Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

9:1 peri men gar tês diakonias tês eis tous agious perisson moi estin to graphein umin

9:2 oida gar tên prothumian umôn ên uper umôn kauchômai makedosin oti achaia pareskeuastai apo perusi kai a=to tsb=o tsb=ex umôn zêlos êrethisen tous pleionas

9:3 epempsa de tous adelphous ina mê to kauchêma êmôn to uper umôn kenôthê en tô merei toutô ina kathôs elegon pareskeuasmenoi ête

9:4 a=mê a=pôs tsb=mêpôs ean elthôsin sun emoi makedones kai eurôsin umas aparaskeuastous kataischunthômen êmeis ina mê a=legô tsb=legômen umeis en tê upostasei tautê tsb=tês tsb=kauchêseôs

9:5 anagkaion oun êgêsamên parakalesai tous adelphous ina proelthôsin eis umas kai prokatartisôsin tên a=proepêggelmenên tsb=prokatêggelmenên eulogian umôn tautên etoimên einai outôs ôs eulogian kai mê ab=ôs ts=ôsper pleonexian

9:6 touto de o speirôn pheidomenôs pheidomenôs kai therisei kai o speirôn ep eulogiais ep eulogiais kai therisei

9:7 ekastos kathôs a=proêrêtai tsb=proaireitai tê kardia mê ek lupês ê ex anagkês ilaron gar dotên agapa o theos

9:8 a=dunatei tsb=dunatos de o theos pasan charin perisseusai eis umas ina en panti pantote pasan autarkeian echontes perisseuête eis pan ergon agathon

9:9 kathôs gegraptai eskorpisen edôken tois penêsin ê dikaiosunê autou menei eis ton aiôna

9:10 o de epichorêgôn a=sporon tsb=sperma tô speironti kai arton eis brôsin a=chorêgêsei tsb=chorêgêsai kai a=plêthunei tsb=plêthunai ton sporon umôn kai a=auxêsei tsb=auxêsai ta ab=genêmata ts=gennêmata tês dikaiosunês umôn

9:11 en panti ploutizomenoi eis pasan aplotêta êtis katergazetai di êmôn eucharistian tô theô

9:12 oti ê diakonia tês leitourgias tautês ou monon estin prosanaplêrousa ta usterêmata tôn agiôn alla kai perisseuousa dia pollôn eucharistiôn tô theô

9:13 dia tês dokimês tês diakonias tautês doxazontes ton theon epi tê upotagê tês omologias umôn eis to euaggelion tou christou kai aplotêti tês koinônias eis autous kai eis pantas

9:14 kai autôn deêsei uper umôn epipothountôn umas dia tên uperballousan charin tou theou eph umin

9:15 charis tsb=de tô theô epi tê anekdiêgêtô autou dôrea

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase