Index: Greek New Testament

 

Acts 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

1:1 ton men prôton logon epoiêsamên peri pantôn ô theophile ôn êrxato o iêsous poiein te kai didaskein

1:2 achri ês êmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato a=anelêmphthê tsb=anelêphthê

1:3 ois kai parestêsen eauton zônta meta to pathein auton en pollois tekmêriois di êmerôn a=tesserakonta tsb=tessarakonta optanomenos autois kai legôn ta peri tês basileias tou theou

1:4 kai sunalizomenos s=met s=autôn parêggeilen autois apo ierosolumôn mê chôrizesthai alla perimenein tên epaggelian tou patros ên êkousate mou

1:5 oti iôannês men ebaptisen udati umeis de tsb=baptisthêsesthe en pneumati a=baptisthêsesthe agiô ou meta pollas tautas êmeras

1:6 oi men oun sunelthontes a=êrôtôn tsb=epêrôtôn auton legontes kurie ei en tô chronô toutô apokathistaneis tên basileian tô israêl

1:7 eipen de pros autous ouch umôn estin gnônai chronous ê kairous ous o patêr etheto en tê idia exousia

1:8 alla a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe a=mou tsb=moi martures en te ierousalêm kai a=[en] tsb=en pasê tê ioudaia kai samareia kai eôs eschatou tês gês

1:9 kai tauta eipôn blepontôn autôn epêrthê kai nephelê upelaben auton apo tôn ophthalmôn autôn

1:10 kai ôs atenizontes êsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistêkeisan autois en a=esthêsesi tsb=esthêti a=leukais tsb=leukê

1:11 oi kai a=eipan tsb=eipon andres galilaioi ti estêkate a= tsb=emblepontes eis ton ouranon outos o iêsous o a=analêmphtheis tsb=analêphtheis aph umôn eis ton ouranon outôs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon

1:12 tote upestrepsan eis ierousalêm apo orous tou kaloumenou elaiônos o estin eggus ierousalêm sabbatou echon odon

1:13 kai ote eisêlthon tsb=anebêsan eis to uperôon a=anebêsan ou êsan katamenontes o te petros kai tsb=iakôbos tsb=kai iôannês a=kai a=iakôbos kai andreas philippos kai thômas bartholomaios kai a=maththaios tsb=matthaios iakôbos alphaiou kai simôn o zêlôtês ka

1:14 outoi pantes êsan proskarterountes omothumadon tê proseuchê tsb=kai tsb=tê tsb=deêsei sun gunaixin kai a=mariam tsb=maria tê mêtri tou iêsou kai tsb=sun tois adelphois autou

1:15 kai en tais êmerais tautais anastas petros en mesô tôn a=adelphôn tsb=mathêtôn eipen ên te ochlos onomatôn epi to auto a=ôsei tsb=ôs ekaton a=eikosi tsb=eikosin

1:16 andres adelphoi edei plêrôthênai tên graphên tsb=tautên ên proeipen to pneuma to agion dia stomatos ab=dauid ts=dabid peri iouda tou genomenou odêgou tois sullabousin tsb=ton iêsoun

1:17 oti katêrithmêmenos ên a=en tsb=sun êmin kai elachen ton klêron tês diakonias tautês

1:18 outos men oun ektêsato chôrion ek ts=tou misthou tês adikias kai prênês genomenos elakêsen mesos kai exechuthê panta ta splagchna autou

1:19 kai gnôston egeneto a=pasi tsb=pasin tois katoikousin ierousalêm ôste klêthênai to chôrion ekeino tê idia dialektô autôn a=akeldamach tsb=akeldama ab=tout ab=estin ts=toutestin chôrion aimatos

1:20 gegraptai gar en biblô psalmôn genêthêtô ê epaulis autou erêmos kai mê estô o katoikôn en autê kai tên episkopên autou a=labetô tsb=laboi eteros

1:21 dei oun tôn sunelthontôn êmin andrôn en panti chronô tsb=en ô eisêlthen kai exêlthen eph êmas o kurios iêsous

1:22 arxamenos apo tou baptismatos iôannou eôs tês êmeras ês a=anelêmphthê tsb=anelêphthê aph êmôn martura tês anastaseôs autou tsb=genesthai sun êmin a=genesthai ena toutôn

1:23 kai estêsan duo iôsêph ton kaloumenon a=barsabban tsb=barsaban os epeklêthê ioustos kai a=maththian tsb=matthian

1:24 kai proseuxamenoi a=eipan tsb=eipon su kurie kardiognôsta pantôn anadeixon ab=on ab=exelexô ek toutôn tôn duo abt=ena ts=on s=ena ts=exelexô

1:25 labein ton a=topon tsb=klêron tês diakonias tautês kai apostolês a=aph tsb=ex ês parebê ioudas poreuthênai eis ton topon ton idion

1:26 kai edôkan klêrous a=autois tsb=autôn kai epesen o klêros epi a=maththian tsb=matthian kai sugkatepsêphisthê meta tôn endeka apostolôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase