Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

10:1 autos de egô paulos parakalô umas dia tês a=prautêtos tsb=praotêtos kai epieikeias tou christou os kata prosôpon men tapeinos en umin apôn de tharrô eis umas

10:2 deomai de to mê parôn tharrêsai tê pepoithêsei ê logizomai tolmêsai epi tinas tous logizomenous êmas ôs kata sarka peripatountas

10:3 en sarki gar peripatountes ou kata sarka strateuometha

10:4 ta gar opla tês strateias êmôn ou sarkika alla dunata tô theô pros kathairesin ochurômatôn

10:5 logismous kathairountes kai pan upsôma epairomenon kata tês gnôseôs tou theou kai aichmalôtizontes pan noêma eis tên upakoên tou christou

10:6 kai en etoimô echontes ekdikêsai pasan parakoên otan plêrôthê umôn ê upakoê

10:7 ta kata prosôpon blepete ei tis pepoithen eautô christou einai touto logizesthô palin a=eph tsb=aph eautou oti kathôs autos christou outôs kai êmeis tsb=christou

10:8 ean a=[te] tsb=te gar tsb=kai perissoteron ti kauchêsômai peri tês exousias êmôn ês edôken o kurios tsb=êmin eis oikodomên kai ouk eis kathairesin umôn ouk aischunthêsomai

10:9 ina mê doxô ôs an ekphobein umas dia tôn epistolôn

10:10 oti ai tsb=men epistolai a=men phêsin bareiai kai ischurai ê de parousia tou sômatos asthenês kai o logos exouthenêmenos

10:11 touto logizesthô o toioutos oti oioi esmen tô logô di epistolôn apontes toioutoi kai parontes tô ergô

10:12 ou gar tolmômen egkrinai ê sugkrinai eautous tisin tôn eautous sunistanontôn alla autoi en eautois eautous metrountes kai sugkrinontes eautous eautois ou a=suniasin tsb=suniousin

10:13 êmeis de a=ouk tsb=ouchi eis ta ametra kauchêsometha alla kata to metron tou kanonos ou emerisen êmin o theos metrou ephikesthai achri kai umôn

10:14 ou gar ôs mê ephiknoumenoi eis umas uperekteinomen eautous achri gar kai umôn ephthasamen en tô euaggeliô tou christou

10:15 ouk eis ta ametra kauchômenoi en allotriois kopois elpida de echontes auxanomenês tês pisteôs umôn en umin megalunthênai kata ton kanona êmôn eis perisseian

10:16 eis ta uperekeina umôn euaggelisasthai ouk en allotriô kanoni eis ta etoima kauchêsasthai

10:17 o de kauchômenos en kuriô kauchasthô

10:18 ou gar o eauton a=sunistanôn tsb=sunistôn ekeinos estin dokimos a=alla tsb=all on o kurios sunistêsin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase