Index: Greek New Testament

 

Acts 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

18:1 meta tsb=de tauta chôristheis tsb=o tsb=paulos ek tôn athênôn êlthen eis korinthon

18:2 kai eurôn tina ioudaion onomati akulan pontikon tô genei prosphatôs elêluthota apo tês italias kai priskillan gunaika autou dia to b=tetachenai ats=diatetachenai klaudion chôrizesthai pantas tous ioudaious a=apo tsb=ek tês rômês prosêlthen autois

18:3 kai dia to omotechnon einai emenen par autois kai a=êrgazeto tsb=eirgazeto êsan gar skênopoioi a=tê tsb=tên a=technê tsb=technên

18:4 dielegeto de en tê sunagôgê kata pan sabbaton epeithen te ioudaious kai ellênas

18:5 ôs de katêlthon apo tês makedonias o te silas kai o timotheos suneicheto tô a=logô tsb=pneumati o paulos diamarturomenos tois ioudaiois a=einai ton christon iêsoun

18:6 antitassomenôn de autôn kai blasphêmountôn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umôn epi tên kephalên umôn katharos egô apo tou nun eis ta ethnê poreusomai

18:7 kai metabas ekeithen a=eisêlthen tsb=êlthen eis oikian tinos onomati a=titiou ioustou sebomenou ton theon ou ê oikia ên sunomorousa tê sunagôgê

18:8 krispos de o archisunagôgos episteusen tô kuriô sun olô tô oikô autou kai polloi tôn korinthiôn akouontes episteuon kai ebaptizonto

18:9 eipen de o kurios tsb=di tsb=oramatos en nukti a=di a=oramatos tô paulô mê phobou alla lalei kai mê siôpêsês

18:10 dioti egô eimi meta sou kai oudeis epithêsetai soi tou kakôsai se dioti laos a=esti tsb=estin moi polus en tê polei tautê

18:11 ekathisen a=de tsb=te eniauton kai mênas ex didaskôn en autois ton logon tou theou

18:12 galliônos de a=anthupatou a=ontos tsb=anthupateuontos tês achaias katepestêsan omothumadon oi ioudaioi tô paulô kai êgagon auton epi to bêma

18:13 legontes oti para ton nomon tsb=outos anapeithei a=outos tous anthrôpous sebesthai ton theon

18:14 mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliôn pros tous ioudaious ei men tsb=oun ên adikêma ti ê radiourgêma ponêron ô ioudaioi kata logon an a=aneschomên tsb=êneschomên umôn

18:15 ei de a=zêtêmata tsb=zêtêma estin peri logou kai onomatôn kai nomou tou kath umas opsesthe autoi kritês tsb=gar egô toutôn ou boulomai einai

18:16 kai apêlasen autous apo tou bêmatos

18:17 epilabomenoi de pantes tsb=oi tsb=ellênes sôsthenên ton archisunagôgon etupton emprosthen tou bêmatos kai ouden toutôn tô galliôni b=emellen ats=emelen

18:18 o de paulos eti prosmeinas êmeras ikanas tois adelphois apotaxamenos exeplei eis tên surian kai sun autô priskilla kai akulas keiramenos tsb=tên tsb=kephalên en kegchreais a=tên a=kephalên eichen gar euchên

18:19 a=katêntêsan tsb=katêntêsen de eis epheson b=kai b=ekeinous ats=kakeinous katelipen autou autos de eiselthôn eis tên sunagôgên a=dielexato tsb=dielechthê tois ioudaiois

18:20 erôtôntôn de autôn epi pleiona chronon meinai tsb=par tsb=autois ouk epeneusen

18:21 a=alla tsb=all a=apotaxamenos tsb=apetaxato a=kai tsb=autois eipôn tsb=dei tsb=me tsb=pantôs tsb=tên tsb=eortên tsb=tên tsb=erchomenên tsb=poiêsai tsb=eis tsb=ierosoluma palin tsb=de anakampsô pros umas tou theou thelontos tsb=kai anêchthê apo tês ephesou

18:22 kai katelthôn eis kaisareian anabas kai aspasamenos tên ekklêsian katebê eis antiocheian

18:23 kai poiêsas chronon tina exêlthen dierchomenos kathexês tên galatikên chôran kai phrugian epistêrizôn pantas tous mathêtas

18:24 ioudaios de tis apollôs onomati alexandreus tô genei anêr logios katêntêsen eis epheson dunatos ôn en tais graphais

18:25 outos ên katêchêmenos tên odon tou kuriou kai zeôn tô pneumati elalei kai edidasken akribôs ta peri tou a=iêsou tsb=kuriou epistamenos monon to baptisma iôannou

18:26 outos te êrxato parrêsiazesthai en tê sunagôgê akousantes de autou tsb=akulas tsb=kai priskilla a=kai a=akulas proselabonto auton kai akribesteron autô exethento tên tsb=tou tsb=theou odon a=[tou a=theou]

18:27 boulomenou de autou dielthein eis tên achaian protrepsamenoi oi adelphoi egrapsan tois mathêtais apodexasthai auton os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia tês charitos

18:28 eutonôs gar tois ioudaiois diakatêlegcheto dêmosia epideiknus dia tôn graphôn einai ton christon iêsoun

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase