Index: Greek New Testament

 

Acts 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

25:1 phêstos oun epibas tê a=eparcheia tsb=eparchia meta treis êmeras anebê eis ierosoluma apo kaisareias

25:2 enephanisan a=te tsb=de autô a=oi tsb=o a=archiereis tsb=archiereus kai oi prôtoi tôn ioudaiôn kata tou paulou kai parekaloun auton

25:3 aitoumenoi charin kat autou opôs metapempsêtai auton eis ierousalêm enedran poiountes anelein auton kata tên odon

25:4 o men oun phêstos apekrithê têreisthai ton paulon a=eis tsb=en a=kaisareian tsb=kaisareia eauton de mellein en tachei ekporeuesthai

25:5 oi oun tsb=dunatoi en umin phêsin a=dunatoi sugkatabantes ei ti estin s=atopon en tô andri a=atopon tsb=toutô katêgoreitôsan autou

25:6 diatripsas de en autois êmeras a=ou pleious a=oktô ê deka katabas eis kaisareian tê epaurion kathisas epi tou bêmatos ekeleusen ton paulon achthênai

25:7 paragenomenou de autou periestêsan a=auton oi apo ierosolumôn katabebêkotes ioudaioi polla kai barea ab=aitiômata ts=aitiamata tsb=pherontes a=katapherontes tsb=kata tsb=tou tsb=paulou a ouk ischuon apodeixai

25:8 a=tou a=paulou apologoumenou tsb=autou oti oute eis ton nomon tôn ioudaiôn oute eis to ieron oute eis kaisara ti êmarton

25:9 o phêstos de a=thelôn tois ioudaiois tsb=thelôn charin katathesthai apokritheis tô paulô eipen theleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutôn a=krithênai tsb=krinesthai ep emou

25:10 eipen de o paulos epi tou bêmatos kaisaros estôs eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden êdikêsa ôs kai su kallion epiginôskeis

25:11 ei men a=oun tsb=gar adikô kai axion thanatou pepracha ti ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin ôn outoi katêgorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai

25:12 tote o phêstos sullalêsas meta tou sumbouliou apekrithê kaisara epikeklêsai epi kaisara poreusê

25:13 êmerôn de diagenomenôn tinôn agrippas o basileus kai bernikê katêntêsan eis kaisareian ab=aspasamenoi ts=aspasomenoi ton phêston

25:14 ôs de pleious êmeras b=dietriben ats=dietribon ekei o phêstos tô basilei anetheto ta kata ton paulon legôn anêr tis estin kataleleimmenos upo phêlikos desmios

25:15 peri ou genomenou mou eis ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi tôn ioudaiôn aitoumenoi kat autou a=katadikên tsb=dikên

25:16 pros ous apekrithên oti ouk estin ethos rômaiois charizesthai tina anthrôpon tsb=eis tsb=apôleian prin ê o katêgoroumenos kata prosôpon echoi tous katêgorous topon te apologias laboi peri tou egklêmatos

25:17 sunelthontôn oun a=[autôn] tsb=autôn enthade anabolên mêdemian poiêsamenos tê exês kathisas epi tou bêmatos ekeleusa achthênai ton andra

25:18 peri ou stathentes oi katêgoroi oudemian aitian a=epheron tsb=epepheron ôn tsb=upenooun egô a=upenooun a=ponêrôn

25:19 zêtêmata de tina peri tês idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos iêsou tethnêkotos on ephasken o paulos zên

25:20 aporoumenos de egô ts=eis tên peri a=toutôn tsb=toutou zêtêsin elegon ei bouloito poreuesthai eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm kakei krinesthai peri toutôn

25:21 tou de paulou epikalesamenou têrêthênai auton eis tên tou sebastou diagnôsin ekeleusa têreisthai auton eôs ou a=anapempsô tsb=pempsô auton pros kaisara

25:22 agrippas de pros ton phêston tsb=ephê eboulomên kai autos tou anthrôpou akousai tsb=o tsb=de aurion phêsin akousê autou

25:23 tê oun epaurion elthontos tou agrippa kai tês bernikês meta pollês phantasias kai eiselthontôn eis to akroatêrion sun te tsb=tois chiliarchois kai andrasin tois kat exochên tsb=ousin tês poleôs kai keleusantos tou phêstou êchthê o paulos

25:24 kai phêsin o phêstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes êmin andres theôreite touton peri ou a=apan tsb=pan to plêthos tôn ioudaiôn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade a=boôntes tsb=epiboôntes mê dein tsb=zên auton a=zên mêketi

25:25 egô de a=katelabomên tsb=katalabomenos mêden axion tsb=thanatou auton a=thanatou peprachenai tsb=kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein tsb=auton

25:26 peri ou asphales ti grapsai tô kuriô ouk echô dio proêgagon auton eph umôn kai malista epi sou basileu agrippa opôs tês anakriseôs genomenês schô ti a=grapsô tsb=grapsai

25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mê kai tas kat autou aitias sêmanai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase