Index: Greek New Testament

 

Romans 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1:1 paulos doulos tsb=iêsou christou a=iêsou klêtos apostolos aphôrismenos eis euaggelion theou

1:2 o proepêggeilato dia tôn prophêtôn autou en graphais agiais

1:3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos ab=dauid ts=dabid kata sarka

1:4 tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiôsunês ex anastaseôs nekrôn iêsou christou tou kuriou êmôn

1:5 di ou elabomen charin kai apostolên eis upakoên pisteôs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou

1:6 en ois este kai umeis klêtoi iêsou christou

1:7 pasin tois ousin en rômê agapêtois theou klêtois agiois charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

1:8 prôton men eucharistô tô theô mou dia iêsou christou a=peri tsb=uper pantôn umôn oti ê pistis umôn kataggelletai en olô tô kosmô

1:9 martus gar mou estin o theos ô latreuô en tô pneumati mou en tô euaggeliô tou uiou autou ôs adialeiptôs mneian umôn poioumai

1:10 pantote epi tôn proseuchôn mou deomenos a=ei a=pôs tsb=eipôs êdê pote euodôthêsomai en tô thelêmati tou theou elthein pros umas

1:11 epipothô gar idein umas ina ti metadô charisma umin pneumatikon eis to stêrichthênai umas

1:12 touto de estin sumparaklêthênai en umin dia tês en allêlois pisteôs umôn te kai emou

1:13 ou thelô de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemên elthein pros umas kai ekôluthên achri tou deuro ina ts=karpon tina ab=karpon schô kai en umin kathôs kai en tois loipois ethnesin

1:14 ellêsin te kai barbarois sophois te kai anoêtois opheiletês eimi

1:15 outôs to kat eme prothumon kai umin tois en rômê euaggelisasthai

1:16 ou gar epaischunomai to euaggelion tsb=tou tsb=christou dunamis gar theou estin eis sôtêrian panti tô pisteuonti ioudaiô te prôton kai ellêni

1:17 dikaiosunê gar theou en autô apokaluptetai ek pisteôs eis pistin kathôs gegraptai o de dikaios ek pisteôs zêsetai

1:18 apokaluptetai gar orgê theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrôpôn tôn tên alêtheian en adikia katechontôn

1:19 dioti to gnôston tou theou phaneron estin en autois o tsb=gar theos a=gar autois ephanerôsen

1:20 ta gar aorata autou apo ktiseôs kosmou tois poiêmasin nooumena kathoratai ê te aidios autou dunamis kai theiotês eis to einai autous anapologêtous

1:21 dioti gnontes ton theon ouch ôs theon edoxasan ê a=êucharistêsan tsb=eucharistêsan all emataiôthêsan en tois dialogismois autôn kai eskotisthê ê asunetos autôn kardia

1:22 phaskontes einai sophoi emôranthêsan

1:23 kai êllaxan tên doxan tou aphthartou theou en omoiômati eikonos phthartou anthrôpou kai peteinôn kai tetrapodôn kai erpetôn

1:24 dio tsb=kai paredôken autous o theos en tais epithumiais tôn kardiôn autôn eis akatharsian tou atimazesthai ta sômata autôn en a=autois tsb=eautois

1:25 oitines metêllaxan tên alêtheian tou theou en tô pseudei kai esebasthêsan kai elatreusan tê ktisei para ton ktisanta os estin eulogêtos eis tous aiônas amên

1:26 dia touto paredôken autous o theos eis pathê atimias ai te gar thêleiai autôn metêllaxan tên phusikên chrêsin eis tên para phusin

1:27 omoiôs te kai oi as=arsenes bt=arrenes aphentes tên phusikên chrêsin tês thêleias exekauthêsan en tê orexei autôn eis allêlous arsenes en arsesin tên aschêmosunên katergazomenoi kai tên antimisthian ên edei tês planês autôn en eautois apolambanontes

1:28 kai kathôs ouk edokimasan ton theon echein en epignôsei paredôken autous o theos eis adokimon noun poiein ta mê kathêkonta

1:29 peplêrômenous pasê adikia tsb=porneia ponêria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoêtheias psithuristas

1:30 katalalous theostugeis ubristas uperêphanous alazonas epheuretas kakôn goneusin apeitheis

1:31 asunetous asunthetous astorgous tsb=aspondous aneleêmonas

1:32 oitines to dikaiôma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase