Index: Greek New Testament

 

Ephesians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

6:1 ta tekna upakouete tois goneusin umôn a=[en tsb=en a=kuriô] tsb=kuriô touto gar estin dikaion

6:2 tima ton patera sou kai tên mêtera êtis estin entolê prôtê en epaggelia

6:3 ina eu soi genêtai kai esê makrochronios epi tês gês

6:4 kai oi pateres mê parorgizete ta tekna umôn a=alla tsb=all ektrephete auta en paideia kai nouthesia kuriou

6:5 oi douloi upakouete tois tsb=kuriois kata sarka a=kuriois meta phobou kai tromou en aplotêti tês kardias umôn ôs tô christô

6:6 mê kat a=ophthalmodoulian tsb=ophthalmodouleian ôs anthrôpareskoi all ôs douloi tsb=tou christou poiountes to thelêma tou theou ek psuchês

6:7 met eunoias douleuontes abs=ôs tô kuriô kai ouk anthrôpois

6:8 eidotes oti a=ekastos tsb=o ean ti tsb=ekastos poiêsê agathon touto a=komisetai tsb=komieitai para tsb=tou kuriou eite doulos eite eleutheros

6:9 kai oi kurioi ta auta poieite pros autous anientes tên apeilên eidotes oti kai tsb=umôn autôn a=kai a=umôn o kurios estin en ouranois kai a=prosôpolêmpsia tsb=prosôpolêpsia ouk estin par autô

6:10 a=tou a=loipou tsb=to tsb=loipon tsb=adelphoi tsb=mou endunamousthe en kuriô kai en tô kratei tês ischuos autou

6:11 endusasthe tên panoplian tou theou pros to dunasthai umas stênai pros tas methodeias tou diabolou

6:12 oti ouk estin êmin ê palê pros aima kai sarka alla pros tas archas pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous tsb=tou tsb=aiônos toutou pros ta pneumatika tês ponêrias en tois epouraniois

6:13 dia touto analabete tên panoplian tou theou ina dunêthête antistênai en tê êmera tê ponêra kai apanta katergasamenoi stênai

6:14 stête oun perizôsamenoi tên osphun umôn en alêtheia kai endusamenoi ton thôraka tês dikaiosunês

6:15 kai upodêsamenoi tous podas en etoimasia tou euaggeliou tês eirênês

6:16 a=en tsb=epi pasin analabontes ton thureon tês pisteôs en ô dunêsesthe panta ta belê tou ponêrou a=[ta] tsb=ta pepurômena sbesai

6:17 kai tên perikephalaian tou sôtêriou b=dexasthai ats=dexasthe kai tên machairan tou pneumatos o estin rêma theou

6:18 dia pasês proseuchês kai deêseôs proseuchomenoi en panti kairô en pneumati kai eis auto tsb=touto agrupnountes en pasê proskarterêsei kai deêsei peri pantôn tôn agiôn

6:19 kai uper emou ina moi ab=dothê ts=dotheiê logos en anoixei tou stomatos mou en parrêsia gnôrisai to mustêrion tou euaggeliou

6:20 uper ou presbeuô en alusei ina en autô parrêsiasômai ôs dei me lalêsai

6:21 ina de eidête kai umeis ta kat eme ti prassô panta tsb=umin gnôrisei a=umin tuchikos o agapêtos adelphos kai pistos diakonos en kuriô

6:22 on epempsa pros umas eis auto touto ina gnôte ta peri êmôn kai parakalesê tas kardias umôn

6:23 eirênê tois adelphois kai agapê meta pisteôs apo theou patros kai kuriou iêsou christou

6:24 ê charis meta pantôn tôn agapôntôn ton kurion êmôn iêsoun christon en aphtharsia bt=amên t=[pros t=ephesious t=egraphê t=apo t=rômês t=dia t=tuchikou]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase