Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

6:1 sunergountes de kai parakaloumen mê eis kenon tên charin tou theou dexasthai umas

6:2 legei gar kairô dektô epêkousa sou kai en êmera sôtêrias eboêthêsa soi idou nun kairos euprosdektos idou nun êmera sôtêrias

6:3 mêdemian en mêdeni didontes proskopên ina mê mômêthê ê diakonia

6:4 all en panti a=sunistantes tsb=sunistôntes eautous ôs theou diakonoi en upomonê pollê en thlipsesin en anagkais en stenochôriais

6:5 en plêgais en phulakais en akatastasiais en kopois en agrupniais en nêsteiais

6:6 en agnotêti en gnôsei en makrothumia en chrêstotêti en pneumati agiô en agapê anupokritô

6:7 en logô alêtheias en dunamei theou dia tôn oplôn tês dikaiosunês tôn dexiôn kai aristerôn

6:8 dia doxês kai atimias dia dusphêmias kai euphêmias ôs planoi kai alêtheis

6:9 ôs agnooumenoi kai epiginôskomenoi ôs apothnêskontes kai idou zômen ôs paideuomenoi kai mê thanatoumenoi

6:10 ôs lupoumenoi aei de chairontes ôs ptôchoi pollous de ploutizontes ôs mêden echontes kai panta katechontes

6:11 to stoma êmôn aneôgen pros umas korinthioi ê kardia êmôn peplatuntai

6:12 ou stenochôreisthe en êmin stenochôreisthe de en tois splagchnois umôn

6:13 tên de autên antimisthian ôs teknois legô platunthête kai umeis

6:14 mê ginesthe eterozugountes apistois tis gar metochê dikaiosunê kai anomia a=ê tis tsb=de koinônia phôti pros skotos

6:15 tis de sumphônêsis a=christou tsb=christô pros s=belial abt=beliar ê tis meris pistô meta apistou

6:16 tis de sugkatathesis naô theou meta eidôlôn a=êmeis tsb=umeis gar naos theou a=esmen tsb=este zôntos kathôs eipen o theos oti enoikêsô en autois kai emperipatêsô kai esomai autôn theos kai autoi esontai a=mou tsb=moi laos

6:17 dio a=exelthate tsb=exelthete ek mesou autôn kai aphoristhête legei kurios kai akathartou mê aptesthe kagô eisdexomai umas

6:18 kai esomai umin eis patera kai umeis esesthe moi eis uious kai thugateras legei kurios pantokratôr

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase