Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

5:1 oidamen gar oti ean ê epigeios êmôn oikia tou skênous kataluthê oikodomên ek theou echomen oikian acheiropoiêton aiônion en tois ouranois

5:2 kai gar en toutô stenazomen to oikêtêrion êmôn to ex ouranou ependusasthai epipothountes

5:3 a=ei a=ge tsb=eige kai a=ekdusamenoi tsb=endusamenoi ou gumnoi eurethêsometha

5:4 kai gar oi ontes en tô skênei stenazomen baroumenoi abs=eph abs=ô t=epeidê ou thelomen ekdusasthai all ependusasthai ina katapothê to thnêton upo tês zôês

5:5 o de katergasamenos êmas eis auto touto theos o tsb=kai dous êmin ton arrabôna tou pneumatos

5:6 tharrountes oun pantote kai eidotes oti endêmountes en tô sômati ekdêmoumen apo tou kuriou

5:7 dia pisteôs gar peripatoumen ou dia eidous

5:8 tharroumen de kai eudokoumen mallon ekdêmêsai ek tou sômatos kai endêmêsai pros ton kurion

5:9 dio kai philotimoumetha eite endêmountes eite ekdêmountes euarestoi autô einai

5:10 tous gar pantas êmas phanerôthênai dei emprosthen tou bêmatos tou christou ina komisêtai ekastos ta dia tou sômatos pros a epraxen eite agathon eite a=phaulon tsb=kakon

5:11 eidotes oun ton phobon tou kuriou anthrôpous peithomen theô de pephanerômetha elpizô de kai en tais suneidêsesin umôn pephanerôsthai

5:12 ou tsb=gar palin eautous sunistanomen umin alla aphormên didontes umin kauchêmatos uper êmôn ina echête pros tous en prosôpô kauchômenous kai a=mê a=en tsb=ou kardia

5:13 eite gar exestêmen theô eite sôphronoumen umin

5:14 ê gar agapê tou christou sunechei êmas krinantas touto oti b=[ei] ts=ei eis uper pantôn apethanen ara oi pantes apethanon

5:15 kai uper pantôn apethanen ina oi zôntes mêketi eautois zôsin alla tô uper autôn apothanonti kai egerthenti

5:16 ôste êmeis apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei tsb=de kai egnôkamen kata sarka christon alla nun ouketi ginôskomen

5:17 ôste ei tis en christô kainê ktisis ta archaia parêlthen idou gegonen kaina tsb=ta tsb=panta

5:18 ta de panta ek tou theou tou katallaxantos êmas eautô dia tsb=iêsou christou kai dontos êmin tên diakonian tês katallagês

5:19 ôs oti theos ên en christô kosmon katallassôn eautô mê logizomenos autois ta paraptômata autôn kai themenos en êmin ton logon tês katallagês

5:20 uper christou oun presbeuomen ôs tou theou parakalountos di êmôn deometha uper christou katallagête tô theô

5:21 ton tsb=gar mê gnonta amartian uper êmôn amartian epoiêsen ina êmeis ab=genômetha ts=ginômetha dikaiosunê theou en autô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase