Index: Greek New Testament

 

Acts 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

10:1 anÍr de tis tsb=Ín en kaisareia onomati kornÍlios ekatontarchÍs ek speirÍs tÍs kaloumenÍs italikÍs

10:2 eusebÍs kai phoboumenos ton theon sun panti tŰ oikŰ autou poiŰn tsb=te eleÍmosunas pollas tŰ laŰ kai deomenos tou theou ab=dia ab=pantos ts=diapantos

10:3 eiden en oramati phanerŰs Űsei a=peri Űran a=enatÍn b=enatÍn ts=ennatÍn tÍs Ímeras aggelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autŰ kornÍlie

10:4 o de atenisas autŰ kai emphobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autŰ ai proseuchai sou kai ai eleÍmosunai sou anebÍsan eis mnÍmosunon a=emprosthen tsb=enŰpion tou theou

10:5 kai nun pempson a=andras eis ioppÍn tsb=andras kai metapempsai simŰna a=tina b=ton ats=os b=epikaloumenon ats=epikaleitai b=petron ats=petros

10:6 outos xenizetai para tini simŰni bursei Ű estin oikia para thalassan ts=outos ts=lalÍsei ts=soi ts=ti ts=se ts=dei ts=poiein

10:7 Űs de apÍlthen o aggelos o lalŰn a=autŰ tsb=tŰ tsb=kornÍliŰ phŰnÍsas duo tŰn oiketŰn tsb=autou kai stratiŰtÍn eusebÍ tŰn proskarterountŰn autŰ

10:8 kai exÍgÍsamenos tsb=autois apanta a=autois apesteilen autous eis tÍn ioppÍn

10:9 tÍ de epaurion odoiporountŰn ekeinŰn kai tÍ polei eggizontŰn anebÍ petros epi to dŰma proseuxasthai peri Űran ektÍn

10:10 egeneto de prospeinos kai Íthelen geusasthai paraskeuazontŰn de a=autŰn tsb=ekeinŰn a=egeneto tsb=epepesen ep auton ekstasis

10:11 kai theŰrei ton ouranon aneŰgmenon kai katabainon tsb=ep tsb=auton skeuos ti Űs othonÍn megalÍn tessarsin archais tsb=dedemenon tsb=kai kathiemenon epi tÍs gÍs

10:12 en Ű upÍrchen panta ta tetrapoda a=kai a=erpeta tÍs gÍs kai tsb=ta tsb=thÍria tsb=kai tsb=ta tsb=erpeta tsb=kai tsb=ta peteina tou ouranou

10:13 kai egeneto phŰnÍ pros auton anastas petre thuson kai phage

10:14 o de petros eipen mÍdamŰs kurie oti oudepote ephagon pan koinon a=kai tsb=Í akatharton

10:15 kai phŰnÍ palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen su mÍ koinou

10:16 touto de egeneto epi tris kai a=euthus tsb=palin a=anelÍmphthÍ tsb=anelÍphthÍ to skeuos eis ton ouranon

10:17 Űs de en eautŰ diÍporei o petros ti an eiÍ to orama o eiden tsb=kai idou oi andres oi apestalmenoi a=upo tsb=apo tou kornÍliou dierŰtÍsantes tÍn oikian a=tou simŰnos epestÍsan epi ton pulŰna

10:18 kai phŰnÍsantes epunthanonto ei simŰn o epikaloumenos petros enthade xenizetai

10:19 tou de petrou ab=dienthumoumenou ts=enthumoumenou peri tou oramatos eipen a=[autŰ] tsb=autŰ to pneuma idou andres ats=treis a=zÍtountes tsb=zÍtousin se

10:20 alla anastas katabÍthi kai poreuou sun autois mÍden diakrinomenos a=oti tsb=dioti egŰ apestalka autous

10:21 katabas de petros pros tous andras ts=tous ts=apestalmenous ts=apo ts=tou ts=kornÍliou ts=pros ts=auton eipen idou egŰ eimi on zÍteite tis Í aitia di Ín pareste

10:22 oi de a=eipan tsb=eipon kornÍlios ekatontarchÍs anÍr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tŰn ioudaiŰn echrÍmatisthÍ upo aggelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rÍmata para sou

10:23 eiskalesamenos oun autous exenisen tÍ de epaurion a=anastas tsb=o tsb=petros exÍlthen sun autois kai tines tŰn adelphŰn tŰn apo ts=tÍs ioppÍs sunÍlthon autŰ

10:24 tsb=kai tÍ a=de epaurion a=eisÍlthen tsb=eisÍlthon eis tÍn kaisareian o de kornÍlios Ín prosdokŰn autous sugkalesamenos tous suggeneis autou kai tous anagkaious philous

10:25 Űs de egeneto ab=tou eiselthein ton petron sunantÍsas autŰ o kornÍlios pesŰn epi tous podas prosekunÍsen

10:26 o de petros tsb=auton Ígeiren a=auton legŰn anastÍthi a=kai a=egŰ tsb=kagŰ autos anthrŰpos eimi

10:27 kai sunomilŰn autŰ eisÍlthen kai euriskei sunelÍluthotas pollous

10:28 ephÍ te pros autous umeis epistasthe Űs athemiton estin andri ioudaiŰ kollasthai Í proserchesthai allophulŰ a=kamoi tsb=kai tsb=emoi o theos edeixen mÍdena koinon Í akatharton legein anthrŰpon

10:29 dio kai anantirrÍtŰs Ílthon metapemphtheis punthanomai oun tini logŰ metepempsasthe me

10:30 kai o kornÍlios ephÍ apo tetartÍs Ímeras mechri tautÍs tÍs Űras ÍmÍn tsb=nÍsteuŰn tsb=kai tÍn ab=enatÍn ts=ennatÍn tsb=Űran proseuchomenos en tŰ oikŰ mou kai idou anÍr estÍ enŰpion mou en esthÍti lampra

10:31 kai phÍsin kornÍlie eisÍkousthÍ sou Í proseuchÍ kai ai eleÍmosunai sou emnÍsthÍsan enŰpion tou theou

10:32 pempson oun eis ioppÍn kai metakalesai simŰna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simŰnos burseŰs para thalassan tsb=os tsb=paragenomenos tsb=lalÍsei tsb=soi

10:33 exautÍs oun epempsa pros se su te kalŰs epoiÍsas paragenomenos nun oun pantes Ímeis enŰpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou a=kuriou tsb=theou

10:34 anoixas de petros to stoma eipen ep alÍtheias katalambanomai oti ouk estin a=prosŰpolÍmptÍs tsb=prosŰpolÍptÍs o theos

10:35 all en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunÍn dektos autŰ estin

10:36 ton logon a=[on] tsb=on apesteilen tois uiois israÍl euaggelizomenos eirÍnÍn dia iÍsou christou outos estin pantŰn kurios

10:37 umeis oidate to genomenon rÍma kath olÍs tÍs ioudaias a=arxamenos tsb=arxamenon apo tÍs galilaias meta to baptisma o ekÍruxen iŰannÍs

10:38 iÍsoun ton apo as=nazareth bt=nazaret Űs echrisen auton o theos pneumati agiŰ kai dunamei os diÍlthen euergetŰn kai iŰmenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o theos Ín met autou

10:39 kai Ímeis tsb=esmen martures pantŰn Űn epoiÍsen en te tÍ chŰra tŰn ioudaiŰn kai a=[en] tsb=en ierousalÍm on ab=kai a=aneilan tsb=aneilon kremasantes epi xulou

10:40 touton o theos Ígeiren a=[en] tÍ tritÍ Ímera kai edŰken auton emphanÍ genesthai

10:41 ou panti tŰ laŰ alla martusin tois prokecheirotonÍmenois upo tou theou Ímin oitines sunephagomen kai sunepiomen autŰ meta to anastÍnai auton ek nekrŰn

10:42 kai parÍggeilen Ímin kÍruxai tŰ laŰ kai diamarturasthai oti a=outos tsb=autos estin o Űrismenos upo tou theou kritÍs zŰntŰn kai nekrŰn

10:43 toutŰ pantes oi prophÍtai marturousin aphesin amartiŰn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

10:44 eti lalountos tou petrou ta rÍmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon

10:45 kai exestÍsan oi ek peritomÍs pistoi osoi a=sunÍlthan tsb=sunÍlthon tŰ petrŰ oti kai epi ta ethnÍ Í dŰrea tou agiou pneumatos ekkechutai

10:46 Íkouon gar autŰn lalountŰn glŰssais kai megalunontŰn ton theon tote apekrithÍ tsb=o petros

10:47 mÍti to udŰr tsb=kŰlusai dunatai a=kŰlusai tis tou mÍ baptisthÍnai toutous oitines to pneuma to agion elabon a=Űs tsb=kathŰs kai Ímeis

10:48 prosetaxen a=de tsb=te autous tsb=baptisthÍnai en tŰ onomati a=iÍsou a=christou a=baptisthÍnai tsb=tou tsb=kuriou tote ÍrŰtÍsan auton epimeinai Ímeras tinas

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase