Index: Greek New Testament

 

Acts 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen ÍrŰdÍs o basileus tas cheiras kakŰsai tinas tŰn apo tÍs ekklÍsias

12:2 aneilen de iakŰbon ton adelphon iŰannou a=machairÍ tsb=machaira

12:3 tsb=kai idŰn a=de oti areston estin tois ioudaiois prosetheto sullabein kai petron Ísan de a=[ai] b=ai Ímerai tŰn azumŰn

12:4 on kai piasas etheto eis phulakÍn paradous tessarsin tetradiois stratiŰtŰn phulassein auton boulomenos meta to pascha anagagein auton tŰ laŰ

12:5 o men oun petros etÍreito en tÍ phulakÍ proseuchÍ de Ín a=ektenŰs tsb=ektenÍs ginomenÍ upo tÍs ekklÍsias pros ton theon a=peri tsb=uper autou

12:6 ote de a=Ímellen a=proagagein tsb=emellen auton tsb=proagein o ÍrŰdÍs tÍ nukti ekeinÍ Ín o petros koimŰmenos metaxu duo stratiŰtŰn dedemenos alusesin dusin phulakes te pro tÍs thuras etÍroun tÍn phulakÍn

12:7 kai idou aggelos kuriou epestÍ kai phŰs elampsen en tŰ oikÍmati pataxas de tÍn pleuran tou petrou Ígeiren auton legŰn anasta en tachei kai a=exepesan tsb=exepeson autou ai aluseis ek tŰn cheirŰn

12:8 eipen a=de tsb=te o aggelos pros auton a=zŰsai tsb=perizŰsai kai upodÍsai ta sandalia sou epoiÍsen de outŰs kai legei autŰ peribalou to imation sou kai akolouthei moi

12:9 kai exelthŰn Íkolouthei tsb=autŰ kai ouk Ídei oti alÍthes estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein

12:10 dielthontes de prŰtÍn phulakÍn kai deuteran a=Ílthan tsb=Ílthon epi tÍn pulÍn tÍn sidÍran tÍn pherousan eis tÍn polin Ítis automatÍ a=ÍnoigÍ tsb=ÍnoichthÍ autois kai exelthontes proÍlthon rumÍn mian kai eutheŰs apestÍ o aggelos ap autou

12:11 kai o petros tsb=genomenos en eautŰ a=genomenos eipen nun oida alÍthŰs oti exapesteilen a=[o] kurios ton aggelon autou kai a=exeilato tsb=exeileto me ek cheiros ÍrŰdou kai pasÍs tÍs prosdokias tou laou tŰn ioudaiŰn

12:12 sunidŰn te Ílthen epi tÍn oikian a=tÍs marias tÍs mÍtros iŰannou tou epikaloumenou markou ou Ísan ikanoi sunÍthroismenoi kai proseuchomenoi

12:13 krousantos de a=autou tsb=tou tsb=petrou tÍn thuran tou pulŰnos prosÍlthen paidiskÍ upakousai onomati rodÍ

12:14 kai epignousa tÍn phŰnÍn tou petrou apo tÍs charas ouk Ínoixen ton pulŰna eisdramousa de apÍggeilen estanai ton petron pro tou pulŰnos

12:15 oi de pros autÍn a=eipan tsb=eipon mainÍ Í de diischurizeto outŰs echein oi ab=de ts=d elegon o aggelos tsb=autou estin a=autou

12:16 o de petros epemenen krouŰn anoixantes de a=eidan tsb=eidon auton kai exestÍsan

12:17 kataseisas de autois tÍ cheiri sigan diÍgÍsato a=[autois] tsb=autois pŰs o kurios auton exÍgagen ek tÍs phulakÍs eipen a=te tsb=de apaggeilate iakŰbŰ kai tois adelphois tauta kai exelthŰn eporeuthÍ eis eteron topon

12:18 genomenÍs de Ímeras Ín tarachos ouk oligos en tois stratiŰtais ti ara o petros egeneto

12:19 ÍrŰdÍs de epizÍtÍsas auton kai mÍ eurŰn anakrinas tous phulakas ekeleusen apachthÍnai kai katelthŰn apo tÍs ioudaias eis tsb=tÍn kaisareian dietriben

12:20 Ín de tsb=o tsb=ÍrŰdÍs thumomachŰn turiois kai sidŰniois omothumadon de parÍsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitŰnos tou basileŰs Ítounto eirÍnÍn dia to trephesthai autŰn tÍn chŰran apo tÍs basilikÍs

12:21 taktÍ de Ímera o ÍrŰdÍs endusamenos esthÍta basilikÍn a=[kai] tsb=kai kathisas epi tou bÍmatos edÍmÍgorei pros autous

12:22 o de dÍmos epephŰnei ats=theou phŰnÍ b=theou kai ouk anthrŰpou

12:23 parachrÍma de epataxen auton aggelos kuriou anth Űn ouk edŰken ats=tÍn doxan tŰ theŰ kai genomenos skŰlÍkobrŰtos exepsuxen

12:24 o de logos tou theou Íuxanen kai eplÍthuneto

12:25 barnabas de kai saulos upestrepsan ab=eis ts=ex ierousalÍm plÍrŰsantes tÍn diakonian sumparalabontes tsb=kai iŰannÍn ton epiklÍthenta markon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase