Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

4:1 dia touto echontes tên diakonian tautên kathôs êleêthêmen ouk a=egkakoumen tsb=ekkakoumen

4:2 ab=alla ts=all apeipametha ta krupta tês aischunês mê peripatountes en panourgia mêde dolountes ton logon tou theou alla tê phanerôsei tês alêtheias a=sunistanontes tsb=sunistôntes eautous pros pasan suneidêsin anthrôpôn enôpion tou theou

4:3 ei de kai estin kekalummenon to euaggelion êmôn en tois apollumenois estin kekalummenon

4:4 en ois o theos tou aiônos toutou etuphlôsen ta noêmata tôn apistôn eis to mê augasai tsb=autois ton phôtismon tou euaggeliou tês doxês tou christou os estin eikôn tou theou

4:5 ou gar eautous kêrussomen alla tsb=christon iêsoun a=christon kurion eautous de doulous umôn dia iêsoun

4:6 oti o theos o eipôn ek skotous phôs a=lampsei tsb=lampsai os elampsen en tais kardiais êmôn pros phôtismon tês gnôseôs tês doxês tou theou en prosôpô a=[iêsou] tsb=iêsou christou

4:7 echomen de ton thêsauron touton en ostrakinois skeuesin ina ê uperbolê tês dunameôs ê tou theou kai mê ex êmôn

4:8 en panti thlibomenoi all ou stenochôroumenoi aporoumenoi all ouk exaporoumenoi

4:9 diôkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi

4:10 pantote tên nekrôsin tou tsb=kuriou iêsou en tô sômati peripherontes ina kai ê zôê tou iêsou en tô sômati êmôn phanerôthê

4:11 aei gar êmeis oi zôntes eis thanaton paradidometha dia iêsoun ina kai ê zôê tou iêsou phanerôthê en tê thnêtê sarki êmôn

4:12 ôste o tsb=men thanatos en êmin energeitai ê de zôê en umin

4:13 echontes de to auto pneuma tês pisteôs kata to gegrammenon episteusa dio elalêsa kai êmeis pisteuomen dio kai laloumen

4:14 eidotes oti o egeiras ton kurion iêsoun kai êmas a=sun tsb=dia iêsou egerei kai parastêsei sun umin

4:15 ta gar panta di umas ina ê charis pleonasasa dia tôn pleionôn tên eucharistian perisseusê eis tên doxan tou theou

4:16 dio ouk a=egkakoumen tsb=ekkakoumen all ei kai o exô êmôn anthrôpos diaphtheiretai all o a=esô a=êmôn tsb=esôthen anakainoutai êmera kai êmera

4:17 to gar parautika elaphron tês thlipseôs êmôn kath uperbolên eis uperbolên aiônion baros doxês katergazetai êmin

4:18 mê skopountôn êmôn ta blepomena alla ta mê blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mê blepomena aiônia

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase