Index: Greek New Testament

 

Romans 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

8:1 ouden ara nun katakrima tois en christô iêsou tsb=mê tsb=kata tsb=sarka tsb=peripatousin tsb=alla tsb=kata tsb=pneuma

8:2 o gar nomos tou pneumatos tês zôês en christô iêsou êleutherôsen a=se tsb=me apo tou nomou tês amartias kai tou thanatou

8:3 to gar adunaton tou nomou en ô êsthenei dia tês sarkos o theos ton eautou uion pempsas en omoiômati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen tên amartian en tê sarki

8:4 ina to dikaiôma tou nomou plêrôthê en êmin tois mê kata sarka peripatousin alla kata pneuma

8:5 oi gar kata sarka ontes ta tês sarkos phronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos

8:6 to gar phronêma tês sarkos thanatos to de phronêma tou pneumatos zôê kai eirênê

8:7 dioti to phronêma tês sarkos echthra eis theon tô gar nomô tou theou ouch upotassetai oude gar dunatai

8:8 oi de en sarki ontes theô aresai ou dunantai

8:9 umeis de ouk este en sarki a=alla tsb=all en pneumati eiper pneuma theou oikei en umin ei de tis pneuma christou ouk echei outos ouk estin autou

8:10 ei de christos en umin to men sôma nekron ab=dia ts=di amartian to de pneuma zôê dia dikaiosunên

8:11 ei de to pneuma tou egeirantos a=ton iêsoun ek nekrôn oikei en umin o egeiras tsb=ton christon ek nekrôn zôopoiêsei kai ta thnêta sômata umôn dia as=tou bt=to as=enoikountos bt=enoikoun autou as=pneumatos bt=pneuma en umin

8:12 ara oun adelphoi opheiletai esmen ou tê sarki tou kata sarka zên

8:13 ei gar kata sarka zête mellete apothnêskein ei de pneumati tas praxeis tou sômatos thanatoute zêsesthe

8:14 osoi gar pneumati theou agontai outoi tsb=eisin uioi theou a=eisin

8:15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon a=alla tsb=all elabete pneuma uiothesias en ô krazomen abba o patêr

8:16 auto to pneuma summarturei tô pneumati êmôn oti esmen tekna theou

8:17 ei de tekna kai klêronomoi klêronomoi men theou sugklêronomoi de christou eiper sumpaschomen ina kai sundoxasthômen

8:18 logizomai gar oti ouk axia ta pathêmata tou nun kairou pros tên mellousan doxan apokaluphthênai eis êmas

8:19 ê gar apokaradokia tês ktiseôs tên apokalupsin tôn uiôn tou theou apekdechetai

8:20 tê gar mataiotêti ê ktisis upetagê ouch ekousa alla dia ton upotaxanta a=eph tsb=ep elpidi

8:21 oti kai autê ê ktisis eleutherôthêsetai apo tês douleias tês phthoras eis tên eleutherian tês doxês tôn teknôn tou theou

8:22 oidamen gar oti pasa ê ktisis sustenazei kai sunôdinei achri tou nun

8:23 ou monon de alla kai autoi tên aparchên tou pneumatos echontes tsb=kai êmeis a=kai autoi en eautois stenazomen uiothesian apekdechomenoi tên apolutrôsin tou sômatos êmôn

8:24 tê gar elpidi esôthêmen elpis de blepomenê ouk estin elpis o gar blepei tis tsb=ti tsb=kai elpizei

8:25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomonês apekdechometha

8:26 ôsautôs de kai to pneuma sunantilambanetai a=tê tsb=tais a=astheneia tsb=astheneiais êmôn to gar ti b=proseuxometha ats=proseuxômetha katho dei ouk oidamen a=alla tsb=all auto to pneuma uperentugchanei tsb=uper tsb=êmôn stenagmois alalêtois

8:27 o de a=eraunôn tsb=ereunôn tas kardias oiden ti to phronêma tou pneumatos oti kata theon entugchanei uper agiôn

8:28 oidamen de oti tois agapôsin ton theon panta sunergei eis agathon tois kata prothesin klêtois ousin

8:29 oti ous proegnô kai proôrisen summorphous tês eikonos tou uiou autou eis to einai auton prôtotokon en pollois adelphois

8:30 ous de proôrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiôsen ous de edikaiôsen toutous kai edoxasen

8:31 ti oun eroumen pros tauta ei o theos uper êmôn tis kath êmôn

8:32 os ge tou idiou uiou ouk epheisato a=alla tsb=all uper êmôn pantôn paredôken auton pôs ouchi kai sun autô ta panta êmin charisetai

8:33 tis egkalesei kata eklektôn theou theos o dikaiôn

8:34 tis o katakrinôn christos a=[iêsous] o apothanôn mallon de tsb=kai egertheis os kai estin en dexia tou theou os kai entugchanei uper êmôn

8:35 tis êmas chôrisei apo tês agapês tou christou thlipsis ê stenochôria ê diôgmos ê limos ê gumnotês ê kindunos ê machaira

8:36 kathôs gegraptai oti ab=eneken ts=eneka sou thanatoumetha olên tên êmeran elogisthêmen ôs probata sphagês

8:37 all en toutois pasin upernikômen dia tou agapêsantos êmas

8:38 pepeismai gar oti oute thanatos oute zôê oute aggeloi oute archai oute tsb=dunameis tsb=oute enestôta oute mellonta a=oute a=dunameis

8:39 oute upsôma oute bathos oute tis ktisis etera dunêsetai êmas chôrisai apo tês agapês tou theou tês en christô iêsou tô kuriô êmôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase