Index: Greek New Testament

 

Acts 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

23:1 atenisas de o paulos tô sunedriô eipen andres adelphoi egô pasê suneidêsei agathê pepoliteumai tô theô achri tautês tês êmeras

23:2 o de archiereus ananias epetaxen tois parestôsin autô tuptein autou to stoma

23:3 tote o paulos pros auton eipen tuptein se mellei o theos toiche kekoniamene kai su kathê krinôn me kata ton nomon kai paranomôn keleueis me tuptesthai

23:4 oi de parestôtes a=eipan tsb=eipon ton archierea tou theou loidoreis

23:5 ephê te o paulos ouk êdein adelphoi oti estin archiereus gegraptai gar a=oti archonta tou laou sou ouk ereis kakôs

23:6 gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiôn to de eteron pharisaiôn a=ekrazen tsb=ekraxen en tô sunedriô andres adelphoi egô pharisaios eimi uios a=pharisaiôn tsb=pharisaiou peri elpidos kai anastaseôs nekrôn a=[egô] tsb=egô krinomai

23:7 touto de autou a=eipontos tsb=lalêsantos egeneto stasis tôn pharisaiôn b=[kai ats=kai tsb=tôn b=saddoukaiôn] ats=saddoukaiôn kai eschisthê to plêthos

23:8 saddoukaioi men gar legousin mê einai anastasin a=mête tsb=mêde aggelon mête pneuma pharisaioi de omologousin ta amphotera

23:9 egeneto de kraugê megalê kai anastantes a=tines a=tôn a=grammateôn tsb=oi tsb=grammateis tou merous tôn pharisaiôn diemachonto legontes ouden kakon euriskomen en tô anthrôpô toutô ei de pneuma elalêsen autô ê aggelos tsb=mê tsb=theomachômen

23:10 pollês de a=ginomenês tsb=genomenês staseôs a=phobêtheis tsb=eulabêtheis o chiliarchos mê diaspasthê o paulos up autôn ekeleusen to strateuma b=katabênai b=kai ats=kataban arpasai auton ek mesou autôn agein te eis tên parembolên

23:11 tê de epiousê nukti epistas autô o kurios eipen tharsei tsb=paule ôs gar diemarturô ta peri emou eis ierousalêm a=outô tsb=outôs se dei kai eis rômên marturêsai

23:12 genomenês de êmeras poiêsantes tsb=tines tsb=tôn tsb=ioudaiôn sustrophên a=oi a=ioudaioi anethematisan eautous legontes mête phagein mête piein eôs ou apokteinôsin ton paulon

23:13 êsan de pleious a=tesserakonta tsb=tessarakonta oi tautên tên sunômosian a=poiêsamenoi tsb=pepoiêkotes

23:14 oitines proselthontes tois archiereusin kai tois presbuterois a=eipan tsb=eipon anathemati anethematisamen eautous mêdenos geusasthai eôs ou apokteinômen ton paulon

23:15 nun oun umeis emphanisate tô chiliarchô sun tô sunedriô opôs tsb=aurion tsb=auton katagagê a=auton a=eis tsb=pros umas ôs mellontas diaginôskein akribesteron ta peri autou êmeis de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

23:16 akousas de o uios tês adelphês paulou as=tên bt=to as=enedran bt=enedron paragenomenos kai eiselthôn eis tên parembolên apêggeilen tô paulô

23:17 proskalesamenos de o paulos ena tôn ekatontarchôn ephê ton neanian touton apagage pros ton chiliarchon echei gar tsb=ti apaggeilai a=ti autô

23:18 o men oun paralabôn auton êgagen pros ton chiliarchon kai phêsin o desmios paulos proskalesamenos me êrôtêsen touton ton a=neaniskon tsb=neanian agagein pros se echonta ti lalêsai soi

23:19 epilabomenos de tês cheiros autou o chiliarchos kai anachôrêsas kat idian epunthaneto ti estin o echeis apaggeilai moi

23:20 eipen de oti oi ioudaioi sunethento tou erôtêsai se opôs aurion a=ton a=paulon a=katagagês eis to sunedrion tsb=katagagês tsb=ton tsb=paulon ôs a=mellon b=mellonta ts=mellontes ti akribesteron punthanesthai peri autou

23:21 su oun mê peisthês autois enedreuousin gar auton ex autôn andres pleious a=tesserakonta tsb=tessarakonta oitines anethematisan eautous mête phagein mête piein eôs ou anelôsin auton kai nun tsb=etoimoi eisin a=etoimoi prosdechomenoi tên apo sou epaggelian

23:22 o men oun chiliarchos a=apeluse tsb=apelusen ton a=neaniskon tsb=neanian paraggeilas mêdeni eklalêsai oti tauta enephanisas pros me

23:23 kai proskalesamenos duo a=[tinas] tsb=tinas tôn ekatontarchôn eipen etoimasate stratiôtas diakosious opôs poreuthôsin eôs kaisareias kai ippeis ebdomêkonta kai dexiolabous diakosious apo tritês ôras tês nuktos

23:24 ktênê te parastêsai ina epibibasantes ton paulon a=diasôsôsi tsb=diasôsôsin pros phêlika ton êgemona

23:25 grapsas epistolên a=echousan tsb=periechousan ton tupon touton

23:26 klaudios lusias tô kratistô êgemoni phêliki chairein

23:27 ton andra touton a=sullêmphthenta tsb=sullêphthenta upo tôn ioudaiôn kai mellonta anaireisthai up autôn epistas sun tô strateumati a=exeilamên tsb=exeilomên tsb=auton mathôn oti rômaios estin

23:28 boulomenos a=te tsb=de a=epignônai tsb=gnônai tên aitian di ên enekaloun autô katêgagon tsb=auton eis to sunedrion autôn

23:29 on euron egkaloumenon peri zêtêmatôn tou nomou autôn mêden ats=de axion thanatou ê desmôn tsb=egklêma echonta a=egklêma

23:30 mênutheisês de moi epiboulês eis ton andra tsb=mellein esesthai tsb=upo tsb=tôn tsb=ioudaiôn exautês epempsa pros se paraggeilas kai tois katêgorois legein a=[ta] tsb=ta pros auton epi sou tsb=errôso

23:31 oi men oun stratiôtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon êgagon dia tsb=tês nuktos eis tên antipatrida

23:32 tê de epaurion easantes tous ippeis a=aperchesthai tsb=poreuesthai sun autô upestrepsan eis tên parembolên

23:33 oitines eiselthontes eis tên kaisareian kai anadontes tên epistolên tô êgemoni parestêsan kai ton paulon autô

23:34 anagnous de tsb=o tsb=êgemôn kai eperôtêsas ek poias a=eparcheias tsb=eparchias estin kai puthomenos oti apo kilikias

23:35 diakousomai sou ephê otan kai oi katêgoroi sou paragenôntai a=keleusas tsb=ekeleusen tsb=te tsb=auton en tô praitôriô ats=tou êrôdou phulassesthai a=auton

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase