Index: Greek New Testament

 

Hebrews 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

12:1 toigaroun kai êmeis tosouton echontes perikeimenon êmin nephos marturôn ogkon apothemenoi panta kai tên euperistaton amartian di upomonês trechômen ton prokeimenon êmin agôna

12:2 aphorôntes eis ton tês pisteôs archêgon kai teleiôtên iêsoun os anti tês prokeimenês autô charas upemeinen stauron aischunês kataphronêsas en dexia te tou thronou tou theou ab=kekathiken ts=ekathisen

12:3 analogisasthe gar ton toiautên upomemenêkota upo tôn amartôlôn eis a=eauton tsb=auton antilogian ina mê kamête tais psuchais umôn ekluomenoi

12:4 oupô mechris aimatos antikatestête pros tên amartian antagônizomenoi

12:5 kai eklelêsthe tês paraklêseôs êtis umin ôs uiois dialegetai uie mou mê oligôrei paideias kuriou mêde ekluou up autou elegchomenos

12:6 on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradechetai

12:7 ab=eis ts=ei paideian upomenete ôs uiois umin prospheretai o theos tis gar ts=estin uios b=estin on ou paideuei patêr

12:8 ei de chôris este paideias ês metochoi gegonasin pantes ara nothoi tsb=este kai ouch uioi a=este

12:9 eita tous men tês sarkos êmôn pateras eichomen paideutas kai enetrepometha ou a=polu a=[de] tsb=pollô mallon upotagêsometha tô patri tôn pneumatôn kai zêsomen

12:10 oi men gar pros oligas êmeras kata to dokoun autois epaideuon o de epi to sumpheron eis to metalabein tês agiotêtos autou

12:11 pasa de paideia pros men to paron ou dokei charas einai alla lupês usteron de karpon eirênikon tois di autês gegumnasmenois apodidôsin dikaiosunês

12:12 dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthôsate

12:13 kai trochias orthas a=poieite tsb=poiêsate tois posin umôn ina mê to chôlon ektrapê iathê de mallon

12:14 eirênên diôkete meta pantôn kai ton agiasmon ou chôris oudeis opsetai ton kurion

12:15 episkopountes mê tis usterôn apo tês charitos tou theou mê tis riza pikrias anô phuousa enochlê kai a=di tsb=dia a=autês tsb=tautês mianthôsin polloi

12:16 mê tis pornos ê bebêlos ôs êsau os anti brôseôs mias a=apedeto tsb=apedoto ta prôtotokia a=eautou tsb=autou

12:17 iste gar oti kai metepeita thelôn klêronomêsai tên eulogian apedokimasthê metanoias gar topon ouch euren kaiper meta dakruôn ekzêtêsas autên

12:18 ou gar proselêluthate psêlaphômenô tsb=orei kai kekaumenô puri kai gnophô kai a=zophô tsb=skotô kai thuellê

12:19 kai salpiggos êchô kai phônê rêmatôn ês oi akousantes parêtêsanto mê prostethênai autois logon

12:20 ouk epheron gar to diastellomenon kan thêrion thigê tou orous lithobolêthêsetai ts=ê ts=bolidi ts=katatoxeuthêsetai

12:21 kai a=outô tsb=outôs phoberon ên to phantazomenon ab=môusês ts=môsês eipen ekphobos eimi kai entromos

12:22 alla proselêluthate siôn orei kai polei theou zôntos ierousalêm epouraniô kai muriasin aggelôn

12:23 panêgurei kai ekklêsia prôtotokôn tsb=en tsb=ouranois apogegrammenôn a=en a=ouranois kai kritê theô pantôn kai a=pneumasi tsb=pneumasin dikaiôn teteleiômenôn

12:24 kai diathêkês neas mesitê iêsou kai aimati rantismou ab=kreitton ts=kreittona lalounti para s=to abt=ton abel

12:25 blepete mê paraitêsêsthe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk a=exephugon tsb=ephugon tsb=ton epi ts=tês gês paraitêsamenoi a=ton chrêmatizonta a=polu tsb=pollô mallon êmeis oi ton ap ouranôn apostrephomenoi

12:26 ou ê phônê tên gên esaleusen tote nun de epêggeltai legôn eti apax egô a=seisô tsb=seiô ou monon tên gên alla kai ton ouranon

12:27 to de eti apax dêloi a=[tên] tôn saleuomenôn tsb=tên metathesin ôs pepoiêmenôn ina meinê ta mê saleuomena

12:28 dio basileian asaleuton paralambanontes echômen charin di ês b=latreuomen ats=latreuômen euarestôs tô theô meta tsb=aidous tsb=kai eulabeias a=kai a=deous

12:29 kai gar o theos êmôn pur katanaliskon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase