Index: Greek New Testament

 

Acts 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

14:1 egeneto de en ikoniô kata to auto eiselthein autous eis tên sunagôgên tôn ioudaiôn kai lalêsai outôs ôste pisteusai ioudaiôn te kai ellênôn polu plêthos

14:2 oi de a=apeithêsantes tsb=apeithountes ioudaioi epêgeiran kai ekakôsan tas psuchas tôn ethnôn kata tôn adelphôn

14:3 ikanon men oun chronon dietripsan parrêsiazomenoi epi tô kuriô tô marturounti a=[epi] tô logô tês charitos autou ts=kai didonti sêmeia kai terata ginesthai dia tôn cheirôn autôn

14:4 eschisthê de to plêthos tês poleôs kai oi men êsan sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois

14:5 ôs de egeneto ormê tôn ethnôn te kai ioudaiôn sun tois archousin autôn ubrisai kai lithobolêsai autous

14:6 sunidontes katephugon eis tas poleis tês lukaonias lustran kai derbên kai tên perichôron

14:7 kakei tsb=êsan euaggelizomenoi a=êsan

14:8 kai tis anêr a=adunatos en lustrois tsb=adunatos tois posin ekathêto chôlos ek koilias mêtros autou tsb=uparchôn os oudepote a=periepatêsen s=periepepatêkei bt=peripepatêkei

14:9 outos ab=êkousen ts=êkouen tou paulou lalountos os atenisas autô kai idôn oti tsb=pistin echei a=pistin tou sôthênai

14:10 eipen megalê tsb=tê phônê anastêthi epi tous podas sou b=orthôs ats=orthos kai a=êlato tsb=êlleto kai periepatei

14:11 oi a=te tsb=de ochloi idontes o epoiêsen tsb=o paulos epêran tên phônên autôn lukaonisti legontes oi theoi omoiôthentes anthrôpois katebêsan pros êmas

14:12 ekaloun te ton tsb=men barnaban dia ton de paulon ermên epeidê autos ên o êgoumenos tou logou

14:13 o a=te tsb=de iereus tou dios tou ontos pro tês poleôs tsb=autôn taurous kai stemmata epi tous pulônas enegkas sun tois ochlois êthelen thuein

14:14 akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarrêxantes ta imatia autôn a=exepêdêsan tsb=eisepêdêsan eis ton ochlon krazontes

14:15 kai legontes andres ti tauta poieite kai êmeis omoiopatheis esmen umin anthrôpoi euaggelizomenoi umas apo toutôn tôn mataiôn epistrephein epi tsb=ton theon tsb=ton zônta os epoiêsen ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai panta ta en autois

14:16 os en tais parôchêmenais geneais eiasen panta ta ethnê poreuesthai tais odois autôn

14:17 a=kaitoi b=kaitoige ts=kai ts=toi ts=ge ouk amarturon a=auton tsb=eauton aphêken a=agathourgôn tsb=agathopoiôn ouranothen ab=umin ts=êmin uetous didous kai kairous karpophorous empiplôn trophês kai euphrosunês tas kardias a=umôn tsb=êmôn

14:18 kai tauta legontes molis katepausan tous ochlous tou mê thuein autois

14:19 a=epêlthan tsb=epêlthon de apo antiocheias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous ochlous kai lithasantes ton paulon esuron exô tês poleôs a=nomizontes tsb=nomisantes auton a=tethnêkenai tsb=tethnanai

14:20 kuklôsantôn de tsb=auton tôn mathêtôn a=auton anastas eisêlthen eis tên polin kai tê epaurion exêlthen sun tô barnaba eis derbên

14:21 euaggelisamenoi te tên polin ekeinên kai mathêteusantes ikanous upestrepsan eis tên lustran kai a=eis ikonion kai a=eis antiocheian

14:22 epistêrizontes tas psuchas tôn mathêtôn parakalountes emmenein tê pistei kai oti dia pollôn thlipseôn dei êmas eiselthein eis tên basileian tou theou

14:23 cheirotonêsantes de autois tsb=presbuterous kat ekklêsian a=presbuterous proseuxamenoi meta nêsteiôn parethento autous tô kuriô eis on pepisteukeisan

14:24 kai dielthontes tên pisidian êlthon eis a=tên pamphulian

14:25 kai lalêsantes en pergê ton logon katebêsan eis attaleian

14:26 kakeithen apepleusan eis antiocheian othen êsan paradedomenoi tê chariti tou theou eis to ergon o eplêrôsan

14:27 paragenomenoi de kai sunagagontes tên ekklêsian a=anêggellon tsb=anêggeilan osa epoiêsen o theos met autôn kai oti ênoixen tois ethnesin thuran pisteôs

14:28 dietribon de tsb=ekei chronon ouk oligon sun tois mathêtais

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase