Index: Greek New Testament

 

2 Timothy 3

[1] [2] [3] [4]

3:1 touto de ginôske oti en eschatais êmerais enstêsontai kairoi chalepoi

3:2 esontai gar oi anthrôpoi philautoi philarguroi alazones uperêphanoi blasphêmoi goneusin apeitheis acharistoi anosioi

3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anêmeroi aphilagathoi

3:4 prodotai propeteis tetuphômenoi philêdonoi mallon ê philotheoi

3:5 echontes morphôsin eusebeias tên de dunamin autês êrnêmenoi kai toutous apotrepou

3:6 ek toutôn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai a=aichmalôtizontes tsb=aichmalôteuontes ts=ta gunaikaria sesôreumena amartiais agomena epithumiais poikilais

3:7 pantote manthanonta kai mêdepote eis epignôsin alêtheias elthein dunamena

3:8 on tropon de iannês kai iambrês antestêsan môusei outôs kai outoi anthistantai tê alêtheia anthrôpoi katephtharmenoi ton noun adokimoi peri tên pistin

3:9 all ou prokopsousin epi pleion ê gar anoia autôn ekdêlos estai pasin ôs kai ê ekeinôn egeneto

3:10 su de a=parêkolouthêsas tsb=parêkolouthêkas mou tê didaskalia tê agôgê tê prothesei tê pistei tê makrothumia tê agapê tê upomonê

3:11 tois diôgmois tois pathêmasin oia moi egeneto en antiocheia en ikoniô en lustrois oious diôgmous upênegka kai ek pantôn me errusato o kurios

3:12 kai pantes de oi thelontes eusebôs zên en christô iêsou diôchthêsontai

3:13 ponêroi de anthrôpoi kai goêtes prokopsousin epi to cheiron planôntes kai planômenoi

3:14 su de mene en ois emathes kai epistôthês eidôs para a=tinôn tsb=tinos emathes

3:15 kai oti apo brephous a=[ta] tsb=ta iera grammata oidas ta dunamena se sophisai eis sôtêrian dia pisteôs tês en christô iêsou

3:16 pasa graphê theopneustos kai ôphelimos pros didaskalian pros a=elegmon tsb=elegchon pros epanorthôsin pros paideian tên en dikaiosunê

3:17 ina artios ê o tou theou anthrôpos pros pan ergon agathon exêrtismenos

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase