Index: Greek New Testament

 

Philippians 1

[1] [2] [3] [4]

1:1 paulos kai timotheos douloi tsb=iêsou christou a=iêsou pasin tois agiois en christô iêsou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois

1:2 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

1:3 eucharistô tô theô mou epi pasê tê mneia umôn

1:4 pantote en pasê deêsei mou uper pantôn umôn meta charas tên deêsin poioumenos

1:5 epi tê koinônia umôn eis to euaggelion apo a=tês prôtês êmeras achri tou nun

1:6 pepoithôs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei a=achri tsb=achris êmeras ts=iêsou christou ab=iêsou

1:7 kathôs estin dikaion emoi touto phronein uper pantôn umôn dia to echein me en tê kardia umas en te tois desmois mou kai ab=en tê apologia kai bebaiôsei tou euaggeliou sugkoinônous mou tês charitos pantas umas ontas

1:8 martus gar mou tsb=estin o theos ôs epipothô pantas umas en splagchnois tsb=iêsou christou a=iêsou

1:9 kai touto proseuchomai ina ê agapê umôn eti mallon kai mallon perisseuê en epignôsei kai pasê aisthêsei

1:10 eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ête eilikrineis kai aproskopoi eis êmeran christou

1:11 peplêrômenoi a=karpon tsb=karpôn dikaiosunês a=ton tsb=tôn dia iêsou christou eis doxan kai epainon theou

1:12 ginôskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopên tou euaggeliou elêluthen

1:13 ôste tous desmous mou phanerous en christô genesthai en olô tô praitôriô kai tois loipois pasin

1:14 kai tous pleionas tôn adelphôn en kuriô pepoithotas tois desmois mou perissoterôs tolman aphobôs ton logon lalein

1:15 tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kêrussousin

1:16 oi men ex tsb=eritheias tsb=ton tsb=christon tsb=kataggellousin tsb=ouch tsb=agnôs tsb=oiomenoi tsb=thlipsin tsb=epipherein tsb=tois tsb=desmois tsb=mou tsb=1:17 tsb=oi tsb=de tsb=ex agapês eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai a=1:17 a=oi a=de

1:17 []

1:18 ti gar plên a=oti panti tropô eite prophasei eite alêtheia christos kataggelletai kai en toutô chairô alla kai charêsomai

1:19 oida gar oti touto moi apobêsetai eis sôtêrian dia tês umôn deêseôs kai epichorêgias tou pneumatos iêsou christou

1:20 kata tên apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthêsomai all en pasê parrêsia ôs pantote kai nun megalunthêsetai christos en tô sômati mou eite dia zôês eite dia thanatou

1:21 emoi gar to zên christos kai to apothanein kerdos

1:22 ei de to zên en sarki touto moi karpos ergou kai ti airêsomai ou gnôrizô

1:23 sunechomai ab=de ts=gar ek tôn duo tên epithumian echôn eis to analusai kai sun christô einai pollô a=[gar] mallon kreisson

1:24 to de epimenein a=[en] tsb=en tê sarki anagkaioteron di umas

1:25 kai touto pepoithôs oida oti menô kai a=paramenô tsb=sumparamenô pasin umin eis tên umôn prokopên kai charan tês pisteôs

1:26 ina to kauchêma umôn perisseuê en christô iêsou en emoi dia tês emês parousias palin pros umas

1:27 monon axiôs tou euaggeliou tou christou politeuesthe ina eite elthôn kai idôn umas eite apôn a=akouô tsb=akousô ta peri umôn oti stêkete en eni pneumati mia psuchê sunathlountes tê pistei tou euaggeliou

1:28 kai mê pturomenoi en mêdeni upo tôn antikeimenôn êtis tsb=autois tsb=men estin a=autois endeixis apôleias a=umôn tsb=umin de sôtêrias kai touto apo theou

1:29 oti umin echaristhê to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein

1:30 ton auton agôna echontes oion abs=eidete t=idete en emoi kai nun akouete en emoi

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase