kai estÍ eis to meson kai legei autois eirÍnÍ umin

20:20 kai touto eipŰn edeixen tsb=autois tas cheiras kai tÍn pleuran a=autois tsb=autou echarÍsan oun oi mathÍtai idontes ton kurion

20:21 eipen oun autois a=[o tsb=o a=iÍsous] tsb=iÍsous palin eirÍnÍ umin kathŰs apestalken me o patÍr kagŰ pempŰ umas

20:22 kai touto eipŰn enephusÍsen kai legei autois labete pneuma agion

20:23 an tinŰn aphÍte tas amartias a=apheŰntai tsb=aphientai autois an tinŰn kratÍte kekratÍntai

20:24 thŰmas de eis ek tŰn dŰdeka o legomenos didumos ouk Ín met autŰn ote Ílthen tsb=o iÍsous

20:25 elegon oun autŰ oi alloi mathÍtai eŰrakamen ton kurion o de eipen autois ean mÍ idŰ en tais chersin autou ton tupon tŰn ÍlŰn kai balŰ ton daktulon mou eis ton tupon tŰn ÍlŰn kai balŰ a=mou tÍn cheira tsb=mou eis tÍn pleuran autou ou mÍ pisteusŰ

20:26 kai meth Ímeras oktŰ palin Ísan esŰ oi mathÍtai autou kai thŰmas met autŰn erchetai o iÍsous tŰn thurŰn kekleismenŰn kai estÍ eis to meson kai eipen eirÍnÍ umin

20:27 eita legei tŰ thŰma phere ton daktulon sou Űde kai ide tas cheiras mou kai phere tÍn cheira sou kai bale eis tÍn pleuran mou kai mÍ ginou apistos alla pistos

20:28 tsb=kai apekrithÍ ts=o thŰmas kai eipen autŰ o kurios mou kai o theos mou

20:29 legei autŰ o iÍsous oti eŰrakas me ts=thŰma pepisteukas makarioi oi mÍ idontes kai pisteusantes

20:30 polla men oun kai alla sÍmeia epoiÍsen o iÍsous enŰpion tŰn mathÍtŰn a=[autou] tsb=autou a ouk estin gegrammena en tŰ bibliŰ toutŰ

20:31 tauta de gegraptai ina a= tsb=pisteusÍte oti ts=o iÍsous estin o christos o uios tou theou kai ina pisteuontes zŰÍn echÍte en tŰ onomati autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase