Index: Greek New Testament

 

Galatians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

6:1 adelphoi ean kai a=prolêmphthê tsb=prolêphthê anthrôpos en tini paraptômati umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati a=prautêtos tsb=praotêtos skopôn seauton mê kai su peirasthês

6:2 allêlôn ta barê bastazete kai outôs a=anaplêrôsete tsb=anaplêrôsate ton nomon tou christou

6:3 ei gar dokei tis einai ti mêden ôn tsb=eauton phrenapata a=eauton

6:4 to de ergon eautou dokimazetô ekastos kai tote eis eauton monon to kauchêma exei kai ouk eis ton eteron

6:5 ekastos gar to idion phortion bastasei

6:6 koinôneitô de o katêchoumenos ton logon tô katêchounti en pasin agathois

6:7 mê planasthe theos ou muktêrizetai o gar ean speirê anthrôpos touto kai therisei

6:8 oti o speirôn eis tên sarka eautou ek tês sarkos therisei phthoran o de speirôn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zôên aiônion

6:9 to de kalon poiountes mê a=egkakômen tsb=ekkakômen kairô gar idiô therisomen mê ekluomenoi

6:10 ara oun ôs kairon echomen ergazômetha to agathon pros pantas malista de pros tous oikeious tês pisteôs

6:11 idete pêlikois umin grammasin egrapsa tê emê cheiri

6:12 osoi thelousin euprosôpêsai en sarki outoi anagkazousin umas peritemnesthai monon ina tsb=mê tô staurô tou christou a=mê diôkôntai

6:13 oude gar oi b=peritetmêmenoi ats=peritemnomenoi autoi nomon phulassousin alla thelousin umas peritemnesthai ina en tê umetera sarki kauchêsôntai

6:14 emoi de mê genoito kauchasthai ei mê en tô staurô tou kuriou êmôn iêsou christou di ou emoi kosmos estaurôtai kagô tsb=tô kosmô

6:15 tsb=en tsb=gar tsb=christô tsb=iêsou oute a=gar peritomê ti a=estin tsb=ischuei oute akrobustia alla kainê ktisis

6:16 kai osoi tô kanoni toutô stoichêsousin eirênê ep autous kai eleos kai epi ton israêl tou theou

6:17 tou loipou kopous moi mêdeis parechetô egô gar ta stigmata tou tsb=kuriou iêsou en tô sômati mou bastazô

6:18 ê charis tou kuriou êmôn iêsou christou meta tou pneumatos umôn adelphoi amên t=[pros t=galatas t=egraphê t=apo t=rômês]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase