Index: Greek New Testament

 

Hebrews 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

10:1 skian gar echôn o nomos tôn mellontôn agathôn ouk autên tên eikona tôn pragmatôn kat eniauton tais autais thusiais as prospherousin eis to diênekes oudepote b=dunantai ats=dunatai tous proserchomenous teleiôsai

10:2 epei ouk an epausanto prospheromenai dia to mêdemian echein eti suneidêsin amartiôn tous latreuontas apax a=kekatharismenous tsb=kekatharmenous

10:3 all en autais anamnêsis amartiôn kat eniauton

10:4 adunaton gar aima taurôn kai tragôn aphairein amartias

10:5 dio eiserchomenos eis ton kosmon legei thusian kai prosphoran ouk êthelêsas sôma de katêrtisô moi

10:6 olokautômata kai peri amartias ouk eudokêsas

10:7 tote eipon idou êkô en kephalidi bibliou gegraptai peri emou tou poiêsai o theos to thelêma sou

10:8 anôteron legôn oti a=thusias tsb=thusian kai a=prosphoras tsb=prosphoran kai olokautômata kai peri amartias ouk êthelêsas oude eudokêsas aitines kata tsb=ton nomon prospherontai

10:9 tote eirêken idou êkô tou poiêsai tsb=o tsb=theos to thelêma sou anairei to prôton ina to deuteron stêsê

10:10 en ô thelêmati êgiasmenoi esmen bt=oi dia tês prosphoras tou sômatos ts=tou iêsou christou ephapax

10:11 kai pas men iereus estêken kath êmeran leitourgôn kai tas autas pollakis prospherôn thusias aitines oudepote dunantai perielein amartias

10:12 a=outos tsb=autos de mian uper amartiôn prosenegkas thusian eis to diênekes ekathisen en dexia tou theou

10:13 to loipon ekdechomenos eôs tethôsin oi echthroi autou upopodion tôn podôn autou

10:14 mia gar prosphora teteleiôken eis to diênekes tous agiazomenous

10:15 marturei de êmin kai to pneuma to agion meta gar to a=eirêkenai tsb=proeirêkenai

10:16 autê ê diathêkê ên diathêsomai pros autous meta tas êmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou epi kardias autôn kai epi a=tên tsb=tôn a=dianoian tsb=dianoiôn autôn epigrapsô autous

10:17 kai tôn amartiôn autôn kai tôn anomiôn autôn ou mê a=mnêsthêsomai tsb=mnêsthô eti

10:18 opou de aphesis toutôn ouketi prosphora peri amartias

10:19 echontes oun adelphoi parrêsian eis tên eisodon tôn agiôn en tô aimati iêsou

10:20 ên enekainisen êmin odon prosphaton kai zôsan dia tou katapetasmatos ab=tout ab=estin ts=toutestin tês sarkos autou

10:21 kai ierea megan epi ton oikon tou theou

10:22 proserchômetha meta alêthinês kardias en plêrophoria pisteôs a=rerantismenoi tsb=errantismenoi tas kardias apo suneidêseôs ponêras kai a=lelousmenoi tsb=leloumenoi to sôma udati katharô

10:23 katechômen tên omologian tês elpidos aklinê pistos gar o epaggeilamenos

10:24 kai katanoômen allêlous eis paroxusmon agapês kai kalôn ergôn

10:25 mê egkataleipontes tên episunagôgên eautôn kathôs ethos tisin alla parakalountes kai tosoutô mallon osô blepete eggizousan tên êmeran

10:26 ekousiôs gar amartanontôn êmôn meta to labein tên epignôsin tês alêtheias ouketi peri amartiôn apoleipetai thusia

10:27 phobera de tis ekdochê kriseôs kai puros zêlos esthiein mellontos tous upenantious

10:28 athetêsas tis nomon ab=môuseôs ts=môseôs chôris oiktirmôn epi dusin ê trisin martusin apothnêskei

10:29 posô dokeite cheironos axiôthêsetai timôrias o ton uion tou theou katapatêsas kai to aima tês diathêkês koinon êgêsamenos en ô êgiasthê kai to pneuma tês charitos enubrisas

10:30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdikêsis egô antapodôsô tsb=legei tsb=kurios kai palin tsb=kurios krinei a=kurios ton laon autou

10:31 phoberon to empesein eis cheiras theou zôntos

10:32 anamimnêskesthe de tas proteron êmeras en ais phôtisthentes pollên athlêsin upemeinate pathêmatôn

10:33 touto men oneidismois te kai thlipsesin theatrizomenoi touto de koinônoi tôn outôs anastrephomenôn genêthentes

10:34 kai gar tois a=desmiois tsb=desmois tsb=mou sunepathêsate kai tên arpagên tôn uparchontôn umôn meta charas prosedexasthe ginôskontes echein a=eautous ts=en tsb=eautois kreittona uparxin tsb=en tsb=ouranois kai menousan

10:35 mê apobalête oun tên parrêsian umôn êtis echei tsb=misthapodosian megalên a=misthapodosian

10:36 upomonês gar echete chreian ina to thelêma tou theou poiêsantes komisêsthe tên epaggelian

10:37 eti gar mikron oson oson o erchomenos êxei kai ou a=chronisei tsb=chroniei

10:38 o de dikaios a=mou ek pisteôs zêsetai kai ean uposteilêtai ouk eudokei ê psuchê mou en autô

10:39 êmeis de ouk esmen upostolês eis apôleian alla pisteôs eis peripoiêsin psuchês

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase