Index: Greek New Testament

 

Acts 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

8:1 saulos de ên suneudokôn tê anairesei autou egeneto de en ekeinê tê êmera diôgmos megas epi tên ekklêsian tên en ierosolumois pantes ab=de ts=te diesparêsan kata tas chôras tês ioudaias kai samareias plên tôn apostolôn

8:2 sunekomisan de ton stephanon andres eulabeis kai a=epoiêsan tsb=epoiêsanto kopeton megan ep autô

8:3 saulos de elumaineto tên ekklêsian kata tous oikous eisporeuomenos surôn te andras kai gunaikas paredidou eis phulakên

8:4 oi men oun diasparentes diêlthon euaggelizomenoi ton logon

8:5 philippos de katelthôn eis a=[tên] polin tês samareias ekêrussen autois ton christon

8:6 proseichon a=de tsb=te oi ochloi tois legomenois upo tou philippou omothumadon en tô akouein autous kai blepein ta sêmeia a epoiei

8:7 a=polloi tsb=pollôn gar tôn echontôn pneumata akatharta boônta ts=megalê phônê ab=megalê a=exêrchonto tsb=exêrcheto polloi de paralelumenoi kai chôloi etherapeuthêsan

8:8 tsb=kai egeneto a=de a=pollê chara tsb=megalê en tê polei ekeinê

8:9 anêr de tis onomati simôn proupêrchen en tê polei mageuôn kai a=existanôn tsb=existôn to ethnos tês samareias legôn einai tina eauton megan

8:10 ô proseichon ats=pantes apo mikrou eôs megalou legontes outos estin ê dunamis tou theou ê a=kaloumenê megalê

8:11 proseichon de autô dia to ikanô chronô tais mageiais exestakenai autous

8:12 ote de episteusan tô philippô euaggelizomenô tsb=ta peri tês basileias tou theou kai tou onomatos ts=tou iêsou christou ebaptizonto andres te kai gunaikes

8:13 o de simôn kai autos episteusen kai baptistheis ên proskarterôn tô philippô theôrôn te at=sêmeia at=kai dunameis bs=kai bs=sêmeia bs=ginomena at=megalas at=ginomenas existato

8:14 akousantes de oi en ierosolumois apostoloi oti dedektai ê samareia ton logon tou theou apesteilan pros autous tsb=ton petron kai iôannên

8:15 oitines katabantes prosêuxanto peri autôn opôs labôsin pneuma agion

8:16 a=oudepô tsb=oupô gar ên ep oudeni autôn epipeptôkos monon de bebaptismenoi upêrchon eis to onoma tou b=christou ats=kuriou iêsou

8:17 tote a=epetithesan tsb=epetithoun tas cheiras ep autous kai elambanon pneuma agion

8:18 a=idôn tsb=theasamenos de o simôn oti dia tês epitheseôs tôn cheirôn tôn apostolôn didotai to pneuma tsb=to tsb=agion prosênegken autois chrêmata

8:19 legôn dote kamoi tên exousian tautên ina ô abs=ean t=an epithô tas cheiras lambanê pneuma agion

8:20 petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi eiê eis apôleian oti tên dôrean tou theou enomisas dia chrêmatôn ktasthai

8:21 ouk estin soi meris oude klêros en tô logô toutô ê gar kardia sou ouk estin eutheia a=enanti tsb=enôpion tou theou

8:22 metanoêson oun apo tês kakias sou tautês kai deêthêti tou a=kuriou tsb=theou ei ara aphethêsetai soi ê epinoia tês kardias sou

8:23 eis gar cholên pikrias kai sundesmon adikias orô se onta

8:24 apokritheis de o simôn eipen deêthête umeis uper emou pros ton kurion opôs mêden epelthê ep eme ôn eirêkate

8:25 oi men oun diamarturamenoi kai lalêsantes ton logon tou kuriou a=upestrephon tsb=upestrepsan eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm pollas te kômas tôn a=samaritôn tsb=samareitôn a=euêggelizonto tsb=euêggelisanto

8:26 aggelos de kuriou elalêsen pros philippon legôn anastêthi kai poreuou kata mesêmbrian epi tên odon tên katabainousan apo ierousalêm eis gazan autê estin erêmos

8:27 kai anastas eporeuthê kai idou anêr aithiops eunouchos dunastês kandakês tsb=tês basilissês aithiopôn os ên epi pasês tês gazês autês os elêluthei proskunêsôn eis ierousalêm

8:28 ên te upostrephôn kai kathêmenos epi tou armatos autou abt=kai aneginôsken ton prophêtên êsaian

8:29 eipen de to pneuma tô philippô proselthe kai kollêthêti tô armati toutô

8:30 prosdramôn de o philippos êkousen autou anaginôskontos a=êsaian ton prophêtên tsb=êsaian kai eipen ara ge ginôskeis a anaginôskeis

8:31 o de eipen pôs gar an dunaimên ean mê tis a=odêgêsei tsb=odêgêsê me parekalesen te ton philippon anabanta kathisai sun autô

8:32 ê de periochê tês graphês ên aneginôsken ên autê ôs probaton epi sphagên êchthê kai ôs amnos enantion tou a=keirantos tsb=keirontos auton aphônos outôs ouk anoigei to stoma autou

8:33 en tê tapeinôsei a=[autou] tsb=autou ê krisis autou êrthê tên tsb=de genean autou tis diêgêsetai oti airetai apo tês gês ê zôê autou

8:34 apokritheis de o eunouchos tô philippô eipen deomai sou peri tinos o prophêtês legei touto peri eautou ê peri eterou tinos

8:35 anoixas de o philippos to stoma autou kai arxamenos apo tês graphês tautês euêggelisato autô ton iêsoun

8:36 ôs de eporeuonto kata tên odon êlthon epi ti udôr kai phêsin o eunouchos idou udôr ti kôluei me baptisthênai

8:37 ts=eipen ts=de ts=o ts=philippos ts=ei ts=pisteueis ts=ex ts=olês ts=tês ts=kardias ts=exestin ts=apokritheis ts=de ts=eipen ts=pisteuô ts=ton ts=uion ts=tou ts=theou ts=einai ts=ton ts=iêsoun ts=christon

8:38 kai ekeleusen stênai to arma kai katebêsan amphoteroi eis to udôr o te philippos kai o eunouchos kai ebaptisen auton

8:39 ote de anebêsan ek tou udatos pneuma kuriou êrpasen ton philippon kai ouk eiden auton ouketi o eunouchos eporeueto gar tên odon autou chairôn

8:40 philippos de eurethê eis azôton kai dierchomenos euêggelizeto tas poleis pasas eôs tou elthein auton eis kaisareian

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase