Index: Greek New Testament

 

Romans 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

2:1 dio anapologêtos ei ô anthrôpe pas o krinôn en ô gar krineis ton eteron seauton katakrineis ta gar auta prasseis o krinôn

2:2 oidamen de oti to krima tou theou estin kata alêtheian epi tous ta toiauta prassontas

2:3 logizê de touto ô anthrôpe o krinôn tous ta toiauta prassontas kai poiôn auta oti su ekpheuxê to krima tou theou

2:4 ê tou ploutou tês chrêstotêtos autou kai tês anochês kai tês makrothumias kataphroneis agnoôn oti to chrêston tou theou eis metanoian se agei

2:5 kata de tên sklêrotêta sou kai ametanoêton kardian thêsaurizeis seautô orgên en êmera orgês kai apokalupseôs b=kai dikaiokrisias tou theou

2:6 os apodôsei ekastô kata ta erga autou

2:7 tois men kath upomonên ergou agathou doxan kai timên kai aphtharsian zêtousin zôên aiônion

2:8 tois de ex eritheias kai a=apeithousi tsb=apeithousin tsb=men tê alêtheia peithomenois de tê adikia tsb=thumos tsb=kai orgê a=kai a=thumos

2:9 thlipsis kai stenochôria epi pasan psuchên anthrôpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prôton kai ellênos

2:10 doxa de kai timê kai eirênê panti tô ergazomenô to agathon ioudaiô te prôton kai ellêni

2:11 ou gar estin a=prosôpolêmpsia tsb=prosôpolêpsia para tô theô

2:12 osoi gar anomôs êmarton anomôs kai apolountai kai osoi en nomô êmarton dia nomou krithêsontai

2:13 ou gar oi akroatai tsb=tou nomou dikaioi para a=[tô] tsb=tô theô all oi poiêtai tsb=tou nomou dikaiôthêsontai

2:14 otan gar ethnê ta mê nomon echonta phusei ta tou nomou a=poiôsin tsb=poiê outoi nomon mê echontes eautois eisin nomos

2:15 oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autôn summarturousês autôn tês suneidêseôs kai metaxu allêlôn tôn logismôn katêgorountôn ê kai apologoumenôn

2:16 en êmera ote krinei o theos ta krupta tôn anthrôpôn kata to euaggelion mou dia tsb=iêsou christou a=iêsou

2:17 a=ei a=de tsb=ide su ioudaios eponomazê kai epanapauê tsb=tô nomô kai kauchasai en theô

2:18 kai ginôskeis to thelêma kai dokimazeis ta diapheronta katêchoumenos ek tou nomou

2:19 pepoithas te seauton odêgon einai tuphlôn phôs tôn en skotei

2:20 paideutên aphronôn didaskalon nêpiôn echonta tên morphôsin tês gnôseôs kai tês alêtheias en tô nomô

2:21 o oun didaskôn eteron seauton ou didaskeis o kêrussôn mê kleptein klepteis

2:22 o legôn mê moicheuein moicheueis o bdelussomenos ta eidôla ierosuleis

2:23 os en nomô kauchasai dia tês parabaseôs tou nomou ton theon atimazeis

2:24 to gar onoma tou theou di umas blasphêmeitai en tois ethnesin kathôs gegraptai

2:25 peritomê men gar ôphelei ean nomon prassês ean de parabatês nomou ês ê peritomê sou akrobustia gegonen

2:26 ean oun ê akrobustia ta dikaiômata tou nomou phulassê a=ouch tsb=ouchi ê akrobustia autou eis peritomên logisthêsetai

2:27 kai krinei ê ek phuseôs akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomês parabatên nomou

2:28 ou gar o en tô phanerô ioudaios estin oude ê en tô phanerô en sarki peritomê

2:29 all o en tô kruptô ioudaios kai peritomê kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrôpôn all ek tou theou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase