Index: Greek New Testament

 

Acts 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

19:1 egeneto de en tô ton apollô einai en korinthô paulon dielthonta ta anôterika merê a= tsb=elthein eis epheson kai a=eurein tsb=eurôn tinas mathêtas

19:2 eipen a=te pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de tsb=eipon pros auton all a=oud tsb=oude ei pneuma agion estin êkousamen

19:3 eipen te tsb=pros tsb=autous eis ti oun ebaptisthête oi de a=eipan tsb=eipon eis to iôannou baptisma

19:4 eipen de paulos iôannês tsb=men ebaptisen baptisma metanoias tô laô legôn eis ton erchomenon met auton ina pisteusôsin ab=tout ab=estin ts=toutestin eis ton tsb=christon iêsoun

19:5 akousantes de ebaptisthêsan eis to onoma tou kuriou iêsou

19:6 kai epithentos autois tou paulou a=[tas] tsb=tas cheiras a=êlthe tsb=êlthen to pneuma to agion ep autous elaloun te glôssais kai a=eprophêteuon tsb=proephêteuon

19:7 êsan de oi pantes andres ôsei a=dôdeka tsb=dekaduo

19:8 eiselthôn de eis tên sunagôgên eparrêsiazeto epi mênas treis dialegomenos kai peithôn a=[ta] tsb=ta peri tês basileias tou theou

19:9 ôs de tines esklêrunonto kai êpeithoun kakologountes tên odon enôpion tou plêthous apostas ap autôn aphôrisen tous mathêtas kath êmeran dialegomenos en tê scholê turannou tsb=tinos

19:10 touto de egeneto epi etê duo ôste pantas tous katoikountas tên asian akousai ton logon tou kuriou tsb=iêsou ioudaious te kai ellênas

19:11 dunameis te ou tas tuchousas tsb=epoiei o theos a=epoiei dia tôn cheirôn paulou

19:12 ôste kai epi tous asthenountas a=apopheresthai tsb=epipheresthai apo tou chrôtos autou soudaria ê simikinthia kai apallassesthai ap autôn tas nosous ta te pneumata ta ponêra a=ekporeuesthai tsb=exerchesthai tsb=ap tsb=autôn

19:13 epecheirêsan de tines a=kai tsb=apo tôn perierchomenôn ioudaiôn exorkistôn onomazein epi tous echontas ta pneumata ta ponêra to onoma tou kuriou iêsou legontes a=orkizô tsb=orkizomen umas ton iêsoun on tsb=o paulos kêrussei

19:14 êsan de a=tinos tsb=tines tsb=uioi skeua ioudaiou archiereôs epta a=uioi tsb=oi touto poiountes

19:15 apokrithen de to pneuma to ponêron eipen a=autois ton a=[men] iêsoun ginôskô kai ton paulon epistamai umeis de tines este

19:16 kai a=ephalomenos tsb=ephallomenos tsb=ep tsb=autous o anthrôpos a=ep a=autous en ô ên to pneuma to ponêron tsb=kai b=katakurieusan ats=katakurieusas a=amphoterôn tsb=autôn ischusen kat autôn ôste gumnous kai tetraumatismenous ekphugein ek tou oikou ekein

19:17 touto de egeneto gnôston pasin ioudaiois te kai ellêsin tois katoikousin tên epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou iêsou

19:18 polloi te tôn pepisteukotôn êrchonto exomologoumenoi kai anaggellontes tas praxeis autôn

19:19 ikanoi de tôn ta perierga praxantôn sunenegkantes tas biblous katekaion enôpion pantôn kai sunepsêphisan tas timas autôn kai euron arguriou muriadas pente

19:20 outôs kata kratos tsb=o tsb=logos tou kuriou a=o a=logos êuxanen kai ischuen

19:21 ôs de eplêrôthê tauta etheto o paulos en tô pneumati dielthôn tên makedonian kai achaian poreuesthai eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm eipôn oti meta to genesthai me ekei dei me kai rômên idein

19:22 aposteilas de eis tên makedonian duo tôn diakonountôn autô timotheon kai eraston autos epeschen chronon eis tên asian

19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon tarachos ouk oligos peri tês odou

19:24 dêmêtrios gar tis onomati argurokopos poiôn naous argurous artemidos pareicheto tois technitais tsb=ergasian ouk oligên a=ergasian

19:25 ous sunathroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasthe oti ek tautês tês ergasias ê euporia a=êmin tsb=êmôn estin

19:26 kai theôreite kai akouete oti ou monon ephesou alla schedon pasês tês asias o paulos outos peisas metestêsen ikanon ochlon legôn oti ouk eisin theoi oi dia cheirôn ginomenoi

19:27 ou monon de touto kinduneuei êmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tês megalês theas ats=artemidos ieron b=artemidos eis ab=outhen ts=ouden logisthênai mellein as=te bt=de kai kathaireisthai a=tês tsb=tên a=megaleiotêtos tsb=megaleiotêta autês ê

19:28 akousantes de kai genomenoi plêreis thumou ekrazon legontes megalê ê artemis ephesiôn

19:29 kai eplêsthê ê polis tsb=olê ab=tês sugchuseôs ôrmêsan te omothumadon eis to theatron sunarpasantes gaion kai aristarchon makedonas sunekdêmous ts=tou paulou

19:30 a=paulou tsb=tou de tsb=paulou boulomenou eiselthein eis ton dêmon ouk eiôn auton oi mathêtai

19:31 tines de kai tôn asiarchôn ontes autô philoi pempsantes pros auton parekaloun mê dounai eauton eis to theatron

19:32 alloi men oun allo ti ekrazon ên gar ê ekklêsia sugkechumenê kai oi pleious ouk êdeisan tinos a=eneka tsb=eneken sunelêlutheisan

19:33 ek de tou ochlou a=sunebibasan tsb=proebibasan alexandron a=probalontôn s=proballontôn bt=probalontôn auton tôn ioudaiôn o de alexandros kataseisas tên cheira êthelen apologeisthai tô dêmô

19:34 ab=epignontes ts=epignontôn de oti ioudaios estin phônê egeneto mia ek pantôn ôs epi ôras duo krazontôn megalê ê artemis ephesiôn

19:35 katasteilas de o grammateus ton ochlon phêsin andres ephesioi tis gar estin a=anthrôpôn tsb=anthrôpos os ou ginôskei tên ephesiôn polin neôkoron ousan tês megalês tsb=theas artemidos kai tou diopetous

19:36 anantirrêtôn oun ontôn toutôn deon estin umas katestalmenous uparchein kai mêden propetes ab=prassein ts=prattein

19:37 êgagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasphêmountas tên ab=theon ts=thean tsb=umôn a=êmôn

19:38 ei men oun dêmêtrios kai oi sun autô technitai a=echousi b=echousin pros tina logon ts=echousin agoraioi agontai kai anthupatoi eisin egkaleitôsan allêlois

19:39 ei de ti a=peraiterô tsb=peri tsb=eterôn epizêteite en tê ennomô ekklêsia epiluthêsetai

19:40 kai gar kinduneuomen egkaleisthai staseôs peri tês sêmeron mêdenos aitiou uparchontos peri ou a=[ou] b=ou dunêsometha b=dounai ats=apodounai logon a=peri tês sustrophês tautês

19:41 kai tauta eipôn apelusen tên ekklêsian

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase