Index: Greek New Testament

 

Hebrews 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

3:1 othen adelphoi agioi klÍseŰs epouraniou metochoi katanoÍsate ton apostolon kai archierea tÍs omologias ÍmŰn ts=christon iÍsoun b=christon

3:2 piston onta tŰ poiÍsanti auton Űs kai ab=mŰusÍs ts=mŰsÍs en a=[olŰ] tsb=olŰ tŰ oikŰ autou

3:3 pleionos gar tsb=doxÍs outos a=doxÍs para ab=mŰusÍn ts=mŰsÍn ÍxiŰtai kath oson pleiona timÍn echei tou oikou o kataskeuasas auton

3:4 pas gar oikos kataskeuazetai upo tinos o de tsb=ta panta kataskeuasas theos

3:5 kai ab=mŰusÍs ts=mŰsÍs men pistos en olŰ tŰ oikŰ autou Űs therapŰn eis marturion tŰn lalÍthÍsomenŰn

3:6 christos de Űs uios epi ton oikon autou ou oikos esmen Ímeis a= tsb=eanper tÍn parrÍsian kai to kauchÍma tÍs elpidos tsb=mechri tsb=telous tsb=bebaian kataschŰmen

3:7 dio kathŰs legei to pneuma to agion sÍmeron ean tÍs phŰnÍs autou akousÍte

3:8 mÍ sklÍrunÍte tas kardias umŰn Űs en tŰ parapikrasmŰ kata tÍn Ímeran tou peirasmou en tÍ erÍmŰ

3:9 ou epeirasan tsb=me oi pateres umŰn a=en tsb=edokimasan a=dokimasia tsb=me kai eidon ta erga mou a=tesserakonta tsb=tessarakonta etÍ

3:10 dio prosŰchthisa tÍ genea a=tautÍ tsb=ekeinÍ kai eipon aei planŰntai tÍ kardia autoi de ouk egnŰsan tas odous mou

3:11 Űs Űmosa en tÍ orgÍ mou ei eiseleusontai eis tÍn katapausin mou

3:12 blepete adelphoi mÍpote estai en tini umŰn kardia ponÍra apistias en tŰ apostÍnai apo theou zŰntos

3:13 alla parakaleite eautous kath ekastÍn Ímeran achris ou to sÍmeron kaleitai ina mÍ sklÍrunthÍ ats=tis ex umŰn b=tis apatÍ tÍs amartias

3:14 metochoi gar tsb=gegonamen tou christou a=gegonamen eanper tÍn archÍn tÍs upostaseŰs mechri telous bebaian kataschŰmen

3:15 en tŰ legesthai sÍmeron ean tÍs phŰnÍs autou akousÍte mÍ sklÍrunÍte tas kardias umŰn Űs en tŰ parapikrasmŰ

3:16 tines gar akousantes parepikranan all ou pantes oi exelthontes ex aiguptou dia ab=mŰuseŰs ts=mŰseŰs

3:17 tisin de prosŰchthisen a=tesserakonta tsb=tessarakonta etÍ ouchi tois amartÍsasin Űn ta kŰla epesen en tÍ erÍmŰ

3:18 tisin de Űmosen mÍ eiseleusesthai eis tÍn katapausin autou ei mÍ tois apeithÍsasin

3:19 kai blepomen oti ouk ÍdunÍthÍsan eiselthein di apistian

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase