Index: Greek New Testament

 

Colossians 1

[1] [2] [3] [4]

1:1 paulos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou dia thelêmatos theou kai timotheos o adelphos

1:2 tois en as=kolossais bt=kolassais agiois kai pistois adelphois en christô charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn tsb=kai tsb=kuriou tsb=iêsou tsb=christou

1:3 eucharistoumen tô theô tsb=kai patri tou kuriou êmôn iêsou christou pantote peri umôn proseuchomenoi

1:4 akousantes tên pistin umôn en christô iêsou kai tên agapên a=ên a=echete tsb=tên eis pantas tous agious

1:5 dia tên elpida tên apokeimenên umin en tois ouranois ên proêkousate en tô logô tês alêtheias tou euaggeliou

1:6 tou parontos eis umas kathôs kai en panti tô kosmô tsb=kai estin karpophoroumenon a=kai b=[kai a=auxanomenon b=auxanomenon] kathôs kai en umin aph ês êmeras êkousate kai epegnôte tên charin tou theou en alêtheia

1:7 kathôs tsb=kai emathete apo epaphra tou agapêtou sundoulou êmôn os estin pistos uper umôn diakonos tou christou

1:8 o kai dêlôsas êmin tên umôn agapên en pneumati

1:9 dia touto kai êmeis aph ês êmeras êkousamen ou pauometha uper umôn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plêrôthête tên epignôsin tou thelêmatos autou en pasê sophia kai sunesei pneumatikê

1:10 peripatêsai tsb=umas axiôs tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergô agathô karpophorountes kai auxanomenoi a=tê a=epignôsei tsb=eis tsb=tên tsb=epignôsin tou theou

1:11 en pasê dunamei dunamoumenoi kata to kratos tês doxês autou eis pasan upomonên kai makrothumian meta charas

1:12 eucharistountes tô patri tô ikanôsanti a=umas tsb=êmas eis tên merida tou klêrou tôn agiôn en tô phôti

1:13 os errusato êmas ek tês exousias tou skotous kai metestêsen eis tên basileian tou uiou tês agapês autou

1:14 en ô echomen tên apolutrôsin b=[dia ts=dia tsb=tou tsb=aimatos b=autou] ts=autou tên aphesin tôn amartiôn

1:15 os estin eikôn tou theou tou aoratou prôtotokos pasês ktiseôs

1:16 oti en autô ektisthê ta panta tsb=ta en tois ouranois kai tsb=ta epi tês gês ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotêtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

1:17 kai autos estin pro pantôn kai ta panta en autô sunestêken

1:18 kai autos estin ê kephalê tou sômatos tês ekklêsias os estin archê prôtotokos ek tôn nekrôn ina genêtai en pasin autos prôteuôn

1:19 oti en autô eudokêsen pan to plêrôma katoikêsai

1:20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirênopoiêsas dia tou aimatos tou staurou autou a=[di tsb=di a=autou] tsb=autou eite ta epi tês gês eite ta b=epi ats=en tois ouranois

1:21 kai umas pote ontas apêllotriômenous kai echthrous tê dianoia en tois ergois tois ponêrois nuni de apokatêllaxen

1:22 en tô sômati tês sarkos autou dia tou thanatou parastêsai umas agious kai amômous kai anegklêtous katenôpion autou

1:23 a=ei a=ge tsb=eige epimenete tê pistei tethemeliômenoi kai edraioi kai mê metakinoumenoi apo tês elpidos tou euaggeliou ou êkousate tou kêruchthentos en pasê tsb=tê ktisei tê upo ton ouranon ou egenomên egô paulos diakonos

1:24 s=os nun chairô en tois pathêmasin ts=mou uper umôn kai antanaplêrô ta usterêmata tôn thlipseôn tou christou en tê sarki mou uper tou sômatos autou o estin ê ekklêsia

1:25 ês egenomên egô diakonos kata tên oikonomian tou theou tên dotheisan moi eis umas plêrôsai ton logon tou theou

1:26 to mustêrion to apokekrummenon apo tôn aiônôn kai apo tôn geneôn a=nun tsb=nuni de ephanerôthê tois agiois autou

1:27 ois êthelêsen o theos gnôrisai ab=ti ts=tis ab=to ts=o ploutos tês doxês tou mustêriou toutou en tois ethnesin a=o tsb=os estin christos en umin ê elpis tês doxês

1:28 on êmeis kataggellomen nouthetountes panta anthrôpon kai didaskontes panta anthrôpon en pasê sophia ina parastêsômen panta anthrôpon teleion en christô tsb=iêsou

1:29 eis o kai kopiô agônizomenos kata tên energeian autou tên energoumenên en emoi en dunamei

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase