Index: Greek New Testament

 

Ephesians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5:1 ginesthe oun mimÍtai tou theou Űs tekna agapÍta

5:2 kai peripateite en agapÍ kathŰs kai o christos ÍgapÍsen Ímas kai paredŰken eauton uper ÍmŰn prosphoran kai thusian tŰ theŰ eis osmÍn euŰdias

5:3 porneia de kai tsb=pasa akatharsia a=pasa Í pleonexia mÍde onomazesthŰ en umin kathŰs prepei agiois

5:4 kai aischrotÍs kai mŰrologia Í eutrapelia a=a tsb=ta ouk a=anÍken tsb=anÍkonta alla mallon eucharistia

5:5 touto gar a=iste tsb=este ginŰskontes oti pas pornos Í akathartos Í pleonektÍs a=o tsb=os estin eidŰlolatrÍs ouk echei klÍronomian en tÍ basileia tou christou kai theou

5:6 mÍdeis umas apatatŰ kenois logois dia tauta gar erchetai Í orgÍ tou theou epi tous uious tÍs apeitheias

5:7 mÍ oun ginesthe summetochoi autŰn

5:8 Íte gar pote skotos nun de phŰs en kuriŰ Űs tekna phŰtos peripateite

5:9 o gar karpos tou a=phŰtos tsb=pneumatos en pasÍ agathŰsunÍ kai dikaiosunÍ kai alÍtheia

5:10 dokimazontes ti estin euareston tŰ kuriŰ

5:11 kai mÍ sugkoinŰneite tois ergois tois akarpois tou skotous mallon de kai elegchete

5:12 ta gar kruphÍ ginomena up autŰn aischron estin kai legein

5:13 ta de panta elegchomena upo tou phŰtos phaneroutai pan gar to phaneroumenon phŰs estin

5:14 dio legei ab=egeire ts=egeirai o katheudŰn kai anasta ek tŰn nekrŰn kai epiphausei soi o christos

5:15 blepete oun tsb=pŰs akribŰs a=pŰs peripateite mÍ Űs asophoi all Űs sophoi

5:16 exagorazomenoi ton kairon oti ai Ímerai ponÍrai eisin

5:17 dia touto mÍ ginesthe aphrones alla a=suniete tsb=sunientes ti to thelÍma tou kuriou

5:18 kai mÍ methuskesthe oinŰ en Ű estin asŰtia alla plÍrousthe en pneumati

5:19 lalountes eautois a=[en] psalmois kai umnois kai Űdais pneumatikais adontes kai psallontes tsb=en tÍ kardia umŰn tŰ kuriŰ

5:20 eucharistountes pantote uper pantŰn en onomati tou kuriou ÍmŰn iÍsou christou tŰ theŰ kai patri

5:21 upotassomenoi allÍlois en phobŰ ab=christou ts=theou

5:22 ai gunaikes tois idiois andrasin tsb=upotassesthe Űs tŰ kuriŰ

5:23 oti ts=o anÍr estin kephalÍ tÍs gunaikos Űs kai o christos kephalÍ tÍs ekklÍsias tsb=kai autos tsb=estin sŰtÍr tou sŰmatos

5:24 a=alla tsb=all a=Űs tsb=Űsper Í ekklÍsia upotassetai tŰ christŰ outŰs kai ai gunaikes tois tsb=idiois andrasin en panti

5:25 oi andres agapate tas gunaikas tsb=eautŰn kathŰs kai o christos ÍgapÍsen tÍn ekklÍsian kai eauton paredŰken uper autÍs

5:26 ina autÍn agiasÍ katharisas tŰ loutrŰ tou udatos en rÍmati

5:27 ina parastÍsÍ a=autos tsb=autÍn eautŰ endoxon tÍn ekklÍsian mÍ echousan spilon Í rutida Í ti tŰn toioutŰn all ina Í agia kai amŰmos

5:28 outŰs opheilousin a=[kai] oi andres agapan tas eautŰn gunaikas Űs ta eautŰn sŰmata o agapŰn tÍn eautou gunaika eauton agapa

5:29 oudeis gar pote tÍn eautou sarka emisÍsen a=alla tsb=all ektrephei kai thalpei autÍn kathŰs kai o a=christos tsb=kurios tÍn ekklÍsian

5:30 oti melÍ esmen tou sŰmatos autou tsb=ek tsb=tÍs tsb=sarkos tsb=autou tsb=kai tsb=ek tsb=tŰn tsb=osteŰn tsb=autou

5:31 anti toutou kataleipsei anthrŰpos a=[ton] tsb=ton patera tsb=autou kai a=[tÍn] tsb=tÍn mÍtera kai proskollÍthÍsetai pros tÍn gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian

5:32 to mustÍrion touto mega estin egŰ de legŰ eis christon kai eis tÍn ekklÍsian

5:33 plÍn kai umeis oi kath ena ekastos tÍn eautou gunaika outŰs agapatŰ Űs eauton Í de gunÍ ina phobÍtai ton andra

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase