Index: Greek New Testament

 

2 Timothy 4

[1] [2] [3] [4]

4:1 diamarturomai tsb=oun tsb=egŰ enŰpion tou theou kai tsb=tou tsb=kuriou tsb=iÍsou christou a=iÍsou tou mellontos krinein zŰntas kai nekrous a=kai tsb=kata tÍn epiphaneian autou kai tÍn basileian autou

4:2 kÍruxon ton logon epistÍthi eukairŰs akairŰs elegxon epitimÍson parakaleson en pasÍ makrothumia kai didachÍ

4:3 estai gar kairos ote tÍs ugiainousÍs didaskalias ouk anexontai alla kata tas tsb=epithumias tsb=tas idias a=epithumias eautois episŰreusousin didaskalous knÍthomenoi tÍn akoÍn

4:4 kai apo men tÍs alÍtheias tÍn akoÍn apostrepsousin epi de tous muthous ektrapÍsontai

4:5 su de nÍphe en pasin kakopathÍson ergon poiÍson euaggelistou tÍn diakonian sou plÍrophorÍson

4:6 egŰ gar ÍdÍ spendomai kai o kairos tÍs tsb=emÍs analuseŰs a=mou ephestÍken

4:7 ton tsb=agŰna tsb=ton kalon a=agŰna ÍgŰnismai ton dromon teteleka tÍn pistin tetÍrÍka

4:8 loipon apokeitai moi o tÍs dikaiosunÍs stephanos on apodŰsei moi o kurios en ekeinÍ tÍ Ímera o dikaios kritÍs ou monon de emoi alla kai a=pasi tsb=pasin tois a=ÍgapÍkosi tsb=ÍgapÍkosin tÍn epiphaneian autou

4:9 spoudason elthein pros me tacheŰs

4:10 dÍmas gar me egkatelipen agapÍsas ton nun aiŰna kai eporeuthÍ eis thessalonikÍn krÍskÍs eis galatian titos eis dalmatian

4:11 loukas estin monos met emou markon analabŰn age meta seautou estin gar moi euchrÍstos eis diakonian

4:12 tuchikon de apesteila eis epheson

4:13 ton bs=phelonÍn at=phailonÍn on apelipon en trŰadi para karpŰ erchomenos phere kai ta biblia malista tas membranas

4:14 alexandros o chalkeus polla moi kaka enedeixato a=apodŰsei tsb=apodŰÍ autŰ o kurios kata ta erga autou

4:15 on kai su phulassou lian gar a=antestÍ tsb=anthestÍken tois Ímeterois logois

4:16 en tÍ prŰtÍ mou apologia oudeis moi a=paregeneto tsb=sumparegeneto alla pantes me egkatelipon mÍ autois logistheiÍ

4:17 o de kurios moi parestÍ kai enedunamŰsen me ina di emou to kÍrugma plÍrophorÍthÍ kai a=akousŰsin tsb=akousÍ panta ta ethnÍ kai errusthÍn ek stomatos leontos

4:18 tsb=kai rusetai me o kurios apo pantos ergou ponÍrou kai sŰsei eis tÍn basileian autou tÍn epouranion Ű Í doxa eis tous aiŰnas tŰn aiŰnŰn amÍn

4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onÍsiphorou oikon

4:20 erastos emeinen en korinthŰ trophimon de apelipon en milÍtŰ asthenounta

4:21 spoudason pro cheimŰnos elthein aspazetai se euboulos kai poudÍs kai linos kai klaudia kai oi adelphoi pantes

4:22 o kurios tsb=iÍsous tsb=christos meta tou pneumatos sou Í charis meth umŰn tsb=amÍn t=[pros t=timotheon t=deutera t=tÍs t=ephesiŰn t=ekklÍsias t=prŰton t=episkopon t=cheirotonÍthenta t=egraphÍ t=apo t=rŰmÍs t=ote t=ek t=deuterou t=parestÍ t=paulos t=tŰ t=

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase