Index: Greek New Testament

 

1 Thessalonians 4

[1] [2] [3] [4] [5]

4:1 b=[to] ts=to loipon oun adelphoi erôtômen umas kai parakaloumen en kuriô iêsou a=ina kathôs parelabete par êmôn to pôs dei umas peripatein kai areskein theô a=kathôs a=kai a=peripateite ina perisseuête mallon

4:2 oidate gar tinas paraggelias edôkamen umin dia tou kuriou iêsou

4:3 touto gar estin thelêma tou theou o agiasmos umôn apechesthai umas apo tês porneias

4:4 eidenai ekaston umôn to eautou skeuos ktasthai en agiasmô kai timê

4:5 mê en pathei epithumias kathaper kai ta ethnê ta mê eidota ton theon

4:6 to mê uperbainein kai pleonektein en tô pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos tsb=o kurios peri pantôn toutôn kathôs kai b=proeipomen ats=proeipamen umin kai diemarturametha

4:7 ou gar ekalesen êmas o theos epi akatharsia all en agiasmô

4:8 toigaroun o athetôn ouk anthrôpon athetei alla ton theon ton a=[kai] tsb=kai a=didonta tsb=donta to pneuma autou to agion eis ab=umas ts=êmas

4:9 peri de tês philadelphias ou chreian echete graphein umin autoi gar umeis theodidaktoi este eis to agapan allêlous

4:10 kai gar poieite auto eis pantas tous adelphous a=[tous] tsb=tous en olê tê makedonia parakaloumen de umas adelphoi perisseuein mallon

4:11 kai philotimeisthai êsuchazein kai prassein ta idia kai ergazesthai tais a=[idiais] tsb=idiais chersin umôn kathôs umin parêggeilamen

4:12 ina peripatête euschêmonôs pros tous exô kai mêdenos chreian echête

4:13 ou ab=thelomen ts=thelô de umas agnoein adelphoi peri tôn a=koimômenôn tsb=kekoimêmenôn ina mê lupêsthe kathôs kai oi loipoi oi mê echontes elpida

4:14 ei gar pisteuomen oti iêsous apethanen kai anestê outôs kai o theos tous koimêthentas dia tou iêsou axei sun autô

4:15 touto gar umin legomen en logô kuriou oti êmeis oi zôntes oi perileipomenoi eis tên parousian tou kuriou ou mê phthasômen tous koimêthentas

4:16 oti autos o kurios en keleusmati en phônê archaggelou kai en salpiggi theou katabêsetai ap ouranou kai oi nekroi en christô anastêsontai prôton

4:17 epeita êmeis oi zôntes oi perileipomenoi ama sun autois arpagêsometha en nephelais eis apantêsin tou kuriou eis aera kai outôs pantote sun kuriô esometha

4:18 ôste parakaleite allêlous en tois logois toutois

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase