Index: Greek New Testament

 

2 Thessalonians 1

[1] [2] [3]

1:1 paulos kai silouanos kai timotheos tê ekklêsia thessalonikeôn en theô patri êmôn kai kuriô iêsou christô

1:2 charis umin kai eirênê apo theou patros a=[êmôn] tsb=êmôn kai kuriou iêsou christou

1:3 eucharistein opheilomen tô theô pantote peri umôn adelphoi kathôs axion estin oti uperauxanei ê pistis umôn kai pleonazei ê agapê enos ekastou pantôn umôn eis allêlous

1:4 ôste tsb=êmas autous a=êmas en umin a=egkauchasthai tsb=kauchasthai en tais ekklêsiais tou theou uper tês upomonês umôn kai pisteôs en pasin tois diôgmois umôn kai tais thlipsesin ais anechesthe

1:5 endeigma tês dikaias kriseôs tou theou eis to kataxiôthênai umas tês basileias tou theou uper ês kai paschete

1:6 eiper dikaion para theô antapodounai tois thlibousin umas thlipsin

1:7 kai umin tois thlibomenois anesin meth êmôn en tê apokalupsei tou kuriou iêsou ap ouranou met aggelôn dunameôs autou

1:8 en puri phlogos didontos ekdikêsin tois mê eidosin theon kai tois mê upakouousin tô euaggeliô tou kuriou êmôn iêsou b=[christou] ts=christou

1:9 oitines dikên tisousin olethron aiônion apo prosôpou tou kuriou kai apo tês doxês tês ischuos autou

1:10 otan elthê endoxasthênai en tois agiois autou kai thaumasthênai en pasin tois ab=pisteusasin ts=pisteuousin oti episteuthê to marturion êmôn eph umas en tê êmera ekeinê

1:11 eis o kai proseuchometha pantote peri umôn ina umas axiôsê tês klêseôs o theos êmôn kai plêrôsê pasan eudokian agathôsunês kai ergon pisteôs en dunamei

1:12 opôs endoxasthê to onoma tou kuriou êmôn iêsou b=[christou] ts=christou en umin kai umeis en autô kata tên charin tou theou êmôn kai kuriou iêsou christou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase