Index: Greek New Testament

 

Hebrews 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

2:1 dia touto dei perissoterôs tsb=êmas prosechein a=êmas tois akoustheisin mêpote a=pararuômen tsb=pararruômen

2:2 ei gar o di aggelôn lalêtheis logos egeneto bebaios kai pasa parabasis kai parakoê elaben endikon misthapodosian

2:3 pôs êmeis ekpheuxometha têlikautês amelêsantes sôtêrias êtis archên labousa laleisthai dia tou kuriou upo tôn akousantôn eis êmas ebebaiôthê

2:4 sunepimarturountos tou theou sêmeiois te kai terasin kai poikilais dunamesin kai pneumatos agiou merismois kata tên autou thelêsin

2:5 ou gar aggelois upetaxen tên oikoumenên tên mellousan peri ês laloumen

2:6 diemarturato de pou tis legôn ti estin anthrôpos oti mimnêskê autou ê uios anthrôpou oti episkeptê auton

2:7 êlattôsas auton brachu ti par aggelous doxê kai timê estephanôsas auton ts=kai ts=katestêsas ts=auton ts=epi ts=ta ts=erga ts=tôn ts=cheirôn ts=sou

2:8 panta upetaxas upokatô tôn podôn autou en tsb=gar tô a=gar upotaxai a=[autô] tsb=autô ta panta ouden aphêken autô anupotakton nun de oupô orômen autô ta panta upotetagmena

2:9 ton de brachu ti par aggelous êlattômenon blepomen iêsoun dia to pathêma tou thanatou doxê kai timê estephanômenon opôs chariti theou uper pantos geusêtai thanatou

2:10 eprepen gar autô di on ta panta kai di ou ta panta pollous uious eis doxan agagonta ton archêgon tês sôtêrias autôn dia pathêmatôn teleiôsai

2:11 o te gar agiazôn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ên aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

2:12 legôn apaggelô to onoma sou tois adelphois mou en mesô ekklêsias umnêsô se

2:13 kai palin egô esomai pepoithôs ep autô kai palin idou egô kai ta paidia a moi edôken o theos

2:14 epei oun ta paidia kekoinônêken tsb=sarkos tsb=kai aimatos a=kai a=sarkos kai autos paraplêsiôs meteschen tôn autôn ina dia tou thanatou katargêsê ton to kratos echonta tou thanatou ab=tout ab=estin ts=toutestin ton diabolon

2:15 kai apallaxê toutous osoi phobô thanatou dia pantos tou zên enochoi êsan douleias

2:16 ou gar dêpou aggelôn epilambanetai alla spermatos abraam epilambanetai

2:17 othen ôpheilen kata panta tois adelphois omoiôthênai ina eleêmôn genêtai kai pistos archiereus ta pros ton theon eis to ilaskesthai tas amartias tou laou

2:18 en ô gar peponthen autos peirastheis dunatai tois peirazomenois boêthêsai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase