Index: Greek New Testament

 

Hebrews 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

13:1 ê philadelphia menetô

13:2 tês philoxenias mê epilanthanesthe dia tautês gar elathon tines xenisantes aggelous

13:3 mimnêskesthe tôn desmiôn ôs sundedemenoi tôn kakouchoumenôn ôs kai autoi ontes en sômati

13:4 timios o gamos en pasin kai ê koitê amiantos pornous a=gar tsb=de kai moichous krinei o theos

13:5 aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirêken ou mê se anô oud ou mê se b=egkataleipô ats=egkatalipô

13:6 ôste tharrountas êmas legein kurios emoi boêthos a=[kai] tsb=kai ou phobêthêsomai ti poiêsei moi anthrôpos

13:7 mnêmoneuete tôn êgoumenôn umôn oitines elalêsan umin ton logon tou theou ôn anatheôrountes tên ekbasin tês anastrophês mimeisthe tên pistin

13:8 iêsous christos a=echthes tsb=chthes kai sêmeron o autos kai eis tous aiônas

13:9 didachais poikilais kai xenais mê ab=parapheresthe ts=peripheresthe kalon gar chariti bebaiousthai tên kardian ou brômasin en ois ouk ôphelêthêsan oi a=peripatountes tsb=peripatêsantes

13:10 echomen thusiastêrion ex ou phagein ouk echousin exousian oi tê skênê latreuontes

13:11 ôn gar eispheretai zôôn to aima peri amartias eis ta agia dia tou archiereôs toutôn ta sômata katakaietai exô tês parembolês

13:12 dio kai iêsous ina agiasê dia tou idiou aimatos ton laon exô tês pulês epathen

13:13 toinun exerchômetha pros auton exô tês parembolês ton oneidismon autou pherontes

13:14 ou gar echomen ôde menousan polin alla tên mellousan epizêtoumen

13:15 di autou a=[oun] tsb=oun anapherômen thusian aineseôs ab=dia ab=pantos ts=diapantos tô theô ab=tout ab=estin ts=toutestin karpon cheileôn omologountôn tô onomati autou

13:16 tês de eupoiias kai koinônias mê epilanthanesthe toiautais gar thusiais euaresteitai o theos

13:17 peithesthe tois êgoumenois umôn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tôn psuchôn umôn ôs logon apodôsontes ina meta charas touto poiôsin kai mê stenazontes alusiteles gar umin touto

13:18 proseuchesthe peri êmôn a=peithometha tsb=pepoithamen gar oti kalên suneidêsin echomen en pasin kalôs thelontes anastrephesthai

13:19 perissoterôs de parakalô touto poiêsai ina tachion apokatastathô umin

13:20 o de theos tês eirênês o anagagôn ek nekrôn ton poimena tôn probatôn ton megan en aimati diathêkês aiôniou ton kurion êmôn iêsoun

13:21 katartisai umas en panti tsb=ergô agathô eis to poiêsai to thelêma autou poiôn en a=êmin tsb=umin to euareston enôpion autou dia iêsou christou ô ê doxa eis tous aiônas a=[tôn tsb=tôn a=aiônôn] tsb=aiônôn amên

13:22 parakalô de umas adelphoi anechesthe tou logou tês paraklêseôs kai gar dia bracheôn epesteila umin

13:23 ginôskete ton adelphon a=êmôn timotheon apolelumenon meth ou ean tachion erchêtai opsomai umas

13:24 aspasasthe pantas tous êgoumenous umôn kai pantas tous agious aspazontai umas oi apo tês italias

13:25 ê charis meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=ebraious t=egraphê t=apo t=tês t=italias t=dia t=timotheou]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase