Index: Greek New Testament

 

Galatians 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4:1 legŰ de eph oson chronon o klÍronomos nÍpios estin ouden diapherei doulou kurios pantŰn Űn

4:2 alla upo epitropous estin kai oikonomous achri tÍs prothesmias tou patros

4:3 outŰs kai Ímeis ote Ímen nÍpioi upo ta stoicheia tou kosmou a=Ímetha tsb=Ímen dedoulŰmenoi

4:4 ote de Ílthen to plÍrŰma tou chronou exapesteilen o theos ton uion autou genomenon ek gunaikos genomenon upo nomon

4:5 ina tous upo nomon exagorasÍ ina tÍn uiothesian apolabŰmen

4:6 oti de este uioi exapesteilen o theos to pneuma tou uiou autou eis tas kardias a=ÍmŰn tsb=umŰn krazon abba o patÍr

4:7 Űste ouketi ei doulos a=alla tsb=all uios ei de uios kai klÍronomos tsb=theou dia a=theou tsb=christou

4:8 alla tote men ouk eidotes theon edouleusate tois tsb=mÍ phusei a=mÍ ousin theois

4:9 nun de gnontes theon mallon de gnŰsthentes upo theou pŰs epistrephete palin epi ta asthenÍ kai ptŰcha stoicheia ois palin anŰthen douleuein thelete

4:10 Ímeras paratÍreisthe kai mÍnas kai kairous kai eniautous

4:11 phoboumai umas a=mÍ a=pŰs tsb=mÍpŰs eikÍ kekopiaka eis umas

4:12 ginesthe Űs egŰ oti kagŰ Űs umeis adelphoi deomai umŰn ouden me ÍdikÍsate

4:13 oidate de oti di astheneian tÍs sarkos euÍggelisamÍn umin to proteron

4:14 kai ton peirasmon a=umŰn tsb=mou tsb=ton en tÍ sarki mou ouk exouthenÍsate oude exeptusate a=alla tsb=all Űs aggelon theou edexasthe me Űs christon iÍsoun

4:15 a=pou tsb=tis oun tsb=Ín o makarismos umŰn marturŰ gar umin oti ei dunaton tous ophthalmous umŰn exoruxantes tsb=an edŰkate moi

4:16 Űste echthros umŰn gegona alÍtheuŰn umin

4:17 zÍlousin umas ou kalŰs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zÍloute

4:18 kalon de tsb=to zÍlousthai en kalŰ pantote kai mÍ monon en tŰ pareinai me pros umas

4:19 a=tekna tsb=teknia mou ous palin ŰdinŰ a=mechris tsb=achris ou morphŰthÍ christos en umin

4:20 Íthelon de pareinai pros umas arti kai allaxai tÍn phŰnÍn mou oti aporoumai en umin

4:21 legete moi oi upo nomon thelontes einai ton nomon ouk akouete

4:22 gegraptai gar oti abraam duo uious eschen ena ek tÍs paidiskÍs kai ena ek tÍs eleutheras

4:23 all o men ek tÍs paidiskÍs kata sarka gegennÍtai o de ek tÍs eleutheras a=di tsb=dia tsb=tÍs epaggelias

4:24 atina estin allÍgoroumena autai gar eisin ts=ai duo diathÍkai mia men apo orous sina eis douleian gennŰsa Ítis estin agar

4:25 to a=de tsb=gar agar sina oros estin en tÍ arabia sustoichei de tÍ nun ierousalÍm douleuei a=gar tsb=de meta tŰn teknŰn autÍs

4:26 Í de anŰ ierousalÍm eleuthera estin Ítis estin mÍtÍr tsb=pantŰn ÍmŰn

4:27 gegraptai gar euphranthÍti steira Í ou tiktousa rÍxon kai boÍson Í ouk Űdinousa oti polla ta tekna tÍs erÍmou mallon Í tÍs echousÍs ton andra

4:28 a=umeis tsb=Ímeis de adelphoi kata isaak epaggelias tekna a=este tsb=esmen

4:29 all Űsper tote o kata sarka gennÍtheis ediŰken ton kata pneuma outŰs kai nun

4:30 alla ti legei Í graphÍ ekbale tÍn paidiskÍn kai ton uion autÍs ou gar mÍ a=klÍronomÍsei tsb=klÍronomÍsÍ o uios tÍs paidiskÍs meta tou uiou tÍs eleutheras

4:31 a=dio tsb=ara adelphoi ouk esmen paidiskÍs tekna alla tÍs eleutheras

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase