Index: Greek New Testament

 

2 Corinthians 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

12:1 kauchasthai a=dei tsb=dê ou a=sumpheron tsb=sumpherei a=men tsb=moi eleusomai a=de tsb=gar eis optasias kai apokalupseis kuriou

12:2 oida anthrôpon en christô pro etôn dekatessarôn eite en sômati ouk oida eite ektos tou sômatos ouk oida o theos oiden arpagenta ton toiouton eôs tritou ouranou

12:3 kai oida ton toiouton anthrôpon eite en sômati eite a=chôris tsb=ektos tou sômatos ouk oida o theos oiden

12:4 oti êrpagê eis ton paradeison kai êkousen arrêta rêmata a ouk exon anthrôpô lalêsai

12:5 uper tou toioutou kauchêsomai uper de emautou ou kauchêsomai ei mê en tais astheneiais tsb=mou

12:6 ean gar thelêsô kauchêsasthai ouk esomai aphrôn alêtheian gar erô pheidomai de mê tis eis eme logisêtai uper o blepei me ê akouei a=[ti] tsb=ti ex emou

12:7 kai tê uperbolê tôn apokalupseôn a=dio ina mê uperairômai edothê moi skolops tê sarki aggelos a=satana tsb=satan ina me kolaphizê ina mê uperairômai

12:8 uper toutou tris ton kurion parekalesa ina apostê ap emou

12:9 kai eirêken moi arkei soi ê charis mou ê gar dunamis tsb=mou en astheneia a=teleitai tsb=teleioutai êdista oun mallon kauchêsomai en tais astheneiais mou ina episkênôsê ep eme ê dunamis tou christou

12:10 dio eudokô en astheneiais en ubresin en anagkais en diôgmois a=kai tsb=en stenochôriais uper christou otan gar asthenô tote dunatos eimi

12:11 gegona aphrôn tsb=kauchômenos umeis me ênagkasate egô gar ôpheilon uph umôn sunistasthai ouden gar usterêsa tôn uper lian apostolôn ei kai ouden eimi

12:12 ta men sêmeia tou apostolou kateirgasthê en umin en pasê upomonê tsb=en sêmeiois a=te kai terasin kai dunamesin

12:13 ti gar estin o a=êssôthête tsb=êttêthête uper tas loipas ekklêsias ei mê oti autos egô ou katenarkêsa umôn charisasthe moi tên adikian tautên

12:14 idou triton a=touto etoimôs echô elthein pros umas kai ou katanarkêsô tsb=umôn ou gar zêtô ta umôn ab=alla ts=all umas ou gar opheilei ta tekna tois goneusin thêsaurizein a=alla tsb=all oi goneis tois teknois

12:15 egô de êdista dapanêsô kai ekdapanêthêsomai uper tôn psuchôn umôn ei tsb=kai perissoterôs umas a= tsb=agapôn a=êsson tsb=êtton agapômai

12:16 estô de egô ou katebarêsa umas a=alla tsb=all uparchôn panourgos dolô umas elabon

12:17 mê tina ôn apestalka pros umas di autou epleonektêsa umas

12:18 parekalesa titon kai sunapesteila ton adelphon a=mêti tsb=mê tsb=ti epleonektêsen umas titos ou tô autô pneumati periepatêsamen ou tois autois ichnesin

12:19 a=palai tsb=palin dokeite oti umin apologoumetha a=katenanti tsb=katenôpion tsb=tou theou en christô laloumen ta de panta agapêtoi uper tês umôn oikodomês

12:20 phoboumai gar a=mê a=pôs tsb=mêpôs elthôn ouch oious thelô eurô umas kagô eurethô umin oion ou thelete a=mê a=pôs a=eris a=zêlos tsb=mêpôs tsb=ereis tsb=zêloi thumoi eritheiai katalaliai psithurismoi phusiôseis akatastasiai

12:21 mê palin a=elthontos a=mou a=tapeinôsê tsb=elthonta me b=tapeinôsei ts=tapeinôsê o theos mou pros umas kai penthêsô pollous tôn proêmartêkotôn kai mê metanoêsantôn epi tê akatharsia kai porneia kai aselgeia ê epraxan

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase