Index: Greek New Testament

 

Philippians 4

[1] [2] [3] [4]

4:1 ôste adelphoi mou agapêtoi kai epipothêtoi chara kai stephanos mou outôs stêkete en kuriô agapêtoi

4:2 abs=euodian t=euôdian parakalô kai suntuchên parakalô to auto phronein en kuriô

4:3 ab=nai ts=kai erôtô kai se tsb=suzuge gnêsie a=suzuge sullambanou autais aitines en tô euaggeliô sunêthlêsan moi meta kai klêmentos kai tôn loipôn sunergôn mou ôn ta onomata en biblô zôês

4:4 chairete en kuriô pantote palin erô chairete

4:5 to epieikes umôn gnôsthêtô pasin anthrôpois o kurios eggus

4:6 mêden merimnate all en panti tê proseuchê kai tê deêsei meta eucharistias ta aitêmata umôn gnôrizesthô pros ton theon

4:7 kai ê eirênê tou theou ê uperechousa panta noun phrourêsei tas kardias umôn kai ta noêmata umôn en christô iêsou

4:8 to loipon adelphoi osa estin alêthê osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilê osa euphêma ei tis aretê kai ei tis epainos tauta logizesthe

4:9 a kai emathete kai parelabete kai êkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tês eirênês estai meth umôn

4:10 echarên de en kuriô megalôs oti êdê pote anethalete to uper emou phronein eph ô kai ephroneite êkaireisthe de

4:11 ouch oti kath usterêsin legô egô gar emathon en ois eimi autarkês einai

4:12 oida abs=kai t=de tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuêmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

4:13 panta ischuô en tô endunamounti me tsb=christô

4:14 plên kalôs epoiêsate sugkoinônêsantes mou tê thlipsei

4:15 oidate de kai umeis philippêsioi oti en archê tou euaggeliou ote exêlthon apo makedonias oudemia moi ekklêsia ekoinônêsen eis logon doseôs kai a=lêmpseôs tsb=lêpseôs ei mê umeis monoi

4:16 oti kai en thessalonikê kai apax kai dis eis tên chreian moi epempsate

4:17 ouch oti epizêtô to doma a=alla tsb=all epizêtô ton karpon ton pleonazonta eis logon umôn

4:18 apechô de panta kai perisseuô peplêrômai dexamenos para epaphroditou ta par umôn osmên euôdias thusian dektên euareston tô theô

4:19 o de theos mou plêrôsei pasan chreian umôn kata a=to tsb=ton a=ploutos tsb=plouton autou en doxê en christô iêsou

4:20 tô de theô kai patri êmôn ê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

4:21 aspasasthe panta agion en christô iêsou aspazontai umas oi sun emoi adelphoi

4:22 aspazontai umas pantes oi agioi malista de oi ek tês kaisaros oikias

4:23 ê charis tou kuriou ts=êmôn iêsou christou meta a=tou a=pneumatos tsb=pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=philippêsious t=egraphê t=apo t=rômês t=di t=epaphroditou]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase