Index: Greek New Testament

 

2 Thessalonians 2

[1] [2] [3]

2:1 erŰtŰmen de umas adelphoi uper tÍs parousias tou kuriou ÍmŰn iÍsou christou kai ÍmŰn episunagŰgÍs ep auton

2:2 eis to mÍ tacheŰs saleuthÍnai umas apo tou noos a=mÍde tsb=mÍte throeisthai mÍte dia pneumatos mÍte dia logou mÍte di epistolÍs Űs di ÍmŰn Űs oti enestÍken Í Ímera tou a=kuriou tsb=christou

2:3 mÍ tis umas exapatÍsÍ kata mÍdena tropon oti ean mÍ elthÍ Í apostasia prŰton kai apokaluphthÍ o anthrŰpos tÍs a=anomias tsb=amartias o uios tÍs apŰleias

2:4 o antikeimenos kai uperairomenos epi s=pan s=to abt=panta legomenon theon Í sebasma Űste auton eis ton naon tou theou tsb=Űs tsb=theon kathisai apodeiknunta eauton oti estin theos

2:5 ou mnÍmoneuete oti eti Űn pros umas tauta elegon umin

2:6 kai nun to katechon oidate eis to apokaluphthÍnai auton en tŰ eautou kairŰ

2:7 to gar mustÍrion ÍdÍ energeitai tÍs anomias monon o katechŰn arti eŰs ek mesou genÍtai

2:8 kai tote apokaluphthÍsetai o anomos on o kurios a=[iÍsous] a=anelei tsb=analŰsei tŰ pneumati tou stomatos autou kai katargÍsei tÍ epiphaneia tÍs parousias autou

2:9 ou estin Í parousia kat energeian tou satana en pasÍ dunamei kai sÍmeiois kai terasin pseudous

2:10 kai en pasÍ apatÍ tsb=tÍs adikias tsb=en tois apollumenois anth Űn tÍn agapÍn tÍs alÍtheias ouk edexanto eis to sŰthÍnai autous

2:11 kai dia touto a=pempei tsb=pempsei autois o theos energeian planÍs eis to pisteusai autous tŰ pseudei

2:12 ina krithŰsin pantes oi mÍ pisteusantes tÍ alÍtheia a=alla tsb=all eudokÍsantes tsb=en tÍ adikia

2:13 Ímeis de opheilomen eucharistein tŰ theŰ pantote peri umŰn adelphoi ÍgapÍmenoi upo kuriou oti a=eilato tsb=eileto umas o theos a=aparchÍn tsb=ap tsb=archÍs eis sŰtÍrian en agiasmŰ pneumatos kai pistei alÍtheias

2:14 eis o a=[kai] ekalesen umas dia tou euaggeliou ÍmŰn eis peripoiÍsin doxÍs tou kuriou ÍmŰn iÍsou christou

2:15 ara oun adelphoi stÍkete kai krateite tas paradoseis as edidachthÍte eite dia logou eite di epistolÍs ÍmŰn

2:16 autos de o kurios ÍmŰn iÍsous christos kai a=[o] tsb=o theos a=o tsb=kai patÍr ÍmŰn o agapÍsas Ímas kai dous paraklÍsin aiŰnian kai elpida agathÍn en chariti

2:17 parakalesai umŰn tas kardias kai stÍrixai tsb=umas en panti tsb=logŰ tsb=kai ergŰ a=kai a=logŰ agathŰ

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase