Index: Greek New Testament

 

Acts 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

26:1 agrippas de pros ton paulon ephê epitrepetai soi a=peri tsb=uper seautou legein tote o paulos tsb=apelogeito ekteinas tên cheira a=apelogeito

26:2 peri pantôn ôn egkaloumai upo ioudaiôn basileu agrippa êgêmai emauton makarion ts=mellôn ts=apologeisthai epi sou ab=mellôn b=apologeisthai sêmeron a=apologeisthai

26:3 malista gnôstên onta se s=eidôs pantôn tôn kata ioudaious b=êthôn ats=ethôn te kai zêtêmatôn dio deomai tsb=sou makrothumôs akousai mou

26:4 tên men oun biôsin mou a=[tên] tsb=tên ek neotêtos tên ap archês genomenên en tô ethnei mou en a=te ierosolumois a=isasi tsb=isasin pantes a=[oi] tsb=oi ioudaioi

26:5 proginôskontes me anôthen ean a=thelôsi tsb=thelôsin marturein oti kata tên akribestatên airesin tês êmeteras thrêskeias ezêsa pharisaios

26:6 kai nun ep elpidi tês a=eis tsb=pros tous pateras a=êmôn epaggelias genomenês upo tou theou estêka krinomenos

26:7 eis ên to dôdekaphulon êmôn en ekteneia nukta kai êmeran latreuon elpizei katantêsai peri ês elpidos egkaloumai tsb=basileu tsb=agrippa upo ts=tôn ioudaiôn a=basileu

26:8 ti apiston krinetai par umin ei o theos nekrous egeirei

26:9 egô men oun edoxa emautô pros to onoma iêsou tou nazôraiou dein polla enantia praxai

26:10 o kai epoiêsa en ierosolumois kai pollous a=te tôn agiôn egô a=en phulakais katekleisa tên para tôn archiereôn exousian labôn anairoumenôn te autôn katênegka psêphon

26:11 kai kata pasas tas sunagôgas pollakis timôrôn autous ênagkazon blasphêmein perissôs te emmainomenos autois ediôkon eôs kai eis tas exô poleis

26:12 en ois tsb=kai poreuomenos eis tên damaskon met exousias kai epitropês tês tsb=para tôn archiereôn

26:13 êmeras mesês kata tên odon eidon basileu ouranothen uper tên lamprotêta tou êliou perilampsan me phôs kai tous sun emoi poreuomenous

26:14 pantôn a=te tsb=de katapesontôn êmôn eis tên gên êkousa phônên a=legousan tsb=lalousan pros me tsb=kai tsb=legousan tê ebraidi dialektô saoul saoul ti me diôkeis sklêron soi pros kentra laktizein

26:15 egô de a=eipa tsb=eipon tis ei kurie o de a=kurios eipen egô eimi iêsous on su diôkeis

26:16 alla anastêthi kai stêthi epi tous podas sou eis touto gar ôphthên soi procheirisasthai se upêretên kai martura ôn te eides a=[me] ôn te ophthêsomai soi

26:17 exairoumenos se ek tou laou kai a=ek tôn ethnôn eis ous ab=egô ts=nun tsb=se apostellô a=se

26:18 anoixai ophthalmous autôn s=kai abt=tou ats=epistrepsai b=upostrepsai apo skotous eis phôs kai tês exousias tou satana epi ton theon tou labein autous aphesin amartiôn kai klêron en tois êgiasmenois pistei tê eis eme

26:19 othen basileu agrippa ouk egenomên apeithês tê ouraniô optasia

26:20 alla tois en damaskô prôton a=te kai ierosolumois tsb=eis pasan te tên chôran tês ioudaias kai tois ethnesin as=apêggellon bt=apaggellôn metanoein kai epistrephein epi ton theon axia tês metanoias erga prassontas

26:21 eneka toutôn ats=me tsb=oi ioudaioi b=me sullabomenoi a=[onta] en tô ierô epeirônto diacheirisasthai

26:22 epikourias oun tuchôn tês a=apo tsb=para tou theou achri tês êmeras tautês estêka ab=marturomenos ts=marturoumenos mikrô te kai megalô ouden ektos legôn ôn te oi prophêtai elalêsan mellontôn ginesthai kai ab=môusês ts=môsês

26:23 ei pathêtos o christos ei prôtos ex anastaseôs nekrôn phôs mellei kataggellein tô a=te laô kai tois ethnesin

26:24 tauta de autou apologoumenou o phêstos megalê tê phônê a=phêsin tsb=ephê mainê paule ta polla se grammata eis manian peritrepei

26:25 o de a=paulos ou mainomai phêsin kratiste phêste ab=alla ts=all alêtheias kai sôphrosunês rêmata apophtheggomai

26:26 epistatai gar peri toutôn o basileus pros on kai parrêsiazomenos lalô lanthanein gar auton a=[ti] tsb=ti toutôn ou peithomai a=outhen tsb=ouden ou gar ats=estin en gônia pepragmenon touto

26:27 pisteueis basileu agrippa tois prophêtais oida oti pisteueis

26:28 o de agrippas pros ton paulon tsb=ephê en oligô me peitheis christianon a=poiêsai tsb=genesthai

26:29 o de paulos tsb=eipen euxaimên an tô theô kai en oligô kai en a=megalô tsb=pollô ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou sêmeron genesthai toioutous opoios a=kai a=egô tsb=kagô eimi parektos tôn desmôn toutôn

26:30 tsb=kai tsb=tauta tsb=eipontos tsb=autou anestê a=te o basileus kai o êgemôn ê te bernikê kai oi sugkathêmenoi autois

26:31 kai anachôrêsantes elaloun pros allêlous legontes oti ouden thanatou tsb=axion ê desmôn a=axion a=[ti] prassei o anthrôpos outos

26:32 agrippas de tô phêstô ephê apolelusthai edunato o anthrôpos outos ei mê epekeklêto kaisara

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase