Index: Greek New Testament

 

Ephesians 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4:1 parakalŰ oun umas egŰ o desmios en kuriŰ axiŰs peripatÍsai tÍs klÍseŰs Ís eklÍthÍte

4:2 meta pasÍs tapeinophrosunÍs kai a=prautÍtos tsb=praotÍtos meta makrothumias anechomenoi allÍlŰn en agapÍ

4:3 spoudazontes tÍrein tÍn enotÍta tou pneumatos en tŰ sundesmŰ tÍs eirÍnÍs

4:4 en sŰma kai en pneuma kathŰs kai eklÍthÍte en mia elpidi tÍs klÍseŰs umŰn

4:5 eis kurios mia pistis en baptisma

4:6 eis theos kai patÍr pantŰn o epi pantŰn kai dia pantŰn kai en pasin b=Ímin ts=umin

4:7 eni de ekastŰ ÍmŰn edothÍ Í charis kata to metron tÍs dŰreas tou christou

4:8 dio legei anabas eis upsos ÍchmalŰteusen aichmalŰsian tsb=kai edŰken domata tois anthrŰpois

4:9 to de anebÍ ti estin ei mÍ oti kai katebÍ tsb=prŰton eis ta katŰtera a=[merÍ] tsb=merÍ tÍs gÍs

4:10 o katabas autos estin kai o anabas uperanŰ pantŰn tŰn ouranŰn ina plÍrŰsÍ ta panta

4:11 kai autos edŰken tous men apostolous tous de prophÍtas tous de euaggelistas tous de poimenas kai didaskalous

4:12 pros ton katartismon tŰn agiŰn eis ergon diakonias eis oikodomÍn tou sŰmatos tou christou

4:13 mechri katantÍsŰmen oi pantes eis tÍn enotÍta tÍs pisteŰs kai tÍs epignŰseŰs tou uiou tou theou eis andra teleion eis metron Ílikias tou plÍrŰmatos tou christou

4:14 ina mÍketi Űmen nÍpioi kludŰnizomenoi kai peripheromenoi panti anemŰ tÍs didaskalias en tÍ kubeia tŰn anthrŰpŰn en panourgia pros tÍn methodeian tÍs planÍs

4:15 alÍtheuontes de en agapÍ auxÍsŰmen eis auton ta panta os estin Í kephalÍ tsb=o christos

4:16 ex ou pan to sŰma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pasÍs aphÍs tÍs epichorÍgias kat energeian en metrŰ enos ekastou merous tÍn auxÍsin tou sŰmatos poieitai eis oikodomÍn eautou en agapÍ

4:17 touto oun legŰ kai marturomai en kuriŰ mÍketi umas peripatein kathŰs kai ta tsb=loipa ethnÍ peripatei en mataiotÍti tou noos autŰn

4:18 a=eskotŰmenoi tsb=eskotismenoi tÍ dianoia ontes apÍllotriŰmenoi tÍs zŰÍs tou theou dia tÍn agnoian tÍn ousan en autois dia tÍn pŰrŰsin tÍs kardias autŰn

4:19 oitines apÍlgÍkotes eautous paredŰkan tÍ aselgeia eis ergasian akatharsias pasÍs en pleonexia

4:20 umeis de ouch outŰs emathete ton christon

4:21 a=ei a=ge tsb=eige auton Íkousate kai en autŰ edidachthÍte kathŰs estin alÍtheia en tŰ iÍsou

4:22 apothesthai umas kata tÍn proteran anastrophÍn ton palaion anthrŰpon ton phtheiromenon kata tas epithumias tÍs apatÍs

4:23 ananeousthai de tŰ pneumati tou noos umŰn

4:24 kai endusasthai ton kainon anthrŰpon ton kata theon ktisthenta en dikaiosunÍ kai osiotÍti tÍs alÍtheias

4:25 dio apothemenoi to pseudos laleite alÍtheian ekastos meta tou plÍsion autou oti esmen allÍlŰn melÍ

4:26 orgizesthe kai mÍ amartanete o Ílios mÍ epiduetŰ epi a=[tŰ] tsb=tŰ parorgismŰ umŰn

4:27 ab=mÍde ts=mÍte didote topon tŰ diabolŰ

4:28 o kleptŰn mÍketi kleptetŰ mallon de kopiatŰ ergazomenos a=tais a=[idiais] a=chersin to agathon tsb=tais tsb=chersin ina echÍ metadidonai tŰ chreian echonti

4:29 pas logos sapros ek tou stomatos umŰn mÍ ekporeuesthŰ a=alla tsb=all ei tis agathos pros oikodomÍn tÍs chreias ina dŰ charin tois akouousin

4:30 kai mÍ lupeite to pneuma to agion tou theou en Ű esphragisthÍte eis Ímeran apolutrŰseŰs

4:31 pasa pikria kai thumos kai orgÍ kai kraugÍ kai blasphÍmia arthÍtŰ aph umŰn sun pasÍ kakia

4:32 ginesthe a=[de] tsb=de eis allÍlous chrÍstoi eusplagchnoi charizomenoi eautois kathŰs kai o theos en christŰ echarisato b=Ímin ats=umin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase