Index: Greek New Testament

 

Acts 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

17:1 diodeusantes de tên amphipolin kai a=tên apollônian êlthon eis thessalonikên opou ên tsb=ê sunagôgê tôn ioudaiôn

17:2 kata de to eiôthos tô paulô eisêlthen pros autous kai epi sabbata tria ab=dielexato ts=dielegeto autois apo tôn graphôn

17:3 dianoigôn kai paratithemenos oti ton christon edei pathein kai anastênai ek nekrôn kai oti outos estin o christos a=[o] iêsous on egô kataggellô umin

17:4 kai tines ex autôn epeisthêsan kai proseklêrôthêsan tô paulô kai tô sila tôn te sebomenôn ellênôn tsb=polu plêthos a=polu gunaikôn te tôn prôtôn ouk oligai

17:5 b=proslabomenoi ats=zêlôsantes de oi ts=apeithountes ioudaioi b=oi ats=kai b=apeithountes ats=proslabomenoi tôn agoraiôn tsb=tinas andras a=tinas ponêrous kai ochlopoiêsantes ethoruboun tên polin a=kai epistantes tsb=te tê oikia iasonos ezêtoun autous a=p

17:6 mê eurontes de autous esuron tsb=ton iasona kai tinas adelphous epi tous politarchas boôntes oti oi tên oikoumenên anastatôsantes outoi kai enthade pareisin

17:7 ous upodedektai iasôn kai outoi pantes apenanti tôn dogmatôn kaisaros ab=prassousin ts=prattousin basilea tsb=legontes eteron a=legontes einai iêsoun

17:8 etaraxan de ton ochlon kai tous politarchas akouontas tauta

17:9 kai labontes to ikanon para tou iasonos kai tôn loipôn apelusan autous

17:10 oi de adelphoi eutheôs dia tsb=tês nuktos exepempsan ton te paulon kai ton silan eis beroian oitines paragenomenoi eis tên sunagôgên b=apêesan tôn ioudaiôn ats=apêesan

17:11 outoi de êsan eugenesteroi tôn en thessalonikê oitines edexanto ton logon meta pasês prothumias tsb=to kath êmeran anakrinontes tas graphas ei echoi tauta outôs

17:12 polloi men oun ex autôn episteusan kai tôn ellênidôn gunaikôn tôn euschêmonôn kai andrôn ouk oligoi

17:13 ôs de egnôsan oi apo tês thessalonikês ioudaioi oti kai en tê beroia katêggelê upo tou paulou o logos tou theou êlthon kakei saleuontes a=kai a=tarassontes tous ochlous

17:14 eutheôs de tote ton paulon exapesteilan oi adelphoi poreuesthai a=eôs tsb=ôs epi tên thalassan a=upemeinan tsb=upemenon a=te tsb=de o te silas kai o timotheos ekei

17:15 oi de a=kathistanontes tsb=kathistôntes ton paulon êgagon tsb=auton eôs athênôn kai labontes entolên pros ton silan kai a=ton timotheon ina ôs tachista elthôsin pros auton exêesan

17:16 en de tais athênais ekdechomenou autous tou paulou parôxuneto to pneuma autou en autô a=theôrountos tsb=theôrounti kateidôlon ousan tên polin

17:17 dielegeto men oun en tê sunagôgê tois ioudaiois kai tois sebomenois kai en tê agora kata pasan êmeran pros tous paratugchanontas

17:18 tines de ab=kai tôn epikoureiôn kai tsb=tôn ab=stoikôn ts=stôikôn philosophôn suneballon autô kai tines elegon ti an theloi o spermologos outos legein oi de xenôn daimoniôn dokei kataggeleus einai oti ton iêsoun kai tên anastasin ts=autois euêggelizeto

17:19 epilabomenoi te autou epi ton areion pagon êgagon legontes dunametha gnônai tis ê kainê autê ê upo sou laloumenê didachê

17:20 xenizonta gar tina eisphereis eis tas akoas êmôn boulometha oun gnônai a=tina a=thelei tsb=ti tsb=an tsb=theloi tauta einai

17:21 athênaioi de pantes kai oi epidêmountes xenoi eis ouden eteron a=êukairoun tsb=eukairoun ê legein ti a=ê tsb=kai akouein a=ti kainoteron

17:22 statheis de a=[o] tsb=o paulos en mesô tou areiou pagou ephê andres athênaioi kata panta ôs deisidaimonesterous umas theôrô

17:23 dierchomenos gar kai anatheôrôn ta sebasmata umôn euron kai bômon en ô epegegrapto agnôstô theô a=o tsb=on oun agnoountes eusebeite a=touto tsb=touton egô kataggellô umin

17:24 o theos o poiêsas ton kosmon kai panta ta en autô outos ouranou kai gês tsb=kurios uparchôn a=kurios ouk en cheiropoiêtois naois katoikei

17:25 oude upo cheirôn a=anthrôpinôn tsb=anthrôpôn therapeuetai prosdeomenos tinos autos didous a=pasi tsb=pasin zôên kai pnoên as=kai as=ta bt=kata panta

17:26 epoiêsen te ex enos tsb=aimatos pan ethnos anthrôpôn katoikein epi a=pantos a=prosôpou tsb=pan tsb=to tsb=prosôpon tês gês orisas ab=prostetagmenous ts=protetagmenous kairous kai tas orothesias tês katoikias autôn

17:27 zêtein ton a=theon tsb=kurion ei ara ge psêlaphêseian auton kai euroien a=kai a=ge b=kaige ts=kaitoige ou makran apo enos ekastou êmôn uparchonta

17:28 en autô gar zômen kai kinoumetha kai esmen ôs kai tines tôn kath umas poiêtôn eirêkasin tou gar kai genos esmen

17:29 genos oun uparchontes tou theou ouk opheilomen nomizein chrusô ê argurô ê lithô charagmati technês kai enthumêseôs anthrôpou to theion einai omoion

17:30 tous men oun chronous tês agnoias uperidôn o theos ta nun paraggellei tois anthrôpois a=pantas tsb=pasin pantachou metanoein

17:31 a=kathoti tsb=dioti estêsen êmeran en ê mellei krinein tên oikoumenên en dikaiosunê en andri ô ôrisen pistin paraschôn pasin anastêsas auton ek nekrôn

17:32 akousantes de anastasin nekrôn oi men echleuazon oi de a=eipan tsb=eipon akousometha sou tsb=palin peri toutou tsb=17:33 kai a=palin a=17:33 outôs o paulos exêlthen ek mesou autôn

17:33 []

17:34 tines de andres kollêthentes autô episteusan en ois kai dionusios o areopagitês kai gunê onomati damaris kai eteroi sun autois

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase