Index: Greek New Testament

 

1 Timothy 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5:1 presbuterŰ mÍ epiplÍxÍs alla parakalei Űs patera neŰterous Űs adelphous

5:2 presbuteras Űs mÍteras neŰteras Űs adelphas en pasÍ agneia

5:3 chÍras tima tas ontŰs chÍras

5:4 ei de tis chÍra tekna Í ekgona echei manthanetŰsan prŰton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois touto gar estin ts=kalon ts=kai apodekton enŰpion tou theou

5:5 Í de ontŰs chÍra kai memonŰmenÍ Ílpiken epi tsb=ton theon kai prosmenei tais deÍsesin kai tais proseuchais nuktos kai Ímeras

5:6 Í de spatalŰsa zŰsa tethnÍken

5:7 kai tauta paraggelle ina a=anepilÍmptoi tsb=anepilÍptoi Űsin

5:8 ei de tis tŰn idiŰn kai malista tsb=tŰn oikeiŰn ou pronoei tÍn pistin ÍrnÍtai kai estin apistou cheirŰn

5:9 chÍra katalegesthŰ mÍ elatton etŰn exÍkonta gegonuia enos andros gunÍ

5:10 en ergois kalois marturoumenÍ ei eteknotrophÍsen ei exenodochÍsen ei agiŰn podas enipsen ei thlibomenois epÍrkesen ei panti ergŰ agathŰ epÍkolouthÍsen

5:11 neŰteras de chÍras paraitou otan gar katastrÍniasŰsin tou christou gamein thelousin

5:12 echousai krima oti tÍn prŰtÍn pistin ÍthetÍsan

5:13 ama de kai argai manthanousin perierchomenai tas oikias ou monon de argai alla kai phluaroi kai periergoi lalousai ta mÍ deonta

5:14 boulomai oun neŰteras gamein teknogonein oikodespotein mÍdemian aphormÍn didonai tŰ antikeimenŰ loidorias charin

5:15 ÍdÍ gar tines exetrapÍsan opisŰ tou satana

5:16 ei tis tsb=pistos tsb=Í pistÍ echei chÍras eparkeitŰ autais kai mÍ bareisthŰ Í ekklÍsia ina tais ontŰs chÍrais eparkesÍ

5:17 oi kalŰs proestŰtes presbuteroi diplÍs timÍs axiousthŰsan malista oi kopiŰntes en logŰ kai didaskalia

5:18 legei gar Í graphÍ boun aloŰnta ou phimŰseis kai axios o ergatÍs tou misthou autou

5:19 kata presbuterou katÍgorian mÍ paradechou ektos ei mÍ epi duo Í triŰn marturŰn

5:20 tous amartanontas enŰpion pantŰn elegche ina kai oi loipoi phobon echŰsin

5:21 diamarturomai enŰpion tou theou kai tsb=kuriou tsb=iÍsou christou a=iÍsou kai tŰn eklektŰn aggelŰn ina tauta phulaxÍs chŰris prokrimatos mÍden poiŰn kata b=prosklÍsin ats=prosklisin

5:22 cheiras tacheŰs mÍdeni epitithei mÍde koinŰnei amartiais allotriais seauton agnon tÍrei

5:23 mÍketi udropotei a=alla tsb=all oinŰ oligŰ chrŰ dia ton stomachon tsb=sou kai tas puknas sou astheneias

5:24 tinŰn anthrŰpŰn ai amartiai prodÍloi eisin proagousai eis krisin tisin de kai epakolouthousin

5:25 ŰsautŰs kai ta tsb=kala erga a=ta a=kala prodÍla tsb=estin kai ta allŰs echonta krubÍnai ou ab=dunantai ts=dunatai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase