Index: Greek New Testament

 

Hebrews 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

6:1 dio aphentes ton tês archês tou christou logon epi tên teleiotêta pherômetha mê palin themelion kataballomenoi metanoias apo nekrôn ergôn kai pisteôs epi theon

6:2 baptismôn didachês epitheseôs te cheirôn anastaseôs te nekrôn kai krimatos aiôniou

6:3 kai touto b=poiêsômen ats=poiêsomen eanper epitrepê o theos

6:4 adunaton gar tous apax phôtisthentas geusamenous te tês dôreas tês epouraniou kai metochous genêthentas pneumatos agiou

6:5 kai kalon geusamenous theou rêma dunameis te mellontos aiônos

6:6 kai parapesontas palin anakainizein eis metanoian anastaurountas eautois ton uion tou theou kai paradeigmatizontas

6:7 gê gar ê piousa ton ep autês tsb=pollakis erchomenon a=pollakis ueton kai tiktousa botanên eutheton ekeinois di ous kai geôrgeitai metalambanei eulogias apo tou theou

6:8 ekpherousa de akanthas kai tribolous adokimos kai kataras eggus ês to telos eis kausin

6:9 pepeismetha de peri umôn agapêtoi ta ab=kreissona ts=kreittona kai echomena sôtêrias ei kai outôs laloumen

6:10 ou gar adikos o theos epilathesthai tou ergou umôn kai tsb=tou tsb=kopou tês agapês ês s=endeixasthe abt=enedeixasthe eis to onoma autou diakonêsantes tois agiois kai diakonountes

6:11 epithumoumen de ekaston umôn tên autên endeiknusthai spoudên pros tên plêrophorian tês elpidos achri telous

6:12 ina mê nôthroi genêsthe mimêtai de tôn dia pisteôs kai makrothumias klêronomountôn tas epaggelias

6:13 tô gar abraam epaggeilamenos o theos epei kat oudenos eichen meizonos omosai ômosen kath eautou

6:14 legôn a=ei tsb=ê mên eulogôn eulogêsô se kai plêthunôn plêthunô se

6:15 kai outôs makrothumêsas epetuchen tês epaggelias

6:16 anthrôpoi tsb=men gar kata tou meizonos omnuousin kai pasês autois antilogias peras eis bebaiôsin o orkos

6:17 en ô perissoteron boulomenos o theos epideixai tois klêronomois tês epaggelias to ametatheton tês boulês autou emesiteusen orkô

6:18 ina dia duo pragmatôn ametathetôn en ois adunaton pseusasthai a=[ton] theon ischuran paraklêsin echômen oi kataphugontes kratêsai tês prokeimenês elpidos

6:19 ên ôs agkuran echomen tês psuchês asphalê te kai bebaian kai eiserchomenên eis to esôteron tou katapetasmatos

6:20 opou prodromos uper êmôn eisêlthen iêsous kata tên taxin melchisedek archiereus genomenos eis ton aiôna

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase