Index: Greek New Testament

 

Acts 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

16:1 katêntêsen de a=[kai] eis derbên kai a=eis lustran kai idou mathêtês tis ên ekei onomati timotheos uios gunaikos tsb=tinos ioudaias pistês patros de ellênos

16:2 os emartureito upo tôn en lustrois kai ikoniô adelphôn

16:3 touton êthelêsen o paulos sun autô exelthein kai labôn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois êdeisan gar apantes tsb=ton tsb=patera tsb=autou oti ellên a=o a=patêr a=autou upêrchen

16:4 ôs de dieporeuonto tas poleis a=paredidosan tsb=paredidoun autois phulassein ta dogmata ta kekrimena upo tôn apostolôn kai tsb=tôn presbuterôn tôn en a=ierosolumois tsb=ierousalêm

16:5 ai men oun ekklêsiai estereounto tê pistei kai eperisseuon tô arithmô kath êmeran

16:6 a=diêlthon tsb=dielthontes de tên phrugian kai tsb=tên galatikên chôran kôluthentes upo tou agiou pneumatos lalêsai ton logon en tê asia

16:7 elthontes a=de kata tên musian epeirazon a=eis tsb=kata tên bithunian a=poreuthênai tsb=poreuesthai kai ouk eiasen autous to pneuma a=iêsou

16:8 parelthontes de tên musian katebêsan eis trôada

16:9 kai orama dia a=[tês] tsb=tês nuktos tsb=ôphthê tô paulô a=ôphthê anêr a=makedôn tis ên tsb=makedôn estôs a=kai parakalôn auton kai legôn diabas eis makedonian boêthêson êmin

16:10 ôs de to orama eiden eutheôs ezêtêsamen exelthein eis tsb=tên makedonian sumbibazontes oti proskeklêtai êmas o a=theos tsb=kurios euaggelisasthai autous

16:11 anachthentes a=de tsb=oun apo tsb=tês trôados euthudromêsamen eis samothrakên tê a=de tsb=te epiousê eis a=nean a=polin tsb=neapolin

16:12 a=kakeithen tsb=ekeithen tsb=te eis philippous êtis estin a= tsb=prôtê tsb=tês meridos tês makedonias polis b=kolôneia ats=kolônia êmen de en b=autê ats=tautê tê polei diatribontes êmeras tinas

16:13 tê te êmera tôn sabbatôn exêlthomen exô tês a=pulês tsb=poleôs para potamon ou a=enomizomen tsb=enomizeto a=proseuchên tsb=proseuchê einai kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin

16:14 kai tis gunê onomati ludia porphuropôlis poleôs thuateirôn sebomenê ton theon êkouen ês o kurios diênoixen tên kardian prosechein tois laloumenois upo tou paulou

16:15 ôs de ebaptisthê kai o oikos autês parekalesen legousa ei kekrikate me pistên tô kuriô einai eiselthontes eis ton oikon mou a=menete tsb=meinate kai parebiasato êmas

16:16 egeneto de poreuomenôn êmôn eis a=tên proseuchên paidiskên tina echousan pneuma a=puthôna tsb=puthônos a=upantêsai tsb=apantêsai êmin êtis ergasian pollên pareichen tois kuriois autês manteuomenê

16:17 autê a=katakolouthousa tsb=katakolouthêsasa tô paulô kai êmin ekrazen legousa outoi oi anthrôpoi douloi tou theou tou upsistou eisin oitines kataggellousin a=umin tsb=êmin odon sôtêrias

16:18 touto de epoiei epi pollas êmeras diaponêtheis de tsb=o paulos kai epistrepsas tô pneumati eipen paraggellô soi en tsb=tô onomati iêsou christou exelthein ap autês kai exêlthen autê tê ôra

16:19 idontes de oi kurioi autês oti exêlthen ê elpis tês ergasias autôn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tên agoran epi tous archontas

16:20 kai prosagagontes autous tois stratêgois a=eipan tsb=eipon outoi oi anthrôpoi ektarassousin êmôn tên polin ioudaioi uparchontes

16:21 kai kataggellousin ethê a ouk exestin êmin paradechesthai oude poiein rômaiois ousin

16:22 kai sunepestê o ochlos kat autôn kai oi stratêgoi a=perirêxantes tsb=perirrêxantes autôn ta imatia ekeleuon rabdizein

16:23 pollas te epithentes autois plêgas ebalon eis phulakên paraggeilantes tô desmophulaki asphalôs têrein autous

16:24 os paraggelian toiautên a=labôn tsb=eilêphôs ebalen autous eis tên esôteran phulakên kai tous podas tsb=autôn êsphalisato a=autôn eis to xulon

16:25 kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon epêkroônto de autôn oi desmioi

16:26 aphnô de seismos egeneto megas ôste saleuthênai ta themelia tou desmôtêriou a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan a=de tsb=te parachrêma ai thurai pasai kai pantôn ta desma anethê

16:27 exupnos de genomenos o desmophulax kai idôn aneôgmenas tas thuras tês phulakês spasamenos a=[tên] machairan a=êmellen tsb=emellen eauton anairein nomizôn ekpepheugenai tous desmious

16:28 ephônêsen de tsb=phônê megalê a=phônê a=[o] tsb=o paulos legôn mêden praxês seautô kakon apantes gar esmen enthade

16:29 aitêsas de phôta eisepêdêsen kai entromos genomenos prosepesen tô paulô kai a=[tô] tsb=tô sila

16:30 kai proagagôn autous exô ephê kurioi ti me dei poiein ina sôthô

16:31 oi de a=eipan tsb=eipon pisteuson epi ton kurion iêsoun tsb=christon kai sôthêsê su kai o oikos sou

16:32 kai elalêsan autô ton logon tou kuriou a=sun tsb=kai pasin tois en tê oikia autou

16:33 kai paralabôn autous en ekeinê tê ôra tês nuktos elousen apo tôn plêgôn kai ebaptisthê autos kai oi autou pantes parachrêma

16:34 anagagôn te autous eis ton oikon tsb=autou parethêken trapezan kai b=êgalliato ats=êgalliasato tsb=panoiki a=panoikei pepisteukôs tô theô

16:35 êmeras de genomenês apesteilan oi stratêgoi tous rabdouchous legontes apoluson tous anthrôpous ekeinous

16:36 apêggeilen de o desmophulax tous logous a=[toutous] tsb=toutous pros ton paulon oti a=apestalkan tsb=apestalkasin oi stratêgoi ina apoluthête nun oun exelthontes poreuesthe en eirênê

16:37 o de paulos ephê pros autous deirantes êmas dêmosia akatakritous anthrôpous rômaious uparchontas a=ebalan tsb=ebalon eis phulakên kai nun lathra êmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ats=êmas exagagetôsan

16:38 a=apêggeilan tsb=anêggeilan de tois stratêgois oi rabdouchoi ta rêmata tauta tsb=kai ephobêthêsan a=de akousantes oti rômaioi eisin

16:39 kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes êrôtôn a=apelthein a=apo tsb=exelthein tês poleôs

16:40 exelthontes de a=apo tsb=ek tês phulakês eisêlthon ab=pros ts=eis tên ludian kai idontes tsb=tous tsb=adelphous parekalesan a=tous a=adelphous tsb=autous kai a=exêlthan tsb=exêlthon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase