Index: Greek New Testament

 

Hebrews 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

4:1 phobêthômen oun mêpote kataleipomenês epaggelias eiselthein eis tên katapausin autou dokê tis ex umôn usterêkenai

4:2 kai gar esmen euêggelismenoi kathaper kakeinoi all ouk ôphelêsen o logos tês akoês ekeinous mê a=sugkekerasmenous b=sugkekramenous ts=sugkekramenos tê pistei tois akousasin

4:3 eiserchometha gar eis a=[tên] tsb=tên katapausin oi pisteusantes kathôs eirêken ôs ômosa en tê orgê mou ei eiseleusontai eis tên katapausin mou kaitoi tôn ergôn apo katabolês kosmou genêthentôn

4:4 eirêken gar pou peri tês ebdomês outôs kai katepausen o theos en tê êmera tê ebdomê apo pantôn tôn ergôn autou

4:5 kai en toutô palin ei eiseleusontai eis tên katapausin mou

4:6 epei oun apoleipetai tinas eiselthein eis autên kai oi proteron euaggelisthentes ouk eisêlthon di apeitheian

4:7 palin tina orizei êmeran sêmeron en ab=dauid ts=dabid legôn meta tosouton chronon kathôs a=proeirêtai tsb=eirêtai sêmeron ean tês phônês autou akousête mê sklêrunête tas kardias umôn

4:8 ei gar autous iêsous katepausen ouk an peri allês elalei meta tauta êmeras

4:9 ara apoleipetai sabbatismos tô laô tou theou

4:10 o gar eiselthôn eis tên katapausin autou kai autos katepausen apo tôn ergôn autou ôsper apo tôn idiôn o theos

4:11 spoudasômen oun eiselthein eis ekeinên tên katapausin ina mê en tô autô tis upodeigmati pesê tês apeitheias

4:12 zôn gar o logos tou theou kai energês kai tomôteros uper pasan machairan distomon kai diiknoumenos achri merismou psuchês tsb=te kai pneumatos armôn te kai muelôn kai kritikos enthumêseôn kai ennoiôn kardias

4:13 kai ouk estin ktisis aphanês enôpion autou panta de gumna kai tetrachêlismena tois ophthalmois autou pros on êmin o logos

4:14 echontes oun archierea megan dielêluthota tous ouranous iêsoun ton uion tou theou kratômen tês omologias

4:15 ou gar echomen archierea mê dunamenon sumpathêsai tais astheneiais êmôn as=pepeirasmenon bt=pepeiramenon de kata panta kath omoiotêta chôris amartias

4:16 proserchômetha oun meta parrêsias tô thronô tês charitos ina labômen a=eleos tsb=eleon kai charin eurômen eis eukairon boêtheian

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase