Index: Greek New Testament

 

Colossians 3

[1] [2] [3] [4]

3:1 ei oun sunÍgerthÍte tŰ christŰ ta anŰ zÍteite ou o christos estin en dexia tou theou kathÍmenos

3:2 ta anŰ phroneite mÍ ta epi tÍs gÍs

3:3 apethanete gar kai Í zŰÍ umŰn kekruptai sun tŰ christŰ en tŰ theŰ

3:4 otan o christos phanerŰthÍ Í zŰÍ a=umŰn tsb=ÍmŰn tote kai umeis sun autŰ phanerŰthÍsesthe en doxÍ

3:5 nekrŰsate oun ta melÍ tsb=umŰn ta epi tÍs gÍs porneian akatharsian pathos epithumian kakÍn kai tÍn pleonexian Ítis estin a=eidŰlolatria tsb=eidŰlolatreia

3:6 di a erchetai Í orgÍ tou theou a=[epi tsb=epi tous uious tÍs a=apeitheias] tsb=apeitheias

3:7 en ois kai umeis periepatÍsate pote ote ezÍte en a=toutois tsb=autois

3:8 nuni de apothesthe kai umeis ta panta orgÍn thumon kakian blasphÍmian aischrologian ek tou stomatos umŰn

3:9 mÍ pseudesthe eis allÍlous apekdusamenoi ton palaion anthrŰpon sun tais praxesin autou

3:10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignŰsin kat eikona tou ktisantos auton

3:11 opou ouk eni ellÍn kai ioudaios peritomÍ kai akrobustia barbaros skuthÍs doulos eleutheros alla a=[ta] tsb=ta panta kai en pasin christos

3:12 endusasthe oun Űs eklektoi tou theou agioi kai ÍgapÍmenoi splagchna ab=oiktirmou ts=oiktirmŰn chrÍstotÍta tapeinophrosunÍn a=prautÍta tsb=praotÍta makrothumian

3:13 anechomenoi allÍlŰn kai charizomenoi eautois ean tis pros tina echÍ momphÍn kathŰs kai o a=kurios tsb=christos echarisato umin outŰs kai umeis

3:14 epi pasin de toutois tÍn agapÍn a=o tsb=Ítis estin sundesmos tÍs teleiotÍtos

3:15 kai Í eirÍnÍ tou a=christou tsb=theou brabeuetŰ en tais kardiais umŰn eis Ín kai eklÍthÍte en eni sŰmati kai eucharistoi ginesthe

3:16 o logos tou christou enoikeitŰ en umin plousiŰs en pasÍ sophia didaskontes kai nouthetountes eautous psalmois tsb=kai umnois tsb=kai Űdais pneumatikais en a=[tÍ] chariti adontes en a=tais tsb=tÍ a=kardiais tsb=kardia umŰn tŰ a=theŰ tsb=kuriŰ

3:17 kai pan o ti a=ean tsb=an poiÍte en logŰ Í en ergŰ panta en onomati kuriou iÍsou eucharistountes tŰ theŰ tsb=kai patri di autou

3:18 ai gunaikes upotassesthe tois tsb=idiois andrasin Űs anÍken en kuriŰ

3:19 oi andres agapate tas gunaikas kai mÍ pikrainesthe pros autas

3:20 ta tekna upakouete tois goneusin kata panta touto gar tsb=estin euareston a=estin ab=en ts=tŰ kuriŰ

3:21 oi pateres mÍ erethizete ta tekna umŰn ina mÍ athumŰsin

3:22 oi douloi upakouete kata panta tois kata sarka kuriois mÍ en a=ophthalmodoulia tsb=ophthalmodouleiais Űs anthrŰpareskoi all en aplotÍti kardias phoboumenoi ton a=kurion tsb=theon

3:23 tsb=kai tsb=pan o tsb=ti ean poiÍte ek psuchÍs ergazesthe Űs tŰ kuriŰ kai ouk anthrŰpois

3:24 eidotes oti apo kuriou a=apolÍmpsesthe b=lÍpsesthe ts=apolÍpsesthe tÍn antapodosin tÍs klÍronomias tŰ tsb=gar kuriŰ christŰ douleuete

3:25 o a=gar tsb=de adikŰn a=komisetai tsb=komieitai o ÍdikÍsen kai ouk estin a=prosŰpolÍmpsia tsb=prosŰpolÍpsia

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase