Index: Greek New Testament

 

2 Timothy 2

[1] [2] [3] [4]

2:1 su oun teknon mou endunamou en tê chariti tê en christô iêsou

2:2 kai a êkousas par emou dia pollôn marturôn tauta parathou pistois anthrôpois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai

2:3 a=sugkakopathêson tsb=su tsb=oun tsb=kakopathêson ôs kalos stratiôtês tsb=iêsou christou a=iêsou

2:4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina tô stratologêsanti aresê

2:5 ean de kai athlê tis ou stephanoutai ean mê nomimôs athlêsê

2:6 ton kopiônta geôrgon dei prôton tôn karpôn metalambanein

2:7 noei a=o tsb=a legô a=dôsei tsb=dôê gar soi o kurios sunesin en pasin

2:8 mnêmoneue iêsoun christon egêgermenon ek nekrôn ek spermatos ab=dauid ts=dabid kata to euaggelion mou

2:9 en ô kakopathô mechri desmôn ôs kakourgos a=alla tsb=all o logos tou theou ou dedetai

2:10 dia touto panta upomenô dia tous eklektous ina kai autoi sôtêrias tuchôsin tês en christô iêsou meta doxês aiôniou

2:11 pistos o logos ei gar sunapethanomen kai suzêsomen

2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei a=arnêsometha tsb=arnoumetha kakeinos arnêsetai êmas

2:13 ei apistoumen ekeinos pistos menei arnêsasthai a=gar eauton ou dunatai

2:14 tauta upomimnêske diamarturomenos enôpion tou a=theou tsb=kuriou mê logomachein a=ep tsb=eis ouden chrêsimon epi katastrophê tôn akouontôn

2:15 spoudason seauton dokimon parastêsai tô theô ergatên anepaischunton orthotomounta ton logon tês alêtheias

2:16 tas de bebêlous kenophônias periistaso epi pleion gar prokopsousin asebeias

2:17 kai o logos autôn ôs gaggraina nomên exei ôn estin umenaios kai philêtos

2:18 oitines peri tên alêtheian êstochêsan legontes a=[tên] tsb=tên anastasin êdê gegonenai kai anatrepousin tên tinôn pistin

2:19 o mentoi stereos themelios tou theou estêken echôn tên sphragida tautên egnô kurios tous ontas autou kai apostêtô apo adikias pas o onomazôn to onoma ab=kuriou ts=christou

2:20 en megalê de oikia ouk estin monon skeuê chrusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis timên a de eis atimian

2:21 ean oun tis ekkatharê eauton apo toutôn estai skeuos eis timên êgiasmenon tsb=kai euchrêston tô despotê eis pan ergon agathon êtoimasmenon

2:22 tas de neôterikas epithumias pheuge diôke de dikaiosunên pistin agapên eirênên meta tôn epikaloumenôn ton kurion ek katharas kardias

2:23 tas de môras kai apaideutous zêtêseis paraitou eidôs oti gennôsin machas

2:24 doulon de kuriou ou dei machesthai a=alla tsb=all êpion einai pros pantas didaktikon anexikakon

2:25 en a=prautêti tsb=praotêti paideuonta tous antidiatithemenous mêpote a=dôê tsb=dô autois o theos metanoian eis epignôsin alêtheias

2:26 kai ananêpsôsin ek tês tou diabolou pagidos ezôgrêmenoi up autou eis to ekeinou thelêma

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase