Index: Greek New Testament

 

Acts 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

5:1 anêr de tis ananias onomati sun a=sapphirê tsb=sappheirê tê gunaiki autou epôlêsen ktêma

5:2 kai enosphisato apo tês timês a=suneiduiês tsb=suneiduias kai tês gunaikos tsb=autou kai enegkas meros ti para tous podas tôn apostolôn ethêken

5:3 eipen de a=o petros anania ab=dia ab=ti ts=diati eplêrôsen o satanas tên kardian sou pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai b=se apo tês timês tou chôriou

5:4 ouchi menon soi emenen kai prathen en tê sê exousia upêrchen ti oti ethou en tê kardia sou to pragma touto ouk epseusô anthrôpois alla tô theô

5:5 akouôn de ab=o ananias tous logous toutous pesôn exepsuxen kai egeneto phobos megas epi pantas tous akouontas tsb=tauta

5:6 anastantes de oi neôteroi sunesteilan auton kai exenegkantes ethapsan

5:7 egeneto de ôs ôrôn triôn diastêma kai ê gunê autou mê eiduia to gegonos eisêlthen

5:8 apekrithê de a=pros tsb=autê a=autên tsb=o petros eipe moi ei tosoutou to chôrion apedosthe ê de eipen nai tosoutou

5:9 o de petros tsb=eipen pros autên ti oti sunephônêthê umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes tôn thapsantôn ton andra sou epi tê thura kai exoisousin se

5:10 epesen de parachrêma a=pros tsb=para tous podas autou kai exepsuxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autên nekran kai exenegkantes ethapsan pros ton andra autês

5:11 kai egeneto phobos megas eph olên tên ekklêsian kai epi pantas tous akouontas tauta

5:12 dia de tôn cheirôn tôn apostolôn abs=egineto t=egeneto sêmeia kai terata a=polla en tô laô tsb=polla kai êsan omothumadon apantes en tê stoa solomôntos

5:13 tôn de loipôn oudeis etolma kollasthai autois all emegalunen autous o laos

5:14 mallon de prosetithento pisteuontes tô kuriô plêthê andrôn te kai gunaikôn

5:15 ôste a=kai a=eis tsb=kata tas plateias ekpherein tous astheneis kai tithenai epi a=klinariôn tsb=klinôn kai a=krabattôn tsb=krabbatôn ina erchomenou petrou kan ê skia episkiasê tini autôn

5:16 sunêrcheto de kai to plêthos tôn perix poleôn tsb=eis ierousalêm pherontes astheneis kai ochloumenous upo pneumatôn akathartôn oitines etherapeuonto apantes

5:17 anastas de o archiereus kai pantes oi sun autô ê ousa airesis tôn saddoukaiôn eplêsthêsan zêlou

5:18 kai epebalon tas cheiras tsb=autôn epi tous apostolous kai ethento autous en têrêsei dêmosia

5:19 aggelos de kuriou dia tsb=tês nuktos a=anoixas tsb=ênoixen tas thuras tês phulakês exagagôn te autous eipen

5:20 poreuesthe kai stathentes laleite en tô ierô tô laô panta ta rêmata tês zôês tautês

5:21 akousantes de eisêlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autô sunekalesan to sunedrion kai pasan tên gerousian tôn uiôn israêl kai apesteilan eis to desmôtêrion achthênai autous

5:22 oi de tsb=upêretai paragenomenoi a=upêretai ouch euron autous en tê phulakê anastrepsantes de apêggeilan

5:23 legontes oti to tsb=men desmôtêrion euromen kekleismenon en pasê asphaleia kai tous phulakas ts=exô estôtas a=epi tsb=pro tôn thurôn anoixantes de esô oudena euromen

5:24 ôs de êkousan tous logous toutous o te tsb=iereus tsb=kai tsb=o stratêgos tou ierou kai oi archiereis diêporoun peri autôn ti an genoito touto

5:25 paragenomenos de tis apêggeilen autois ts=legôn oti idou oi andres ous ethesthe en tê phulakê eisin en tô ierô estôtes kai didaskontes ton laon

5:26 tote apelthôn o stratêgos sun tois upêretais a=êgen tsb=êgagen autous ou meta bias ephobounto gar ton laon tsb=ina mê lithasthôsin

5:27 agagontes de autous estêsan en tô sunedriô kai epêrôtêsen autous o archiereus

5:28 legôn a=[ou] tsb=ou paraggelia parêggeilamen umin mê didaskein epi tô onomati toutô kai idou peplêrôkate tên ierousalêm tês didachês umôn kai boulesthe epagagein eph êmas to aima tou anthrôpou toutou

5:29 apokritheis de ts=o petros kai oi apostoloi a=eipan tsb=eipon peitharchein dei theô mallon ê anthrôpois

5:30 o theos tôn paterôn êmôn êgeiren iêsoun on umeis diecheirisasthe kremasantes epi xulou

5:31 touton o theos archêgon kai sôtêra upsôsen tê dexia autou a=[tou] dounai metanoian tô israêl kai aphesin amartiôn

5:32 kai êmeis esmen tsb=autou martures tôn rêmatôn toutôn kai to pneuma tsb=de to agion o edôken o theos tois peitharchousin autô

5:33 oi de b=akouontes ats=akousantes dieprionto kai a=eboulonto tsb=ebouleuonto anelein autous

5:34 anastas de tis en tô sunedriô pharisaios onomati gamaliêl nomodidaskalos timios panti tô laô ekeleusen exô brachu tsb=ti tous a=anthrôpous tsb=apostolous poiêsai

5:35 eipen te pros autous andres israêlitai prosechete eautois epi tois anthrôpois toutois ti mellete prassein

5:36 pro gar toutôn tôn êmerôn anestê theudas legôn einai tina eauton ô a=proseklithê b=proseklêthê ts=prosekollêthê tsb=arithmos andrôn a=arithmos a=ôs tsb=ôsei tetrakosiôn os anêrethê kai pantes osoi epeithonto autô dieluthêsan kai egenonto eis ouden

5:37 meta touton anestê ioudas o galilaios en tais êmerais tês apographês kai apestêsen laon tsb=ikanon opisô autou kakeinos apôleto kai pantes osoi epeithonto autô dieskorpisthêsan

5:38 kai ta nun legô umin apostête apo tôn anthrôpôn toutôn kai a=aphete tsb=easate autous oti ean ê ex anthrôpôn ê boulê ats=autê ê to ergon touto kataluthêsetai

5:39 ei de ek theou estin ou a=dunêsesthe tsb=dunasthe katalusai a=autous tsb=auto mêpote kai theomachoi eurethête

5:40 epeisthêsan de autô kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parêggeilan mê lalein epi tô onomati tou iêsou kai apelusan tsb=autous

5:41 oi men oun eporeuonto chairontes apo prosôpou tou sunedriou oti a=katêxiôthêsan uper tou onomatos b=tou b=iêsou ts=autou tsb=katêxiôthêsan atimasthênai

5:42 pasan te êmeran en tô ierô kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euaggelizomenoi tsb=iêsoun ton christon a=iêsoun

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase