Index: Greek New Testament

 

Hebrews 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

9:1 a=eiche tsb=eichen men oun a=[kai] tsb=kai ê prôtê t=skênê dikaiômata latreias to te agion kosmikon

9:2 skênê gar kateskeuasthê ê prôtê en ê ê te luchnia kai ê trapeza kai ê prothesis tôn artôn êtis legetai agia

9:3 meta de to deuteron katapetasma skênê ê legomenê agia agiôn

9:4 chrusoun echousa thumiatêrion kai tên kibôton tês diathêkês perikekalummenên pantothen chrusiô en ê stamnos chrusê echousa to manna kai ê rabdos aarôn ê blastêsasa kai ai plakes tês diathêkês

9:5 uperanô de autês a=cheroubin tsb=cheroubim doxês kataskiazonta to ilastêrion peri ôn ouk estin nun legein kata meros

9:6 toutôn de outôs kateskeuasmenôn eis men tên prôtên skênên ab=dia ab=pantos ts=diapantos eisiasin oi iereis tas latreias epitelountes

9:7 eis de tên deuteran apax tou eniautou monos o archiereus ou chôris aimatos o prospherei uper eautou kai tôn tou laou agnoêmatôn

9:8 touto dêlountos tou pneumatos tou agiou mêpô pephanerôsthai tên tôn agiôn odon eti tês prôtês skênês echousês stasin

9:9 êtis parabolê eis ton kairon ton enestêkota kath a=ên tsb=on dôra te kai thusiai prospherontai mê dunamenai kata suneidêsin teleiôsai ton latreuonta

9:10 monon epi brômasin kai pomasin kai diaphorois baptismois a=dikaiômata tsb=kai tsb=dikaiômasin sarkos mechri kairou diorthôseôs epikeimena

9:11 christos de paragenomenos archiereus tôn a=genomenôn tsb=mellontôn agathôn dia tês meizonos kai teleioteras skênês ou cheiropoiêtou ab=tout ab=estin ts=toutestin ou tautês tês ktiseôs

9:12 oude di aimatos tragôn kai moschôn dia de tou idiou aimatos eisêlthen ephapax eis ta agia aiônian lutrôsin euramenos

9:13 ei gar to aima tsb=taurôn tsb=kai tragôn a=kai a=taurôn kai spodos damaleôs rantizousa tous kekoinômenous agiazei pros tên tês sarkos katharotêta

9:14 posô mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiôniou eauton prosênegken amômon tô theô kathariei tên suneidêsin a=êmôn tsb=umôn apo nekrôn ergôn eis to latreuein theô zônti

9:15 kai dia touto diathêkês kainês mesitês estin opôs thanatou genomenou eis apolutrôsin tôn epi tê prôtê diathêkê parabaseôn tên epaggelian labôsin oi keklêmenoi tês aiôniou klêronomias

9:16 opou gar diathêkê thanaton anagkê pheresthai tou diathemenou

9:17 diathêkê gar epi nekrois bebaia epei mêpote ischuei ote zê o diathemenos

9:18 othen a=oude tsb=oud ê prôtê chôris aimatos egkekainistai

9:19 lalêtheisês gar pasês entolês kata a=ton nomon upo môuseôs panti tô laô labôn to aima tôn moschôn a=[kai a=tôn a=tragôn] tsb=kai tsb=tragôn meta udatos kai eriou kokkinou kai ussôpou auto te to biblion kai panta ton laon a=erantisen tsb=errantisen

9:20 legôn touto to aima tês diathêkês ês eneteilato pros umas o theos

9:21 kai tên skênên de kai panta ta skeuê tês leitourgias tô aimati omoiôs a=erantisen tsb=errantisen

9:22 kai schedon en aimati panta katharizetai kata ton nomon kai chôris aimatekchusias ou ginetai aphesis

9:23 anagkê oun ta men upodeigmata tôn en tois ouranois toutois katharizesthai auta de ta epourania kreittosin thusiais para tautas

9:24 ou gar eis cheiropoiêta tsb=agia eisêlthen a=agia tsb=o christos antitupa tôn alêthinôn all eis auton ton ouranon nun emphanisthênai tô prosôpô tou theou uper êmôn

9:25 oud ina pollakis prospherê eauton ôsper o archiereus eiserchetai eis ta agia kat eniauton en aimati allotriô

9:26 epei edei auton pollakis pathein apo katabolês kosmou a=nuni tsb=nun de apax epi sunteleia tôn aiônôn eis athetêsin a=[tês] amartias dia tês thusias autou pephanerôtai

9:27 kai kath oson apokeitai tois anthrôpois apax apothanein meta de touto krisis

9:28 outôs ab=kai o christos apax prosenechtheis eis to pollôn anenegkein amartias ek deuterou chôris amartias ophthêsetai tois auton apekdechomenois eis sôtêrian

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase